Circulaire bezoldiging en eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin
1. Structurele verhoging van de bezoldiging
Op grond van artikel 3, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning commissarissen van de Koning wordt de bezoldiging van de commissaris herzien overeenkomstig de wijziging die de bezoldiging van het personeel in de Sector Rijk ondergaat.
In de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel is ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de contractperiode 1 december 2002 tot 1 januari 2004 besloten tot een algemene salarisverhoging.
Per 1 december 2002 worden de salarissen van de ambtenaren in de sector Rijk structureel met 2,5% verhoogd.
Dit betekent dat de bezoldiging van de commissarissen eveneens met ingang van 1 december 2002 dient te worden aangepast en vanaf die datum € 9.398,56 bruto per maand bedraagt.
In verband met de inkomenseffecten als gevolg van de overeengekomen wijzigingen in het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) ontvangen de ambtenaren in de sector Rijk per 1 mei 2003 een compensatie in de vorm van een structurele verhoging van de schaalbedragen met 0,25%.
Gelet hierop is met de centrales van het overheidspersoneel afgesproken om per 1 mei 2003 de salarissen te verhogen met 0,25%.
Als gevolg van deze afspraak wordt de bezoldiging van commissarissen per 1 mei 2003 structureel verhoogd met 0,25%. De bezoldiging voor commissarissen bedraagt dan per 1 mei 2003 € 9.422,06 bruto per maand.
De beide structurele salarisverhogingen werken door naar reeds ingegane werkloosheidsuitkeringen.
2. Eindejaarsuitkering
Op grond van artikel 4a van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning ontvangt de commissaris een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
De eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%.
In genoemd sectoroverleg is overeengekomen de structurele eindejaarsuitkering voor het jaar 2002 incidenteel met 0,6% te verhogen tot 1%.
Daarnaast is besloten de eindejaarsuitkering 2003 incidenteel met 0,4% te verhogen tot 0,8%.
Dit betekent dat de eindejaarsuitkeringen voor 2002 en 2003 voor de commissarissen eveneens met deze percentages wordt aangepast.
De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt in verband met de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 c.q. 1 januari 2003 ook door in de berekeningsgrondslag voor werkloosheidsuitkeringen of overeenkomstige uitkeringen van cdK's die op of ná 2 januari 2002 c.q. 2 januari 2003 het ambt hebben beëindigd.
3. Modernisering van het Pensioenreglement van het ABP
Het pensioenreglement van het ABP wordt met ingang van 1 januari 2003 op een groot aantal punten gewijzigd. Het ABP heeft daar onder andere aandacht aan besteed in haar septembernummer van 'ABP Nieuws voor klanten van ABP'.
Eén van de belangrijkste wijzigingen is onder andere dat langer doorwerken voor het pensioen financieel aantrekkelijker wordt. De regeling geldt voor werknemers van 57 jaar en ouder.
Tevens is gekozen voor een andere financiering van het flexibel pensioen(FPU). De FPU-regeling wordt nu gedeeltelijk via een omslagstelsel gefinancierd. Het ABP wil geleidelijk een kapitaalgedekte regeling mogelijk maken die ten goede komt aan de mobiliteit.
Aan deze wijzigingen zitten voor- en nadelen. Zo wordt de salarisverhoging boven 10% voor de pensioenregeling afgetopt (was 25%). Salarisverhoging van meer dan 2% boven de algemene looninflatie van werknemers van 57 jaar of ouder leiden niet automatisch tot een evenredige verhoging van het pensioen.
Wilt u over deze aangelegenheid meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer N. van Es (tel. 045 - 579 5235) of de heer M. van Zanen (tel. 045 - 579 3474) van het ABP.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Openbaar Bestuur
Inhoudsopgave
1. Structurele verhoging van de bezoldiging
2. Eindejaarsuitkering
3. Modernisering van het Pensioenreglement van het ABP
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht