Circulaire Bezoldiging, ambtstoelage, eindejaarsuitkering burgemeesters en gevolgen Zorgverzekeringswet
1. Bezoldiging burgemeesters
De bezoldiging van burgemeesters wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
De laatste algemene salarisverhoging was in mei 2003. Indien er een volgende wijziging van het salaris wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de burgemeester.
Het bovenstaande houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003.
2. Ambtstoelage burgemeesters
In artikel 16, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is bepaald dat de ambtstoelage van burgemeesters per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2005 is bepaald op 114,1. Voor 2004 was dat indexcijfer 112,1.
Dit betekent dat de bedragen van de ambtstoelage per 1 januari 2006 worden verhoogd met 1,8%.
Met ingang van 1 januari 2006 luiden de bedragen genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters als volgt:
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering burgemeesters
De nominale eindejaarsuitkering bedraagt € 45,88 per maand. U bent daarover geïnformeerd bij circulaire van 4 september 2003 , nr. BK03/76643. Voor nadere informatie verwijs ik u naar genoemde circulaire.
Bij circulaire van 9 juni 2005 , nr. BK05/57904, bent u geïnformeerd over de procentuele eindejaarsuitkering 2004. Op dit moment is niet bekend of de procentuele eindejaarsuitkering voor 2005 wijziging ondergaat. Als deze eindejaarsuitkering wijziging ondergaat, wordt u daarover door mij geïnformeerd.
De procentuele eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,8%. Voor burgemeesters geldt een verhoogde eindejaarsuitkering van 1,5%. Dat houdt in dat u voor 2005 vooralsnog een procentuele eindejaarsuitkering voor burgemeesters kunt hanteren van 2,3%.
4. Eenmalige uitkering
In het Georganiseerd Overleg burgemeesters is afgesproken dat u aan de burgemeesters voor het jaar 2004 een éénmalige uitkering verstrekt van € 500,– en voor het jaar 2005 eveneens een éénmalige uitkering van € 500,–. Beide uitkeringen worden verstrekt in de vorm van een eindejaarsuitkering. Uit te keren in de maand december 2005.
Voor deze uitkering gelden de reguliere regels die ook bij de nominale eindejaarsuitkering van toepassing zijn. Ik verwijs u daarvoor naar de circulaire over de nominale eindejaarsuitkering genoemd onder punt 3.
Voor uw informatie merk ik nog op dat het eindejaarsuitkeringen over 2004 en 2005 betreft. Dat houdt in dat de toekenning van de eindejaarsuitkeringen alleen aan die burgemeesters dient te gebeuren die in de periode 1 januari 2004 t/m 31 december 2004 resp. 1 januari 2005 t/m 31 december 2005 burgemeester waren.
Gelet op het gestelde in artikel 17, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, merk ik op dat de eindejaarsuitkering geen betrekking heeft op waarnemend burgemeesters, die korter dan één jaar hebben waargenomen.
Op dit moment overlegt het Georganiseerd Overleg burgemeesters met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vraag in hoeverre de éénmalige uitkering in de vorm van een eindejaarsuitkering ook voor de jaren 2006 en 2007 moet worden toegekend.
Zodra op dit punt meer duidelijkheid is wordt u daarover door mij geïnformeerd.
Op grond van artikel 15a van het Rechtspositiebesluit burgemeesters wordt deze circulaire in de Staatscourant gepubliceerd.
Zorgverzekeringswet van Circulaire Bezoldiging, ambtstoelage, eindejaarsuitkering burgemeesters en gevolgen Zorgverzekeringswet">
5. Gevolgen Zorgverzekeringswet
Indien de burgemeester momenteel deelneemt aan een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering zijn op hem van toepassing de gemeentelijke regelingen met betrekking tot ziektekosten die gelden voor gemeentepersoneel. Indien de burgemeester niet deelneemt of niet kan deelnemen, geniet de burgemeester ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering op grond van de Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr). De huidige aanspraken op de gemeentelijke publiekrechtelijke ziektekostenverzekering als de Btzr komen met ingang van 1 januari 2006 van rechtswege te vervallen als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet .
De Zorgverzekeringswet kent naast een nominale premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage van de verzekeringsplichtige. Met ingang van 1 januari 2006 zal een bijdrage van 6,5% worden ingehouden op het loon. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt echter geheven over maximaal € 30.015 van het loon. De inhoudingsplichtige (de gemeente) vergoedt deze bijdrage als werkgever volledig. Deze vergoeding is echter belast.
In het geval van neveninkomsten is het bijdrage-inkomen samengesteld uit bestanddelen waarover mogelijk een verschillend bijdragepercentage van de inkomensafhankelijke bijdrage (6,5% of 4,4%) is verschuldigd. In dat geval worden de bestanddelen zodanig toegerekend dat het bijdragepercentage van 6,5% het eerste in aanmerking wordt genomen en vervolgens het bijdragepercentage van 4,4% tot de maximale bijdrage is bereikt.
Door samenloop van verschillende inkomsten kan het voorkomen dat in totaal over een hoger bijdrage-inkomen inkomensafhankelijke bijdragen zijn ingehouden dan het maximum bijdrage-inkomen. Wat meer is ingehouden wordt na afloop van het jaar door de Belastingdienst in de inhoudingssfeer automatisch teruggegeven via een voor bezwaar vatbare beschikking.
Bij de berekening van de teruggaaf wordt – anders dan bij de heffing – eerst het percentage van 4,4 in aanmerking genomen en daarna het percentage van 6,5.
Teveel ingehouden premie tegen het tarief van 4,4% wordt teruggegeven aan de werknemer, terwijl teveel ingehouden premie van 6,5% aan de werkgever wordt teruggegeven.
Voor het rijkspersoneel worden momenteel arbeidsvoorwaardenonderhandelingen gevoerd die onder andere betrekking hebben op het vervallen van de aanspraken van de huidige ziektekostenregelingen. Aangezien burgemeesters de loonontwikkeling en in bepaalde gevallen de ziektekostenregeling van het rijkspersoneel volgen, is het op dit moment nog niet duidelijk welke precieze gevolgen een arbeidsvoorwaardenakkoord voor het rijkspersoneel heeft voor de burgemeesters. Na ommekomst van een sectorakkoord voor het rijkspersoneel zal ik u verder inlichten.
6. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers. Informatie over de Zorgverzekeringswet is te vinden op www.denieuwezorgverzekering.nl
De
Minister
directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur
Inhoudsopgave
1. Bezoldiging burgemeesters
2. Ambtstoelage burgemeesters
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering burgemeesters
4. Eenmalige uitkering
5. Gevolgen Zorgverzekeringswet
6. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht