artikel 3, zesde lid, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement van Circulaire Ontslag of terugkeerrecht rijksambtenaren na een periode lidmaatschap Tweede Kamer of Europees Parlement">
Beleidslijn artikel 3, zesde lid, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
De huidige redactie van artikel 3, zesde lid, van de wet, met zowel de mogelijkheid van eervol ontslag als tijdelijke ontheffing uit de functie, is sinds 1998 in de wet opgenomen (Stb. 1998, 507 en 508). Daarvoor was sprake van een tijdelijke ontheffing van de waarneming van de functie. Zoals deze nog wel geldt voor lokale fulltime politieke functies.
Ofschoon de redactie van de wet de keuze tussen ontslag of ontheffing uit de functie lijkt te laten aan de ambtenaar, is in de nota van wijziging juist aangegeven dat voor een tijdelijke ontheffing een verzoek van de betreffende ambtenaar alleen niet voldoende is en dat dan wel degelijk een afweging dient plaats te vinden van het dienstbelang en andere hierbij betrokken factoren (Kamerstuk 24 701, nr. 7).
Over het verzoek van de ambtenaar om een tijdelijke ontheffing uit de functie dient een afweging tussen het dienstbelang en andere factoren te worden gemaakt. Het belang van de ambtenaar is terugkeer naar zijn organisatie na beëindiging van zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer of het Europees Parlement. Het lidmaatschap van een parlement kan door wisselende politieke verhoudingen ongewis zijn. Om deze reden ligt een direct ontslag niet voor de hand.
Ontheffing uit de functie voor langere duur, bijvoorbeeld over meerdere zittingstermijnen, brengt echter met zich mee dat de ambtenaar een verminderde binding krijgt met de eigen organisatie. Een herplaatsing van de ambtenaar op grond van artikel 96b ARAR of 101 RDBZ is dan niet of zeer moeizaam te realiseren, hetgeen niet in het belang van de dienst is. Gelet op de taakstellingen zijn ontheffingen van onbeperkte duur ook niet in het belang van de dienst. Door de taakstelling zijn de mogelijkheden voor herplaatsing beperkt. De ontheffing van de waarneming van het ambt betekent ook dat een formatieplaats formeel bezet blijft.
Het is derhalve evenwichtig dat indien de ambtenaar daarom verzoekt hem voor (maximaal) één zittingstermijn tijdelijk te ontheffen van de waarneming van zijn ambt. Na afloop van deze (eerste) zittingstermijn vindt bij een voortzetting van het lidmaatschap van de Tweede Kamer of het Europees Parlement niet opnieuw ontheffing plaats, maar wordt de ambtenaar eervol ontslag verleend. In het geval de eerste zittingstermijn of zittingstermijnen minder dan twee jaar heeft of hebben geduurd, wordt de ambtenaar voor nog een zittingstermijn ontheven van de waarneming van zijn ambt. Op deze wijze kan de ambtenaar na afloop van een zittingstermijn van het parlement de keuze maken zijn politieke- of zijn ambtelijke loopbaan voort te zetten.
Uiteraard dient u bij de afweging over een verzoek van een ambtenaar voor de ontheffing van de waarneming van het ambt altijd de individuele omstandigheden te laten meewegen in uw besluit. Bij besluitvorming conform deze beleidslijn verdient het de aanbeveling bij het besluit tot ontheffing van de waarneming van het ambt voor een eerste zittingstermijn de ambtenaar op dat moment ook te informeren dat na deze eerste termijn, indien deze langer gaat duren dan twee jaar, voor een volgende termijn geen ontheffing meer wordt verleend, maar eervol ontslag zal worden verleend. Tevens dienen de ambtenaren, die op dit moment zitting hebben in Tweede Kamer of Europees Parlement, over de beleidslijn in deze circulaire te worden geïnformeerd. In het geval er geen specifieke afspraken met ambtenaren zijn gemaakt, die moeten worden geëerbiedigd, dan wel er geen beleid of handelswijze is over dit onderwerp, dan gaat deze beleidslijn bij een volgende zittingstermijn ook gelden voor de ambtenaren die nu reeds zitting hebben in de Tweede Kamer of Europees Parlement.
Ik verzoek u uitvoering te geven aan deze circulaire.
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk,
Inhoudsopgave
Huidige wet- en regelgeving
Beleidslijn artikel 3, zesde lid, Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht