Circulaire Norm verantwoorde werktoedeling van toepassing op de Raad en DJI
Bij de uitvoering van jeugdhulptaken als bedoeld in de Jeugdwet dienen alle wettelijke voorschriften te worden nageleefd die bij of krachtens deze regelgeving zijn opgesteld en die zien op de norm van verantwoorde werktoedeling, als ware zij van overeenkomstige toepassing op de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) en op de onder de Dienst Justitiële Inrichtingen ressorterende rijks justitiële jeugdinrichtingen (rijks JJI’s) 1 .
De hoofddirecteur DJI dient ervoor zorg te dragen dat de rijks JJI’s werken conform een Kwaliteitskader voor de JJI’s, dat voldoet aan de bepalingen bij of krachtens de Jeugdwet en dat aansluit bij het “Kwaliteitskader jeugd; toepassen van de norm van verantwoorde werktoedeling in de praktijk” (hierna: Kwaliteitskader jeugd). 2
De Algemeen Directeur van de Raad dient er voor zorg te dragen dat bij de uitvoering van de taken van de Raad de uitgangspunten van het Kwaliteitskader jeugd worden toegepast.
De circulaire ‘norm verantwoorde werktoedeling in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg, Ministerie van Veiligheid en Justitie’ 3 wordt ingetrokken.
Toelichting
In de Jeugdwet is bepaald dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (hierna: organisaties) verantwoorde hulp moeten leveren. In het Besluit Jeugdwet is opgenomen dat de organisaties dit moeten doen door het werk binnen hun organisatie op een verantwoorde wijze toe te delen. De binnen deze organisaties werkzame professionals dienen zich bij het kwaliteitsregister jeugd te registreren als beroepsbeoefenaars. Op 17 november 2014 hebben de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport het door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheerde beroepsregister voor jeugdzorg erkend als enig kwaliteitsregister jeugd. 4
De bepalingen in de Jeugdwet , het Besluit Jeugdwet en het hierop gebaseerde Kwaliteitskader jeugd zijn niet rechtstreeks van toepassing op de taken die door de onder DJI ressorterende rijks JJI’s en de Raad worden uitgevoerd. De Minister kan via de hiërarchische lijn eisen stellen aan de (medewerkers van) de Raad en DJI zodat daarmee een vergelijkbare gebondenheid wordt gerealiseerd aan de norm van de verantwoorde werktoedeling in voornoemde regelgeving. Met deze circulaire wordt dit gerealiseerd.
Met deze circulaire wordt aan de betrokken dienstonderdelen opgedragen dat alle voorschriften uit de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet die betrekking hebben op de verantwoorde jeugdhulp en verantwoorde werktoedeling ook door (de medewerkers van) de onder DJI ressorterende rijks JJI’s en de Raad voor de Kinderbescherming moeten worden nageleefd.
De norm van verantwoorde werktoedeling is in het Kwaliteitskader jeugd nader omschreven. De norm verplicht de jeughulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en/of gemeente te werken met geregistreerde professionals en tot het toedelen van taken aan geregistreerde professionals, rekening houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden. Voorts moet de aanbieder er voor zorgen dat deze geregistreerde professionals kunnen werken volgens hun specifieke professionele standaard.
Op de plicht om te werken met een geregistreerde professional bestaan twee uitzonderingen. De eerste is dat de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling aannemelijk kan maken dat de werktoedeling aan anderen niet leidt tot kwaliteitsverlies. De tweede uitzondering is dat het onder omstandigheden voor de kwaliteit van de uitvoering noodzakelijk kan zijn om dat werk aan anderen toe te delen. Deze uitzonderingen dienen door de betrokken organisatie in alle voorkomende gevallen te worden gemotiveerd en vastgelegd (comply or explain).
In het Kwaliteitskader jeugd staan situaties beschreven waarin een geregistreerde professional moet worden ingezet. Ook worden situaties beschreven waarin een niet-geregistreerde professional mag worden ingezet. Het Kwaliteitskader jeugd dient ter operationalisering van de verantwoorde hulp zoals opgenomen in de Jeugdwet .
Het Kwaliteitskader jeugd is ook het uitgangspunt voor het verrichten van taken binnen DJI en de Raad voor de Kinderbescherming. Daartoe dienen de bestaande kwaliteitskaders binnen DJI en de Raad voor de Kinderbescherming waar nodig te worden aangepast aan het Kwaliteitskader Jeugd.
De 1
Op grond van artikel 3b, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen zijn de bepalingen in de Jeugdwet voor wat betreft de verantwoorde werktoedeling van overeenkomstige toepassing op de particuliere JJI’s. Deze circulaire ziet niet op de particuliere JJI’s omdat zij al op grond van de geldende regelgeving juridisch aan deze normen zijn gebonden. 2
Het Kwaliteitskader jeugd is onder leiding van de stuurgroep Ontwikkeling Kwaliteitskader Jeugd opgesteld door een projectgroep waarin beroepsverenigingen, brancheorganisaties, gemeenten (VNG) en cliëntenorganisaties zitting hadden. Het kwaliteitskader is door de staatssecretaris van VWS, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij brief van 8 december 2014 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer toegezonden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 31 839, nr. 428). 3
Staatscourant 2014, nr. 33968 4
Staatscourant 2014, nr. 33806
Staatssecretaris
De directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing,
Inhoudsopgave
Toelichting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht