Circulaire Pilot tussen Rijk en Onderwijs
Inleiding
Met deze circulaire informeer ik u over de pilot ‘Tussen Rijk en Onderwijs’ en vraag ik om uw medewerking. Via deze pilot krijgen 50 rijksambtenaren de kans om op vrijwillige basis de overstap te maken naar een baan als leraar op een school in het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Initiatiefnemer van het project is het A+O fonds Rijk.
De pilot
Geïnteresseerde rijksambtenaren met minimaal een hbo-diploma kunnen zich aanmelden bij Manpower, het bureau dat door de Mobiliteitsorganisatie is ingeschakeld. Kandidaten krijgen een intakegesprek en worden, als zij geschikt bevonden zijn, gekoppeld aan een vacature bij een school.
Dan volgt een oriëntatieperiode van maximaal drie maanden op de school. In de meeste gevallen zal deze periode naar verwachting korter duren. Deelnemers lopen mee met een leraar en kunnen op die manier proeven aan het vak en aan de schoolcultuur. Deze periode is bedoeld om een afgewogen besluit te kunnen nemen, voor zowel de kandidaat als voor de school. Gedurende deze fase doorlopen de kandidaten een EVC-procedure, die bepalend is voor het opleidingsprogramma. Na afloop van de oriëntatieperiode nemen kandidaat en school het besluit of de overstap gerealiseerd wordt. Indien de oriëntatiefase tot wederzijds genoegen is verlopen krijgt de kandidaat een tijdelijke aanstelling bij de school. Op dat moment neemt de kandidaat ontslag als rijksambtenaar. Er volgt een duaal opleidingstraject (combinatie van leren en werken), waarmee de kandidaat zijn onderwijsbevoegdheid haalt. Op dat moment krijgt de deelnemer een vaste aanstelling bij de school.
Faciliteiten vanuit BZK
Deze pilot draagt bij aan de gewenste vernieuwing van de Rijksdienst. Daarom heb ik een bedrag van circa € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om faciliteiten te kunnen bieden voor de rijksambtenaren die de overstap willen maken.
Op 8 april 2008 heb ik een convenant gesloten met het A&O fonds Rijk en de scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag waarin de afspraken over deze pilot zijn vastgelegd (zie bijlage ).
De volgende faciliteiten komen voor rekening van het ministerie van BZK:
Het ministerie van BZK betaalt 50% van de opleidingskosten van de kandidaat.
Het ministerie van BZK verleent gedurende 5 jaar na aanstelling van de kandidaat een aanvulling op het salaris, indien de overstap leidt tot een lager salarisniveau. Deze aanvulling bedraagt in het eerste en tweede jaar 100% van het inkomensverschil, in het derde en vierde jaar 80% en in het vijfde jaar 75%.
Faciliteiten vanuit de ministeries
Wanneer rijksambtenaren vanuit uw ministerie deelnemen aan deze pilot, vraag ik u op de volgende wijze uw medewerking te verlenen:
het ministerie biedt geïnteresseerde rijksambtenaren de mogelijkheid deel te nemen aan de pilot;
het ministerie betaalt het salaris van de deelnemer door tijdens de oriëntatiefase;
het ministerie biedt de deelnemer de mogelijkheid over te stappen per de datum dat hij/zij een aanstelling bij een school krijgt;
het ministerie biedt de deelnemer een nieuwe aanstelling in vaste dienst bij het ministerie aan, wanneer de kandidaat buiten zijn schuld of toedoen wordt ontslagen tijdens de eerste twaalf maanden na de overstap (terugkeergarantie).
Rechtspositionele aspecten
Gedurende de oriëntatiefase geniet de ambtenaar buitengewoon verlof van lange duur met behoud van bezoldiging ( artikel 34 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement). Blijkt dat een vervolg niet in de rede ligt dan kan het verlof worden beëindigd en valt de deelnemer terug op zijn (rechts)positie zoals die was voordat het verlof werd verleend. Voor zover de deelnemer na 1 januari 2008 is aangewezen als herplaatsingskandidaat wordt de herplaatsingstermijn automatisch verlengd met de tijd dat de oriëntatiefase heeft geduurd (onderdeel 6.1 van de Overeenkomst loopbaanondersteuning, arbeidsmarkt, aanpassing BWWW en sociaal flankerend beleid 2008–2012). De overige voorzieningen van het sociaal flankerend beleid zijn in voorkomend geval uiteraard ook van toepassing met uitzondering van enkele voorzieningen die te maken hebben met de overstap naar een functie buiten de sector Rijk. Het gaat daarbij om de aanvulling op het salaris (daarvoor kent het convenant immers een zelfstandige voorziening), de compensatie van wegvallende toelagen (maakt onderdeel uit van de aanvulling op het salaris), de stimuleringspremie (kan niet gelijktijdig met de aanvulling salaris), de bijdrage pensioenopbouw (is niet nodig want betrokkene blijft deelnemer Abp) en de terugkeergarantie (ook hier kent het convenant een zelfstandige voorziening).
Met ingang van de datum van het ontslag als rijksambtenaar heeft deze recht op een aanvulling van het salaris als leerkracht, indien dit lager is dan het salaris dat als ambtenaar werd genoten. Dit recht vervalt op het moment dat de deelnemer niet langer werkzaam is bij een school in het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. De aanvulling wordt berekend op basis van het inkomensverschil tussen het oude inkomen (salaris, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en overige toelagen) en van het nieuwe inkomen (inclusief alle componenten), gerelateerd aan de omvang van de ambtelijke betrekking.
De aanvulling wordt jaarlijks per 1 augustus (aanvang nieuwe schooljaar) herberekend op basis van een door de deelnemer over te leggen verklaring van de school, waaruit het salaris c.a. per 1 augustus van dat jaar bedraagt.
De toekenning van de aanvulling geschiedt per brief.
Bij ontslag als leerkracht aantoonbaar buiten schuld of toedoen van de deelnemer tijdens het eerste jaar bestaat recht op terugkeer bij de rijksoverheid. Hiertoe wordt de betrokkene door het ministerie waarbij hij laatstelijk in dienst was een nieuwe aanstelling in vaste dienst verleend. De arbeidsvoorwaarden (salaris, arbeidsduur enz.) zijn daarbij gelijk aan die welke voor de betrokkene golden voor de datum van het ontslag als rijksambtenaar. Voor wat betreft de functie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij artikel 49h van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (passende functie).
Administratieve afhandeling
De kosten van de aanvulling op het salaris kunnen, onder vermelding van ‘Tussen Rijk en Onderwijs’ driemaandelijks worden gedeclareerd bij:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Financiële Administratie
t.a.v. DGOBR/POIR
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Teneinde vooraf enig inzicht te krijgen in de kosten verzoek ik u het bedrag van de berekende aanvulling alvast per e-mailbericht door te geven aan tobia.potters@minbzk.nl.
Voor vragen over de pilot als zodanig kunt u contact opnemen met Hanna Fisscher, ambtelijk secretaris van het A+O fonds Rijk en projectleider van ‘Tussen Rijk en Onderwijs’, 070-3765772, h.fisscher@caop.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met John van Baarle, 070-4267661, john.baarle@minbzk.nl.
De
Minister
Inhoudsopgave
Inleiding
De pilot
Faciliteiten vanuit BZK
Faciliteiten vanuit de ministeries
Rechtspositionele aspecten
Administratieve afhandeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht