2.2. Loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar van ziekte
De loondoorbetaling wordt gewijzigd. In het eerste ziektejaar bedraagt de loondoorbetaling 100% en in het tweede ziektejaar 70% van de bezoldiging. Voor alle duidelijkheid: dit betekent dat in het tweede ziektejaar over gewerkte uren 100% wordt doorbetaald en over niet gewerkte uren 70%. Als berekeningsbasis van de percentages blijft gelden de bezoldiging van de ambtenaar.
De pensioenopbouw vindt plaats over de ongekorte bezoldiging. Het nieuwe aansprakenniveau geldt voor de groep ambtenaren die op of na 1 januari 2004 ziek is geworden en gaat in per 1 oktober 2005.
De administratieve uitvoering van deze afspraak geschiedt als volgt:
1. Na 52 weken ziekte wordt de bezoldiging standaard voor slechts 70% uitbetaald;
2. Om over het aantal uren dat de ambtenaar volgens de bedrijfsarts arbeid kan verrichten te komen tot een doorbetaling van 100% van de bezoldiging wordt systeemtechnisch een permanente toelage gehanteerd. De omvang daarvan wordt bepaald op basis van de formule: y/individuele arbeidsduur per week × 30% × de voor de ambtenaar geldende bezoldiging. Hierbij staat ‘y’ voor het aantal uren per week dat de ambtenaar volgens de bedrijfsarts arbeid kan verrichten;
3. Door te werken met een permanente toelage wordt bereikt dat het bedrag normaal meeloopt in de bruto-netto berekeningen;
4. Een uitzondering geldt hierbij voor het op de ambtenaar te verhalen gedeelte van de pensioenpremie. Om te voorkomen dat in het volgend kalenderjaar een onjuiste (= te hoge) pensioengrondslag ontstaat, wordt over deze permanente toelage geen premieverhaal toegepast;
5. Voor de berekening van het procentueel deel van de eindejaarsuitkering wordt deze permanente toelage aangemerkt als bezoldiging.
In voorkomende gevallen dient u de door u zelf berekende toelage als bruto belastbare toelage permanent op te geven. Een volgende mutatie is dan slechts nodig indien dat aantal arbeidsuren wijziging ondergaat. In de berekeningstabellen zal rekening worden gehouden met de berekening van de korting eindejaarsuitkering.
Ook is nog in onderzoek of het haalbaar is om de korting automatisch te laten berekenen. Zodra daar uitsluitsel over is wordt u daarover bericht.
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Inkomensontwikkeling
1.1. Verhoging van de procentuele eindejaarsuitkering over 2004
1.2. Extra tegemoetkoming in verband met gestegen ziektekostenpremies 2004
2. Arbeid en gezondheid
2.1. Algemeen
2.2. Loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar van ziekte
2.3. Specifieke rechten en plichten gedurende de eerste twee jaar van ziekte
2.4. Beroepsrisico’s
2.5. Nieuw stelsel arbeidsongeschiktheid
3. Slotopmerkingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht