Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Circulaire herziening tarieven psychologen en psychiaters voor werkzaamheden o.g.v. het BTIS

Uitgebreide informatie
Circulaire herziening tarieven psychologen en psychiaters voor werkzaamheden o.g.v. het BTIS
Na overleg met het bestuur van de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs is een akkoord bereikt over nieuwe tarieven, normtijden en reiskosten voor het vervaardigen van Pro Justitia-rapportages. Deze nieuwe afspraken gelden alleen voor rapportages die vallen onder de werking van de Wet - en het Besluit tarieven in strafzaken 2003 (BTIS) en gaan in per 1 juli 2008.
Binnenkort start er een werkgroep die belast zal zijn met het in kaart brengen van de gevolgen van de bovengenoemde afspraken voor de tarieven in het BTIS die gelden voor de overige deskundigen. In het laatste kwartaal van dit jaar verwacht ik een rapportage van deze werkgroep. Aan de hand van deze resultaten en aanbevelingen van de werkgroep zal ik een besluit nemen over de aanpassing/actualisering van het BTIS en mogelijk de Wet Tarieven in strafzaken . Mochten er vanuit uw organisatie suggesties zijn voor de aanpassing van het BTIS dan wel de Wet , dan verzoek ik u deze door te geven aan bovengenoemde contactpersoon.
Gelet op de datum van ingang van de nieuwe tarieven en normtijden heb ik er voor gekozen u bij circulaire over deze wijzigingen te informeren. Deze circulaire zal in de Staatscourant worden geplaatst.
In aanvulling op het Besluit tarieven in strafzaken 2003 zullen met ingang van 1 juli 2008 de volgende normtijden gelden en aangepaste bedragen worden uitgekeerd.
De overwegingen die tot deze aanpassing hebben geleid heb ik vastgelegd in mijn brief van 14 juli 2008, kenmerk 5553624/08 aan de Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs. Het akkoord houdt het volgende in.
Het uurtarief
Het uurtarief voor de psychiaters, dat bij circulaire van 8 december 2005 was vastgesteld op € 99,11 is verhoogd naar € 107,50. Het uurtarief voor de psychologen is verhoogd van € 61,71 naar € 82,50. Deze beide tarieven zijn exclusief 19% BTW, maar inclusief een kwaliteitstoeslag van € 5,–. Bedragen inclusief BTW zijn respectievelijk € 127,93 en € 98,18.
De kwaliteitstoeslag
De hiervoor genoemde kwaliteitstoeslag geldt voor de aanloop naar de totstandkoming van het deskundigenregister en tot het moment dat op individueel niveau is voldaan aan de voor opname in het register geformuleerde kwaliteitseisen. Zodra aan die kwaliteitseisen wordt voldaan, gaat deze toeslag een vast deel uitmaken van de uurvergoeding.
De toeslag op het uurtarief voor meer complexe onderzoeken
De meer complexe onderzoeken betreffen de zogenaamde tenuitvoerleggingsrapportages. Voor deze onderzoeken wordt een toeslag op het uurtarief berekend van 10%. Het spreekt voor zich dat voor deze rapporteurs geen kwaliteitstoeslag geldt, dus wordt de toeslag berekend over het netto uurbedrag van € 102,50. Dat betekent dat voor dergelijke onderzoeken een uurtarief geldt van € 112,75 (exclusief BTW).
De normtijden
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de normtijden.
De reiskosten
Per retourkilometer geldt een vergoeding van € 2,50 (was € 1,54).
Tot slot
De circulaire van 8 december 2005, kenmerk 5390742/505 geldt hiermee per 1 juli 2008 niet meer voor opdrachten die op of na laatst genoemde datum zijn verstrekt.
Ik verzoek u deze circulaire binnen uw organisatie bekend te maken aan de medewerkers die het aangaat.
De
Minister
Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Inhoudsopgave
Het uurtarief
De kwaliteitstoeslag
De toeslag op het uurtarief voor meer complexe onderzoeken
De normtijden
De reiskosten
Tot slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht