Circulaire inzake printers voor reisdocumenten «Circulaire»
Deze circulaire strekt tot vervanging van de circulaire van 15 november 1994 (PRD94.51.U407). Het ontwerp van die circulaire werd niet genotificeerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (Pb. EG L 109), laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 94/10/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100). Om alsnog aan deze verplichting tot notificatie te voldoen, is deze circulaire als bijlage bij de paspoortuitvoeringsregelingen op 5 augustus 1997 in ontwerp aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen genotificeerd (notificatienrs. 97/0440/NL; 97/0441/NL; 97/0442/NL). De ontwerp-circulaire is op 24 september 1997 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Verdrag inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235) (notificatienrs. 97.638; 97.639; 97.640).
De onderstaande tekst van deze circulaire is identiek aan de tekst van de circulaire van 15 november 1994 (PRD94.51.U407) die hierbij wordt ingetrokken. De hieronder bedoelde specificaties van de documentenprinter zijn eveneens genotificeerd en worden als bijlage bij deze circulaire opnieuw vastgesteld en voorgeschreven in het bijgevoegde document RDB97/U613 van 8 december 1997.
De circulaire en de bijgevoegde printspecificaties zijn ingevolge artikel 46, tweede lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 en ingevolge artikel 22, tweede lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995 tevens van overeenkomstige toepassing op de ingevolge die regelingen met de verstrekking van reisdocumenten belaste autoriteiten.
Om er zeker van te zijn dat vanaf het moment van invoeren van de nieuwe reisdocumenten beprinting zorgvuldig plaatsvindt, is besloten de configuraties (printer AIT PP-6, machinelezer en laminator) mee te leveren. Na deze levering staat het een paspoortverstrekkende autoriteit vrij om bij bijvoorbeeld uitbreiding van het aantal configuraties een ander merk printer te kiezen, als het gepersonaliseerde document maar voldoet aan de hiertoe gestelde eisen. Ingevolge artikel 38, tweede lid 2, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (PUN) dient de documentenprinter te voldoen aan de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken voorgeschreven specificaties.
Ten einde een efficiënte en voor de gemeenten zo min mogelijk bezwarende wijze van aanschaf van documentenprinters te bewerkstelligen, waarbij niettemin gewaarborgd is dat deze printers voldoen aan de gestelde eisen, dient door u gecontroleerd te worden of een aan te schaffen reisdocumentprinter goedgekeurd is door de door Binnenlandse Zaken aangewezen testinstantie, de firma COT.
In het blad Burgerzaken en Recht zal regelmatig een geactualiseerde lijst van de voor de onderhavige doeleinden geschikte printers worden gepubliceerd.
Een printer waarvan de leverancier een goedkeurende verklaring van het COT kan overleggen, kan dus voor de personalisering van reisdocumenten worden gebruikt. Ik maak u in dit verband gaarne nog attent op de volgende punten die bij het gebruik van de documentenprinter in acht moeten worden genomen, opdat een goede werking van deze apparatuur wordt verzekerd:
er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het bij de printer behorende type lint, waarmee de printer ook is getest;
het lint dient conform de voorschriften van de leverancier te worden vervangen, zodat een goede afdrukkwaliteit is gewaarborgd;
de printer moet met de vereiste regelmaat onderhouden worden.
Ik vertrouw op uw medewerking.
Hoogachtend,
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht