Circulaire Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
Geacht college,
Met ingang van 1 april 2006 treedt voorschrift 2.1.2, onderdeel a, van bijlage 1 bij het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer in werking voor inrichtingen die voor 1 april 2001 al met PER reinigden. Dat betekent dat per die datum de immissie-concentratie van PER ter plaatse van gevoelige objecten en niet tot de inrichting behorende balkons, terrassen of tuinen, niet meer mag bedragen dan 0,25 mg/m 3 als jaargemiddelde. Of aan deze immissieconcentratie-eis wordt voldaan, moet volgens voorschrift 2.1.3 van bedoelde bijlage binnen drie maanden na 1 april 2006 worden aangetoond aan het bevoegde gezag. Daartoe moet degene die de inrichting drijft, metingen (laten) verrichten die worden uitgevoerd met inachtneming van de voorschriften voor het meten in de buitenlucht uit bijlage 2 bij het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer .
Met de branchevereniging voor de textielreinigings bedrijven (NETEX) heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgesteld dat de in bedoelde bijlage 2 gegeven voorschriften voor het meten in de buitenlucht tot aanmerkelijke lasten voor de betrokken inrichtingen leidt. Daarom is in samenwerking met die branchevereniging onderzoek gedaan naar een vereenvoudigde methode voor het meten in de buitenlucht. Voor het meten in de binnenlucht voorziet bedoelde bijlage al in een vereenvoudigde meetmethode.
Het onderzoek naar een vereenvoudigde methode voor het meten in de buitenlucht heeft begin dit jaar geleid tot een, naar het oordeel van NETEX, het ministerie van VROM en de VROM-Inspectie, doeltreffende methode. Die methode is tezamen met de al bestaande meetmethoden verwerkt in een nieuwe bijlage die onderdeel zal gaan uitmaken van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat besluit is, zoals u ongetwijfeld weet, in het kader van de modernisering van de VROM-regelgeving in ontwikkeling en zal in het voorjaar van 2007 in werking treden.
Om de lasten voor de textielreingigingsbedrijven te beperken bij het voldoen aan voorschrift 2.1.2, onderdeel a, van bijlage 1 bij het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer verzoek ik u uit te gaan van de methoden voor het meten in de buitenlucht, zoals omschreven in de bij deze brief behorende bijlage . Dat betekent dat de drijver van een textielreinigingsbedrijf de keuze heeft om door middel van of de vereenvoudigde meetmethode of de methode met continu registrerende meetapparatuur. Voorts verzoek ik u de meetrapportages van de textielreinigingsbedrijven, die vooruitlopend op het inwerking treden van voorschrift 2.1.2, onderdeel a, van bijlage 1 bij het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer al metingen hebben (laten) verrichten op basis van het meetprotocol dat ten grondslag heeft gelegen aan bijgaande vereenvoudigde methode voor het meten in de buitenlucht, te accepteren als ware de metingen verricht volgens de vereenvoudigde meetmethode.
Ik vertrouw er op dat u aan het bovenstaande medewerking zult verlenen, te meer daar in het voorjaar van 2007 de vereenvoudigde methode voor het meten in de buitenlucht wettelijk zal zijn voorgeschreven.
Hoogachtend,
de
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht