Zorgverzekeringswet voor wethouders van Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet">
5. Gevolgen Zorgverzekeringswet voor wethouders
Indien een wethouder deelneemt aan een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering zijn op hem van toepassing de gemeentelijke regelingen met betrekking tot ziektekosten die gelden voor gemeentepersoneel. Indien de wethouder niet deelneemt of niet kan deelnemen geniet de hij ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering op grond van de Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr). De huidige aanspraken op de gemeentelijke publiekrechtelijke ziektekostenverzekering als de Btzr komen met ingang van 1 januari 2006 van rechtswege te vervallen als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet .
Met ingang van 1 januari 2006 worden wethouders aangemerkt als werknemers. Voor werknemers geldt het volgende. De Zorgverzekeringswet kent naast een nominale premie ook een inkomensafhankelijke bijdrage van de verzekeringsplichtige. Met ingang van 1 januari 2006 zal een bijdrage van 6,5% worden ingehouden op het loon. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt echter geheven over maximaal € 30.015 van het loon. De inhoudingsplichtige (de gemeente) vergoedt deze bijdrage als werkgever volledig. Deze vergoeding is echter belast.
Bij een wethouder die de betrekking in deeltijd uitoefent en bij nevenfuncties, kan er naast het wethoudersinkomen sprake zijn van andere inkomsten. In dat geval is het bijdrage-inkomen mogelijk samengesteld uit bestanddelen waarover een verschillend bijdragepercentage van de inkomensafhankelijke bijdrage (6,5% of 4,4%) is verschuldigd. De bestanddelen worden dan zodanig toegerekend dat het bijdragepercentage van 6,5% het eerste in aanmerking wordt genomen en vervolgens het bijdragepercentage van 4,4% en ten slotte het nihil bijdrage-percentage tot de maximale bijdrage is bereikt.
Door samenloop van verschillende inkomsten kan het voorkomen dat in totaal over een hoger bijdrage-inkomen inkomensafhankelijke bijdragen zijn ingehouden dan het maximum bijdrage-inkomen. Wat meer is ingehouden wordt na afloop van het jaar door de Belastingdienst in de inhoudingssfeer automatisch teruggegeven via een voor bezwaar vatbare beschikking.
Bij de berekening van de teruggaaf wordt – anders dan bij de heffing – eerst het percentage van 4,4 in aanmerking genomen en daarna het percentage van 6,5.
Teveel ingehouden premie tegen het tarief van 4,4% wordt teruggegeven aan de werknemer, terwijl teveel ingehouden premie van 6,5% aan de werkgever wordt teruggegeven.
Voor het rijkspersoneel worden momenteel arbeidsvoorwaardenonderhandelingen gevoerd die onder andere betrekking hebben op het vervallen van de aanspraken van de huidige ziektekostenregelingen. Aangezien wethouders de loonontwikkeling en in bepaalde gevallen de ziektekostenregeling van het rijkspersoneel volgen, is het op dit moment nog niet duidelijk welke precieze gevolgen een arbeidsvoorwaardenakkoord heeft voor wethouders. Na ommekomst van een sectorakkoord voor het rijkspersoneel zal ik u verder inlichten.
Inhoudsopgave
1. Vergoedingen wethouders
2. Onkostenvergoeding wethouders
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering wethouders
5. Gevolgen Zorgverzekeringswet voor wethouders
6. Vergoeding raadsleden
7. Onkostenvergoeding raadsleden
7. Gevolgen Zorgverzekeringswet voor raadsleden
8. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor commissieleden
9. Gevolgen Zorgverzekeringswet voor commissieleden
10. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht