Circulaire inwerktreding Eural-regelgeving Aan de Colleges van gedeputeerde staten van de provincies en de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Geacht College,
In augustus zijn de AMvB tot intrekking Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling Europese afvalstoffenlijst in ontwerp gepubliceerd. In het ontwerp van de Eural-regelgeving is inwerkingtreding voorzien per 1 januari 2002. Naar aanleiding hiervan hebben vertegenwoordigers van het afvalbedrijfsleven en de provincies om verschillende redenen verzocht de inwerkingtreding van de Eural-regelgeving uit te stellen tot 1 januari 2003.
Ik acht een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding gewenst in verband met het verstrijken van de implementatietermijn per 1 januari 2002. Nu ik nog niet beschik over het advies van de Raad van State inzake de ontwerpregelgeving, heb ik besloten dat de regelgeving inzake de Europese afvalstoffenlijst per 1 mei 2002 in werking zal treden.
Tot 1 mei 2002 blijven het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), de Regeling aanwijzing afvalstoffen (RAGA) en het Regeling aanvullende aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (RAAGA) van kracht.
Het verzoek tot uitstel van de inwerkingtreding van de Eural is gebaseerd op een aantal door de provincies en bedrijfsleven gesignaleerde knelpunten. Aan de knelpunten wordt grotendeels tegemoet gekomen door:
2. Verruiming van het overgangsrecht;
Inhoudsopgave
Het overgangsrecht
Voorkómen van dubbele administratieve lasten voor het bedrijfsleven
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht