Circulaire bezoldiging en eindejaarsuitkering wethouders
1. Structurele verhoging van de bezoldiging
Op grond van artikel 3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, worden de bedragen genoemd in de tabel bij het rechtspositiebesluit herzien overeenkomstig de wijziging die de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk ondergaat.
In de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel is ten aanzien van het arbeidsvoorwaardenbeleid in de contractperiode 1 december 2002 tot 1 januari 2004 besloten tot een algemene salarisverhoging.
Per 1 december 2002 worden de salarissen van de ambtenaren in de sector Rijk structureel met 2,5% verhoogd.
Dit betekent dat de bezoldiging van wethouders eveneens met ingang van 1 december 2002 dient te worden aangepast
In verband met de inkomenseffecten als gevolg van de overeengekomen wijzigingen in het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) ontvangen de ambtenaren in de sector Rijk per 1 mei 2003 een compensatie in de vorm van een structurele verhoging van de schaalbedragen met 0,25%.
Gelet hierop is met de centrales van het overheidspersoneel afgesproken om per 1 mei 2003 de salarissen te verhogen met 0,25%.
Als gevolg van deze afspraak zijn de bezoldigingsbedragen van wethouders per 1 mei 2003 structureel verhoogd met 0,25%.
Voor de definitieve bezoldigingsbedragen verwijs ik u naar de bijlage bij deze circulaire.
De beide structurele salarisverhogingen werken door naar reeds ingegane APPA-uitkeringen ( Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ).
2. Eindejaarsuitkering
Op grond van artikel 3, derde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, ontvangt een wethouder een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
De eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%.
In genoemd sectoroverleg is overeengekomen de structurele eindejaarsuitkering voor het jaar 2002 incidenteel met 0,6% te verhogen tot 1%.
Daarnaast is besloten de eindejaarsuitkering 2003 incidenteel met 0,4% te verhogen tot 0,8%.
Dit betekent dat de eindejaarsuitkeringen voor 2002 en 2003 voor de wethouders eveneens met deze percentages wordt aangepast.
De verhoging van de eindejaarsuitkering werkt in verband met de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2002 c.q. 1 januari 2003 ook door in de berekeningsgrondslag voor APPA-uitkeringen of overeenkomstige uitkeringen van wethouders die op of nĂ¡ 2 januari 2002 c.q. 2 januari 2003 met een APPA-uitkering of met een overeenkomstige uitkering zijn gegaan.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Openbaar Bestuur
Inhoudsopgave
1. Structurele verhoging van de bezoldiging
2. Eindejaarsuitkering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht