Let op. Deze wet is vervallen op 15 februari 2012. U leest nu de tekst die gold op 14 februari 2012.

Circulaire Harmonisering stagevergoeding

Uitgebreide informatie
Circulaire Harmonisering stagevergoeding
Inleiding
Het onderwerp van deze circulaire is de harmonisering van de stagevergoedingen.
Met instemming van de ICOP (Interdepartementale Commissie Organisatie & Personeel) is op 13 januari 2009 besloten dat de departementen met ingang van 1 maart 2009 twee vaste bedragen gaan hanteren voor de stagevergoedingen voor de wo-, hbo- en mbo-studenten (met daarnaast een vergoeding van onkosten volgens de geldende regels).
Deze afspraak is gemaakt om tot een uniforme, veelal hogere stagevergoeding te komen en conform de rijksbrede strategie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment als één werkgever naar buiten toe op te treden. Via deze circulaire wordt nader aangegeven hoe hoog de stagevergoeding is als er sprake is van een onvolledige stage en de onkostenvergoeding bij een stage op een post in het buitenland.
Stagevergoedingen tot 1 maart 2009
De departementen hanteerden tot 1 maart 2009 verschillende stagevergoedingen die gemiddeld lager waren dan de vergoedingen die de marktsector hanteert, waardoor het imago van de sector Rijk als werkgever voor stagiaires minder positief was.
Uit een in 2008 gehouden inventarisatie bleek dat de meeste departementen een stagevergoeding hanteerden van € 13,61 per dag of circa € 300,00 bruto per maand (op basis van een 36-urige werkweek) en dat het bedrag van die vergoedingen bij de meeste departementen sinds begin jaren 90 niet meer gewijzigd was. Tevens bleek dat de marktsector vergoedingen hanteert van gemiddeld zo’n € 500,00 – € 600,00 per maand voor wo- en hbo-studenten en lager voor mbo-studenten.
Harmonisering stagevergoedingen
Gezien de uitkomst van de inventarisatie zijn de stagevergoedingen met ingang van 1 maart 2009 als volgt vastgesteld:
1. Voor wo- en hbo-studenten wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 550,00 bruto per maand.
2. Voor stages op mbo-niveau wordt een vaste stagevergoeding gehanteerd van € 400,00 bruto per maand.
De stagevergoeding is gebaseerd op vijf dagen van acht uur per week, ofwel veertig uur per week. Indien een stage wordt afgesproken met minder dagen per week en/of een ander aantal uren per dag leidt dat tot een naar rato aangepaste vergoeding.. Ter illustratie: als voor een stage op wo-niveau wordt afgesproken dat deze drie dagen van acht uur per week betreft, bedraagt de stagevergoeding (€ 550/40*24=) € 330,00. Zou voor een stage op mbo-niveau worden afgesproken dat deze vijf dagen van vier uur per week betreft, bedraagt de stagevergoeding (€ 400/40*20=) € 200,00 per maand.
De stagevergoeding geldt voor alle stages van één maand of langer. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten stages, zoals de meeloopstage, de onderzoeksstage en de afstudeerstage.
Indien er sprake is van een kortere stage waarbij kennismaken met de organisatie centraal staat, de zogenoemde snuffelstages, kan volstaan worden met een vergoeding in de vorm van een symbolisch gebaar, bijvoorbeeld een boekenbon.
Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze afspraak geen betrekking heeft op het aanstellen van stagiaires op een leerwerkplek – zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij een mbo-beroepsbegeleidende leerweg (BBL), mbo-beroepsopleidende leerweg (BOL) en HBO-duale opleidingstrajecten – waarbij de student van een onderwijsinstelling een aantal dagen per week werkt op een leerwerkplek en een aantal dagen per week naar school gaat.
Vergoeding overige kosten
Voor zover de stagiair geen gebruik kan maken van een OV-studentenkaart voor het reizen tussen de woning en de stageplek worden de reiskosten vergoed overeenkomstig de reguliere vergoeding voor woon-werkverkeer voor ambtenaren op grond van het Verplaatsingskostenbesluit 1989.
In incidentele situaties komt het voor dat de stagiair te maken krijgt met pensionkosten. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, kan een vergoeding voor de pensionkosten worden verstrekt door het bevoegd gezag. Het ligt in de rede daarvoor aan te sluiten op de reguliere vergoeding voor pensionkosten voor ambtenaren op grond van het Verplaatsingskostenbesluit 1989.
Een stagiair op een diplomatieke of consulaire post in het buitenland kan alleen in aanmerking komen voor een pensionkostenvergoeding van € 315,00 per maand. Kosten van de heenreis naar of de terugreis van een post in het buitenland komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Inwerkingtreding, vervangen circulaire 27 februari 2009
Het beleid met betrekking tot de geharmoniseerde stagevergoedingen geldt sinds 1 maart 2009 en is eerder bekend gemaakt bij circulaire 2009-107039 van 27 februari 2009. De nieuwe vergoedingen gelden vanaf die datum voor alle nieuwe stagiaires en – tenzij de harmonisatie een verlaging van de vergoeding zou inhouden – voor de reeds aanwezige stagiaires.
De circulaire van 27 februari 2009 vervalt en wordt vervangen door deze circulaire die nader aangeeft hoe hoog de stagevergoeding is als er sprake is van een onvolledige stage en de onkostenvergoeding bij een stage op een diplomatieke of consulaire post in het buitenland.
Indexering
De stagevergoedingen zullen met ingang van het volgende Arbeidsvoorwaardenakkoord gekoppeld worden aan de algemene salarisverhogingen in de sector Rijk. Daarbij zal het gewijzigde maandbedrag rekenkundig wordt afgerond op hele euro’s.
Ik verzoek u uitvoering te geven aan deze circulaire.
De
Minister
directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Inleiding
Stagevergoedingen tot 1 maart 2009
Harmonisering stagevergoedingen
Vergoeding overige kosten
Inwerkingtreding, vervangen circulaire 27 februari 2009
Indexering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht