1. Inleiding
De uitvoering en de handhaving van met name bijzondere wetgeving en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen, is opgedragen aan een scala aan publiekrechtelijke en een beperkt aantal privaatrechtelijke organisaties. Indien de noodzaak zich voordoet dat zo’n organisatie dient te beschikken over werknemers die bevoegd zijn tot het opsporen van strafbare feiten, kan de Minister van Veiligheid en Justitie aan werknemers van deze organisaties opsporingsbevoegdheid toekennen. Deze persoon is dan een opsporingsambtenaar ex artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering – een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) – aan wie de Minister van Veiligheid en Justitie politiebevoegdheden en geweldsmiddelen kan toekennen.
De boa wordt ingezet op de uitvoering en handhaving van een grote variëteit aan wettelijke regelingen uit hoofde van de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken organisatie daar waar opsporing door de politie niet gewenst, vanwege prioritering, of niet mogelijk is vanwege onvoldoende deskundigheid of capaciteit bij de politie. De boa heeft in de regel een beperkte opsporingsbevoegdheid die is gerelateerd aan zijn functie en taakomschrijving. Een boa is in beginsel geen integrale handhaver met algemene opsporingsbevoegdheid die concurreert met de politie. De boa heeft een specifieke, afgebakende taak waarvoor hij gericht opgeleid kan worden en wordt aangesteld op – in beginsel – een van de zes domeinen uit de domeinenlijst: Openbare ruimte, Milieu, welzijn en infrastructuur, Onderwijs, Openbaar vervoer, Werk, inkomen en zorg en Generieke opsporing. Deze domeinen bieden een breed optioneel pakket aan opsporingsbevoegdheden, politiebevoegdheden en geweldsmiddelen.
De domeinindeling zoals opgenomen in bijlage A-I van de Circulaire Boa d.d. 10 januari 2011 met kenmerk 5679441/10 wordt aangepast met de onderhavige circulaire. In de domeinen zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
5) Met de komst van de Kansspelautoriteit dient de bewoording in het domein V Werk, inkomen en zorg te worden aangepast.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht