Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2013.

Circulaire procedure benoeming gerechtsdeurwaarders

Uitgebreide informatie
Circulaire procedure benoeming gerechtsdeurwaarders
– het Bureau Financieel Toezicht
– de Koninklijke Vereniging voor Gerechtsdeurwaarders
– het secretariaat van de commissie van deskundigen Raadgevend Bureau Becker
Teneinde tot een vrijere vestiging voor gerechtsdeurwaarders te komen is op 1 mei 1999 het besluit Interim-beleidsregels vestiging gerechtsdeurwaarders (Stcrt. 1999, nr. 95) in werking getreden, waarna op 23 september 1999 de Commissie van deskundigen is ingesteld (Stcrt. 1999, nr. 188). De commissie van deskundigen heeft als taak de Staatssecretaris te adviseren over de in artikel 3 van de Interim-beleidsregels bedoelde ondernemingsplannen.
Een (toegevoegd) kandidaat-gerechtsdeurwaarder die aan de in artikel 5 van het Deurwaardersreglement gestelde eisen voldoet en voor benoeming (in een nieuwe standplaats) in aanmerking wenst te komen, kan bij de Staatssecretaris een verzoek indienen tot openstelling van een standplaats in de door hem gekozen plaats van vestiging en, voor zover een positieve beschikking op dit verzoek wordt genomen, tot benoeming in deze standplaats. Om te bevorderen dat bij de verzoeken de juiste bijlagen worden gevoegd en de verzending of aanbieding van de stukken op de juiste wijze geschiedt, geef ik hieronder enige nadere informatie. Voorts geef ik aan hoe de volgorde van behandeling van de verzoeken en – in geval van verzoeken voor een zelfde vestigingsplaats – de volgorde waarin besloten zal worden wordt bepaald.
Voor de goede orde deel ik mede dat voor de beoordeling van het ondernemingsplan in het financieringsplan als bedoeld in artikel 3 lid 2 onderdeel d op verzoek van de Commissie van deskundigen tevens de vermogenspositie van verzoeker tot uitdrukking dient te worden gebracht.
De door de Commissie van deskundigen te hanteren toetsingscriteria zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de commissie, tot 1 april 2000 bij Raadgevend Bureau Becker (Postbus 789, 3700 AT Zeist, tel. 030-6931277) en daarna bij het Bureau Financieel Toezicht (Postbus 14052, 3508 SC Utrecht, tel. 030-2516984).
De indiening van het verzoek tot openstelling van een standplaats en benoeming in deze standplaats dient vergezeld te gaan van de volgende stukken:
Ondernemingsplan in zesvoud, welke – met in achtneming van het bovenstaande – tenminste voldoet aan de vereisten van artikel 3 Interim-beleidsregels vestiging gerechtsdeurwaarders (Stcrt 1999, nr. 95). Bij het ondernemingsplan dienen gegevens en bescheiden ter onderbouwing daarvan te worden verstrekt.
Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, waaruit tenminste de geboortedatum van verzoeker blijkt, dat niet ouder is dan drie maanden;
Een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag, die niet ouder is dan drie maanden;
Opgave van de naam en voornamen en standplaatsen van de gerechtsdeurwaarder(s) waar verzoeker als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam is (geweest), met vermelding van het (de) tijdvak(ken) van deze werkzaamheid.
Om een correcte verwerking van het verzoek zoveel mogelijk te waarborgen kunnen verzoeken uitsluitend worden ingediend per post of door afgifte op het Ministerie van Justitie, onder vermelding van DGWRR/DRJB, kamer H1710, t.a.v. van mevrouw E.P. Lanooy en in de linker bovenhoek van de enveloppe ‘Benoemingsverzoek Gerechtsdeurwaarder’. Afgifte dient te geschieden aan mevrouw E.P. Lanooy (of haar vervang(st)er bij afwezigheid) in persoon en na telefonische afspraak over het tijdstip (tel. 070-3707310).
Het postadres is:
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Het bezoekadres is:
Schedeldoekshaven 100 (receptie hoogbouw)
2511 EX Den Haag
Het is van belang dat de verzoeken vergezeld gaan van alle bovengenoemde stukken en de ondernemingsplannen tevens voldoen aan het gestelde in artikel 3 van de Interim-beleidsregels (inclusief opgave van de vermogenspositie van verzoeker). De verzoeken zullen namelijk in behandeling worden genomen in volgorde van ontvangst. Als het verzoek niet compleet is zal het verzoek eerst in behandeling worden genomen na ontvangst van de ontbrekende stukken. De volgorde van de behandeling van complete verzoeken voor een zelfde plaats van vestiging bepaalt de volgorde waarin besloten zal worden. Ten aanzien van complete verzoeken die op dezelfde dag voor een zelfde plaats van vestiging zijn ingediend, wordt over de volgorde waarin wordt besloten bij loting beslist.
Deze circulaire zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
’s-Gravenhage, 9 maart 2000
De voornoemd,
Staatssecretaris
namens deze,
De
directeur rechtsbijstand en juridische beroepen
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht