Circulaire over de benodigde gegevens van chemische stoffen ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming inzake aanvragen voor een Wm- of Wvo-vergunning
Geacht College/Bestuur,
Geachte Hoofdingenieur Directeur,
Met deze circulaire vragen wij uw aandacht voor de besluitvorming over vergunningaanvragen die (mede) betrekking hebben op te emitteren of te lozen chemische stoffen 2[1] . Het gaat hierbij om aanvragen om een vergunning, een revisievergunning of een veranderingsvergunning voor inrichtingen als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer, alsmede vergunningaanvragen voor lozingen als bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
Achtereenvolgens zal de aanleiding van deze circulaire worden toegelicht, waarna nader ingegaan wordt op bestaande relevante wettelijke voorschriften en recente jurisprudentie met betrekking tot de vergunningpraktijk. Daarna zal het vigerende milieubeleid inzake chemische stoffen aan bod komen. Vervolgens zal worden toegelicht waarom wij er groot belang aan hechten dat u als bevoegde gezagsinstantie bij de voorbereiding van besluiten op aanvragen om milieuvergunningen nadrukkelijk aandacht besteedt aan de beschikbaarheid van toereikende informatie over eigenschappen van chemische stoffen.
Samengevat verzoeken wij de provincies, de gemeenten en de waterkwaliteitsbeheerders (in hun functie van bevoegde gezagsinstantie op grond van de Wm en de Wvo) ervoor te zorgen dat zij bij de voorbereiding van besluiten over aanvragen voor een milieuvergunning met betrekking tot te emitteren of te lozen chemische stoffen - voor zover zij zulks al niet deden - bij voorkeur reeds in de fase van vooroverleg over een vergunningaanvraag, en in ieder geval bij de ontvankelijkheidbeoordeling van een vergunningaanvraag, uitdrukkelijk aandacht besteden aan de beschikbaarheid van toereikende gegevens over relevante chemische stoffen en hun mogelijke milieugevolgen.
Zonodig is het van belang dat bevoegde gezagsinstanties in het kader van de ontvankelijkheidbeoordeling van een aanvraag nadere informatie over chemische stoffen verlangen van de vergunningaanvrager ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming.
Het verdient voorts aanbeveling dat bevoegde gezagsinstanties de toereikendheid van de beschikbare informatie over gevaarseigenschappen van chemische stoffen expliciet bij hun oordeelsvorming en motivering van een besluit over een aanvraag, revisie of verandering van een milieuvergunning betrekken.
In deze circulaire worden tevens relevante aandachtspunten uit het vigerende kabinetsbeleid inzake chemische stoffen toegelicht die van belang kunnen zijn voor uw besluitvorming en motivering en wordt de ondersteunde rol van InfoMil, Steunpunt Emissies (RIZA) en het Stoffen Expertise Centrum (SEC) onder uw aandacht gebracht.
Voor alle duidelijkheid benadrukken wij dat deze circulaire uitsluitend betrekking heeft op besluitvorming over nieuwe aanvragen voor vergunningen, revisievergunningen en veranderingsvergunningen. Deze circulaire heeft niet het doel om met terugwerkende kracht bestaande vergunningen te doen beoordelen op de beschikbaarheid van voldoende informatie over chemische stoffen en behelst derhalve geen verzoek om actualisering van bestaande vergunningen.
Tenslotte wordt benadrukt dat deze circulaire geen uitspraken doet over de aard en inhoud van al dan niet noodzakelijke maatregelen of beperkende vergunningvoorwaarden. Dat oordeel is voorbehouden aan u als bevoegde gezagsinstanties.
Wij verzoeken u kennis te nemen van deze circulaire en deze door te geleiden naar de betrokken afdeling van uw dienst, dan wel de behandelend ambtenaar die met vergunningverlening is belast. De circulaire is overigens ook beschikbaar op de website van InfoMil (www.infomil.nl).
Hoogachtend,
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Staatssecretaris
De van Verkeer en Waterstaat ,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht