Circulaire Extra vergoeding fractievoorzitters en commissieleden
Zoals aangekondigd in de circulaire van 24 november jl. wordt u hierbij geïnformeerd over de wijzigingen in een aantal rechtspositiebesluiten van politieke ambtsdragers. Het Koninklijk Besluit van 22 december 2009 (bijgevoegd) is gepubliceerd in het Staatsblad 2009/561. Voor de provincies is het volgende relevant. U zie voor de wijzigingen in het besluit onderdelen II, IV en VII.
Extra vergoeding fractievoorzitters en commissieleden
De fractievoorzitters in de provinciale staten krijgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 een extra vergoeding voor hun werkzaamheden, gezien de extra tijdsinspanningen van de voorzitters. Dit leidt dus tot een nabetaling.
De extra toelage wordt naar analogie met de Eerste Kamer toegekend als percentage van vergoeding voor het lidmaatschap van de provinciale staten. Er is aangesloten bij de regeling voor de Eerste Kamer en niet bij die voor de Tweede Kamer, omdat de omvang van de staten meer vergelijkbaar is met die van de Eerste Kamer.
Provinciale staten krijgen verder de bevoegdheid om bij verordening een vergoeding voor leden van statencommissies toe te kennen van maximaal 5% van de vergoeding voor de werkzaamheden.
Het betreft commissies waarvoor werkzaamheden worden verricht die vallen buiten de reguliere statenwerkzaamheden. Dergelijke extra activiteiten voor een beperkt deel van de Statenleden hebben vaak een incidenteel karakter met een aanzienlijk tijdsbeslag. Daarom worden dergelijke commissies ook benoemd. Indien wordt besloten tot het mogelijk maken van een dergelijke vergoeding, geldt het vastgestelde percentage per commissie.
Reguliere commissies die zijn ingesteld ter voorbereiding van de besluitvorming in provinciale staten op grond van artikel 80 van de Provinciewet, vormen géén grond om deze vergoeding toe te kennen. De extra vergoeding kan worden toegekend met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009.
Tot slot
Het kabinet heeft de Tweede Kamer gemeld de wachtgeld- en pensioenregelingen voor staten- en raadsleden te willen heroverwegen. Het staten- en raadslidmaatschap zijn namelijk nevenfuncties. Het kabinet heeft aangegeven daarom van plan te zijn de mogelijkheid in de rechtspositiebesluiten te schrappen om door middel van een verordening voor staten- en raadsleden een wachtgeld en pensioen te regelen. Ons bereiken signalen dat de indruk zou bestaan dat dit plan per 1 januari 2010 al werkelijkheid zou zijn. Die indruk is echter niet juist. Het schrappen van genoemde bepalingen zal op een later moment worden voorgesteld.
De
Minister
directeur Arbeidszaken Publieke Sector
Inhoudsopgave
Extra vergoeding fractievoorzitters en commissieleden
Tot slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht