Circulaire Aanvulling beleidsregel bankieren uit MG 2001-26 voor verlenen van ondersteuning in financieringslasten aan starters op de koopmarkt
Toegelaten instellingen (hierna te noemen t.i.’s) hanteren diverse (financiële) constructies om hun doelgroep van beleid te ondersteunen bij de koop van een woning, teneinde deze voor hen betaalbaar te maken. Daarmee leveren t.i.’s een bijdrage aan de bevordering van het eigenwoningbezit.
T.i.’s nemen in dit kader onder meer initiatieven die ondersteuning in de financieringslasten van starters op de koopmarkt behelzen. Een voorbeeld daarvan is het door t.i.’s willen bijdragen aan de zogeheten startersleningen. Startersleningen worden op dit moment alleen nog door gemeenten en het Rijk ondersteund.
Dit soort ondersteuningsconstructies in de financieringslasten roept in de praktijk de vraag op of en in hoeverre er sprake is van ‘bankieren’ door t.i.’s zoals bedoeld in MG 2001-26. Ik heb geconstateerd dat het om die reden van belang is het destijds aangegeven begrip bankieren nader te definiëren en wel als volgt:
Onder bijlage 1 van de MG 2001-26 onder 6. ‘Bankieren’ dient na de derde volzin het volgende te worden ingevoegd:
‘Ook is het toegestaan om middelen vrij te maken om ondersteuning in de financieringslasten te verlenen aan startende kopers, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de financiering welke benodigd is voor de verwerving van de woning wordt uitsluitend verstrekt door een of meerdere instellingen die onder toezicht staan van de Nederlandse Bank danwel door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten);
b. een startende koper is degene die voor de eerste maal een eigen woning koopt en tevens tot de doelgroep van beleid van de t.i. conform het Bbsh hoort;
c. de ondersteuning in de financieringslasten van de startende koper wordt alleen gegeven voorzover en zolang de startende koper deze lasten niet geheel zelf kan dragen: het inkomen van de koper wordt op door de t.i. vastgestelde momenten getoetst en indien in dat geval het inkomen het toelaat, wordt de ondersteuning in de financieringslasten aangepast of gestaakt;
d. de ondersteuning in de financieringslasten heeft uitsluitend betrekking op het deel van de financiering dat maximaal 20 % van de verwervingskosten van de woning bedraagt; met verwervingskosten worden bedoeld de verwervingskosten van de woning zoals deze in de normen en voorwaarden van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) zijn gedefinieerd;
e. de hypothecaire financiering ter verwerving van de woning dient geheel onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te worden verstrekt;
f. de ondersteuning in de financieringslasten wordt niet verstrekt in combinatie met een koopsubsidie op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit en tevens niet in combinatie met andere inkomensafhankelijke regelingen van het Rijk;
Voor het overige blijft de tekst van Bijlage 1 onder 6. onverkort gelden.’
Toelichting
De voorwaarden waaronder de t.i’s ondersteuning in de financieringslasten mogen verstrekken hebben als doel om de koper te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s en ook om voor corporaties een begrenzing aan de inzet van maatschappelijk kapitaal ten behoeve van verkoop van woningen te stellen. Zo is de ondersteuning in de financieringslasten begrensd tot het deel van de financiering dat maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning bedraagt en dient de financiering te worden aangetrokken onder de normen en voorwaarden van de nationale hypotheekgarantie. Het inkomen van de koper wordt op door de t.i. vastgestelde momenten getoetst en indien in dat geval het inkomen het toelaat, wordt de ondersteuning in de financieringslasten aangepast of gestaakt. Daarnaast is het ook niet mogelijk om tegelijkertijd gebruik te maken van ondersteuning in de financieringslasten en een andere inkomensafhankelijke rijksregeling. Gezien het feit dat de ondersteuning in de financieringslasten als een inkomensafhankelijke regeling wordt beschouwd mag deze derhalve niet gecombineerd worden met bijvoorbeeld de koopsubsidieregeling van het Rijk. Hiermee wordt een begrenzing aan de inzet van maatschappelijk kapitaal in combinatie met rijksgelden ten behoeve van dezelfde koper gesteld.
Tenslotte dient de hypothecaire lening te worden verstrekt door een onder toezicht van de Nederlandse Bank staande instelling danwel SVn, waarmee met name bescherming vanuit mededingingsoogpunt wordt beoogd.
Indien blijkt dat de t.i. niet voldoet aan de in deze circulaire gestelde voorwaarden, dient de ondersteuning in de financieringslasten terstond te worden teruggedraaid.
Deze circulaire zal in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze circulaire is tevens geplaatst op de internetsite van VROM (www.vrom.nl/mg) en is aldaar te downloaden.
Voor nadere informatie over deze circulaire kunt u terecht bij de Directie Stad en Regio van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie: telefoonnummer 070 – 3393345/3391953.
Hoogachtend,
De
Minister
Inhoudsopgave
Toelichting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht