Circulaire inwerktreding Eural-regelgeving Aan de Colleges van gedeputeerde staten van de provincies en de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Geacht College,
In augustus zijn de AMvB tot intrekking Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling Europese afvalstoffenlijst in ontwerp gepubliceerd. In het ontwerp van de Eural-regelgeving is inwerkingtreding voorzien per 1 januari 2002. Naar aanleiding hiervan hebben vertegenwoordigers van het afvalbedrijfsleven en de provincies om verschillende redenen verzocht de inwerkingtreding van de Eural-regelgeving uit te stellen tot 1 januari 2003.
Ik acht een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding gewenst in verband met het verstrijken van de implementatietermijn per 1 januari 2002. Nu ik nog niet beschik over het advies van de Raad van State inzake de ontwerpregelgeving, heb ik besloten dat de regelgeving inzake de Europese afvalstoffenlijst per 1 mei 2002 in werking zal treden.
Tot 1 mei 2002 blijven het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), de Regeling aanwijzing afvalstoffen (RAGA) en het Regeling aanvullende aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAAGA) van kracht.
Het verzoek tot uitstel van de inwerkingtreding van de Eural is gebaseerd op een aantal door de provincies en bedrijfsleven gesignaleerde knelpunten. Aan de knelpunten wordt grotendeels tegemoet gekomen door:
1. Uitstel van de inwerkingtreding met vier maanden;
2. Verruiming van het overgangsrecht;
3. Voorstel ter voorkoming van de dubbele administratieve lasten.
Het overgangsrecht
Het overgangsrecht, dat ingaat op de dag dat de Eural-regelgeving in werking treedt, houdt in dat voor bestaande vergunningen tijdelijk nog het oude regime van toepassing is. De overgangsperiode zal worden verlengd van zes naar acht maanden, in casu tot 1 januari 2003.
Er kan niet zonder meer een beroep op het overgangsrecht worden gedaan. Om gebruik van het overgangsrecht te kunnen maken, moet kenbaar worden gemaakt dat de noodzakelijke wijzigingen in de vergunningen zullen worden aangebracht. In de Regeling Europese afvalstoffenlijst zal worden opgenomen dat het overgangsrecht geldt, indien voor de inwerkingtreding van de regeling een ontvankelijke aanvraag tot aanpassing aan de Eural in behandeling is genomen of indien het bevoegd gezag voor de inwerkingtreding van de regeling, van het voornemen tot een dergelijke aanpassing een kennisgeving als bedoeld in artikel 3:30 van de Algemene wet bestuursrecht heeft gedaan.
Voorkómen van dubbele administratieve lasten voor het bedrijfsleven
De regeling Europese afvalstoffenlijst bepaalt vanaf de dag van inwerkingtreding het onderscheid tussen gevaarlijk afval en niet gevaarlijk afval conform deze regeling.
In de AMvB melden, één van de uitvoeringsbesluiten van de wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) , zal worden voorgeschreven dat gemeld moet worden op basis van de codes van de Europese afvalstoffenlijst. Er is een gedetailleerd voorstel voor een werkwijze uitgewerkt ten aanzien van het melden van afvalstoffen in de interim-periode tussen de inwerkingtreding van de Eural-regelgeving en de AMvB melden. In hoofdlijn komt het erop neer dat de codering van de Europese afvalstoffenlijst door de bedrijven wordt toegevoegd aan de afvalstromen in de (geautomatiseerde) administratie en zichtbaar wordt gemaakt op de begeleidingsbrief. De Colleges van Gedeputeerde Staten en de Colleges van Burgemeesters en Wethouders kunnen zonodig handhaven op de afvalstofcode van de Europese afvalstoffenlijst, die in de (geautomatiseerde) administratie van de bedrijven is opgenomen en toegevoegd is aan de begeleidingsbrief, in plaats van te handhaven op het type begeleidingsbrief dat nu in administratieve zin zichtbaar maakt of er sprake is van gevaarlijk afval of bedrijfsafval. Dat betekent dat bedrijven de afvalstroomnummers of de omschrijvingsformulieren niet hoeven aan te passen als gevolg van de inwerkingtreding van de Eural-regelgeving.
Inwerkingtreding wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) De wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb.346) zal eveneens in werking treden per 1 mei 2002. De wet zal met name een aantal wijzigingen in de taken en bevoegdheden op provinciaal en rijksniveau ten aanzien van het afvalstoffenbeheer teweeg brengen. Daarnaast bevat de wet een basis voor de implementatie van een aantal EG-richtlijnen, zoals de Europese lijst van afvalstoffen en de Richtlijn autowrakken. Op grond van de wet zal een Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) worden opgesteld en zal een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen worden opgesteld.
Bij inwerkingtreding van de wet op 1 mei 2002 zal een aantal uitvoeringsbesluiten en -regelingen nog niet gereed zijn. Ten behoeve van de overgangsperiode tot de uitvoeringsbesluiten en -regelingen gereed zijn, zal begin 2002 een afzonderlijke circulaire worden opgesteld en worden verspreid.
Hoogachtend,
de van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Minister
Inhoudsopgave
Het overgangsrecht
Voorkómen van dubbele administratieve lasten voor het bedrijfsleven
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht