Circulaire herzien percentage WGA-premieverhaal 2010
Bij circulaire van 11 januari 2010 , kenmerk 2010-4480, heb ik u onder punt 3 informatie gegeven over het premiepercentage voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) per 2010 voor burgemeesters.
WGA staat voor de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de WIA , de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De werkgever mag de WGA-lasten (premie of eigen risico) op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen voor maximaal de helft verhalen op de werknemer. Deze verdeling benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer tot het voorkomen en 'oplossen' van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarmee verband houdende werkloosheid.
Hoewel deze lasten per werkgever binnen de sector Rijk verschillen is bij de introductie van de premie WGA afgesproken om voor het verhaal op de rijksambtenaar van één premiepercentage uit te gaan. Dat percentage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gegevens van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA lasten. In december 2009 werd het premiepercentage voor het jaar 2010 aldus vastgesteld op 0,1%. Thans blijkt echter, dat de laagste WGA lasten binnen de sector op een ander niveau liggen, zodat het premiepercentage vanaf 1 januari 2010, met terugwerkende kracht, op nihil kan worden gesteld.
Het bovenstaande is op de burgemeesters van toepassing, omdat de burgemeester op grond van het Rechtspositiebesluit burgemeesters valt onder de wettelijke en bovenwettelijke sociale zekerheid van het rijkspersoneel.
Voor uw informatie merk ik nog op dat voor wethouders géén verhaal van de WGA-lasten plaats vindt. Wethouders vallen namelijk onder de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en niet onder de wettelijke sociale zekerheid, zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Voor wethouders vindt op grond van de Appa geen inhouding plaats in verband met arbeidsongeschiktheid.
Ook voor raadsleden vindt géén verhaal van de WGA-lasten plaats. Raadsleden zijn ook uitgezonderd van de wettelijke sociale zekerheid.
De
Minister
de directeur Arbeidszaken Publieke Sector
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht