Circulaire (onkosten)vergoeding leden gedeputeerde staten, leden provinciale staten en commissieleden
Algemene informatie
Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden provinciale staten, leden gedeputeerde staten en commissieleden.
Voor uw informatie meld ik u bovendien nog het volgende.
Op dit moment is een algemene maatregel van bestuur in voorbereiding waarin een aantal rechtspositiebesluiten van politieke ambtsdragers wordt gewijzigd. Onder meer betreft dit invoering vergoeding voor fractievoorzitters en voor commissieleden in verband met taakverzwarende werkzaamheden.
De ministerraad heeft op 20 november 2009 ingestemd met de algemene maatregel van bestuur waarin bovenstaande wijziging is opgenomen. De volgende stap in de procedure is advisering door de Raad van State.
De wijziging treedt in werking na publicatie in het Staatsblad. De verwachting is dat publicatie in het Staatsblad medio maart 2010 plaatsvindt.
De genoemde wijziging werkt terug tot 1 januari 2009.
Publicatie in het Staatsblad van deze algemene maatregel van bestuur leidt door de terugwerkende kracht tot de nodige herberekeningen en nabetalingen. Na de publicatie wordt u over deze wijziging zo spoedig mogelijk door middel van een circulaire geïnformeerd.
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin
De bezoldiging van de commissaris van de Koningin wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
Naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel, die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010, bent u bij circulaire van 19 juni 2007, nr. 2007-182147, geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van de commissarissen van de Koningin.
De informatie in de circulaire van 19 juni 2007 over de bezoldiging van de commissarissen is nog steeds van toepassing.
2. Bezoldiging gedeputeerden
De bezoldiging van gedeputeerden is gerelateerd aan het maximum van schaal 17 van het BBRA 1984 .
Naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel, die is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010, bent u bij circulaire van 19 juni 2007, nr. 2007-182147, geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de rechtspositie van gedeputeerden.
De informatie in de circulaire van 19 juni 2007 over de bezoldiging van de gedeputeerden is nog steeds van toepassing.
3. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
In artikel 21, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten (genoemd in artikel 21, eerste lid) voor een gedeputeerde per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2009 is bepaald op 105,59. Voor 2008 was dit indexcijfer 105,19. Dit betekent dat de bedragen van de onkostenvergoeding per 1 januari 2010 worden verhoogd met 0,4%.
Met ingang van 1 januari 2010 wordt het bedrag genoemd in artikel 21, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden gewijzigd in € 655,95 (was € 653,34).
4. Vergoeding werkzaamheden statenleden
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden van statenleden per 1 januari van elk jaar worden herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Toepassing van het bovenstaande houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor werkzaamheden voor statenleden per 1 januari 2010 worden verhoogd met 2,1%. Dit is de procentuele verhoging van het indexcijfer van 2009 (127,7) ten opzichte van 2008 (125,1).
Met ingang van 1 januari 2010 wordt het bedrag genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden voor de vergoeding van de werkzaamheden gewijzigd in € 12.694,74 (was € 12.433,63).
5. Onkostenvergoeding statenleden
In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden kosten genoemd in de leden drie en vier van artikel 2, per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2009 is bepaald op 105,59. Voor 2008 was dit indexcijfer 105,19. Dit betekent dat de bedragen van onkostenvergoedingen per 1 januari 2010 worden verhoogd met 0,4%.
Met ingang van 1 januari 2010 worden de bedragen genoemd in artikel 2, derde en vierde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden voor de onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden kosten gewijzigd in € 85,20 resp. € 177,51 (was € 84,86 resp. € 176,80) (fictieve dienstbetrekking).
6. Commissieleden
In artikel 13 juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is het bedrag bepaald van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Toepassing van het bovenstaande houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor werkzaamheden voor commissieleden per 1 januari 2010 worden verhoogd met 2,1%. Dit is de verhoging van het indexcijfer van 2009 (127,7) ten opzichte van 2008 (125,1).
Met ingang van 1 januari 2010 wordt het bedrag genoemd in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden gewijzigd in € 102,04 (was € 99,94).
7. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
Hoogachtend,
De
Minister
directeur Arbeidszaken Publieke Sector
Inhoudsopgave
Algemene informatie
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin
2. Bezoldiging gedeputeerden
3. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
4. Vergoeding werkzaamheden statenleden
5. Onkostenvergoeding statenleden
6. Commissieleden
7. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht