Circulaire rendementen gesubsidieerde woningbouw februari 2009
Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders
Geacht College,
Deze circulaire voorziet in de publicatie van de rendementen gesubsidieerde woningbouw voor de maand februari 2009 en strekt ter informatie.
De rendementen gesubsidieerde woningbouw, opgenomen in deze circulaire zijn alleen van toepassing op beschikkingen die voor 1 januari 1992 zijn afgegeven.
Voor toekenningen die na 1 januari 1992 op grond van het Besluit woninggebonden Subsidies (BWS, gepubliceerd in het Staatsblad 1991, nummer 440) zijn afgegeven en waarbij een rijksrekenpercentage is gehanteerd, wordt verwezen naar de artikelen 28, 32, eerste lid, en 38 en naar punt 4 (met uitzondering van het gestelde onder lid b) van de bijlagen V en VI bij het BWS.
Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986 en Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 (art. 1 bijgaande beschikking)
Ten aanzien van deze drie regelingen wordt uitsluitend het rendement gepubliceerd ten behoeve van renteconversies voor het tweede en enig volgend tijdvak van 10 jaren.
Voor de maand februari 2009 heb ik aldus het rendement, bedoeld in artikel 17, eerste lid, onder b van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, respectievelijk artikel 18, eerste lid, onder b van de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986, respectievelijk artikel 56, onder b van de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988, bepaald.
Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 (art.2 bijgaande beschikking)
Het rendement voor het vaststellen van de looptijd van de jaarlijkse bijdrage wordt normatief vastgesteld. Voor de berekening van het rendement is aangesloten bij de methodiek in de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988. Uitgegaan wordt van het dagelijks door MoneyView te Amsterdam bekend gemaakte rendementspercentage op staatsobligaties met een resterende looptijd van vijf tot acht jaar. De verstrekte gegevens zijn een voortzetting van voorheen de CBS-dagrendementen en komen onder eigen verantwoordelijkheid van MoneyView tot stand volgens de CBS-methodologie.
Evenals bij de NKS-regeling wordt het desbetreffende dagpercentage verhoogd met het in bijgaande beschikking vermelde opslagpercentage. De som wordt naar boven afgerond op 0,125 procent. Met het aldus berekende normatieve rentepercentage kan de looptijd van de jaarlijkse bijdragen worden bepaald. Het bovengenoemde opslagpercentage als bedoeld in artikel 28b van deze regeling is, met de inwerkingtreding van het Besluit Woninggebonden Subsidies per 1-1-1992, niet meer relevant.
Echter op grond van artikel 55, lid 3 van de RGSVH'87 wordt een rentevergoeding verstrekt over de per 1-1-1991 ingevoerde korting van 20% op de bevoorschotting op de bijdrage ineens. Het rentepercentage dat voor de berekening van de rentevergoeding wordt gehanteerd, is het rendement op staatsobligaties met een resterende looptijd van 5 tot 8 jaar, verhoogd met de in bijgaande regeling opgenomen opslag.
Overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten in de regeling wordt de contante waarde in maximaal 30 jaar bereikt. Door stijging van de rente kan deze termijn worden overschreden. Indien dit het geval is, wordt het percentage van de jaarlijkse bijdrage verhoogd. In onderstaand overzicht zijn bij de verschillende rentepercentages behalve de looptijden tevens de percentages van de jaarlijkse bijdragen vermeld. Overzicht 1: looptijd jaarlijkse bijdragen 1 bij verschillende rentepercentages
rijksrekenrente / looptijd /jaarlijkse bijdrage (in %) rijksrekenrente / looptijd /jaarlijkse bijdrage (in %) rijksrekenrente / looptijd /jaarlijkse bijdrage (in %)
6,000 16 jr. 10 7,500 20 jr. 10 9,000 27 jr. 10
6,125 16 jr. 10 7,625 20 jr. 10 9,125 28 jr. 10
6,250 17 jr. 10 7,750 20 jr. 10 9,250 30 jr. 10
6,375 17 jr. 10 7,875 21 jr. 10 9,375 30 jr. 10,059
6,500 17 jr. 10 8,000 21 jr. 10 9,500 30 jr. 10,168
6,625 17 jr. 10 8,125 22 jr. 10 9,750 30 jr. 10,278
6,750 18 jr. 10 8,250 22 jr. 10 9,875 30 jr. 10,387
6,875 18 jr. 10 8,375 23 jr. 10 10,000 30 jr. 10,498
7,000 18 jr. 10 8,500 24 jr. 10 10,125 30 jr. 10,608
7,125 19 jr. 10 8,625 24 jr. 10 10,250 30 jr. 10,719
7,250 19 jr. 10 8,750 25 jr. 10 10,375 30 jr. 10,830
7,375 19 jr. 10 8,875 26 jr. 10      

1 in het laatste jaar is de jaarlijkse bijdrage gelijk aan de restant bijdrage
Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 (art. 3 bijgaande beschikking)
Voorts heb ik het in artikel 17, tweede lid, van de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 bedoelde rentepercentage bepaald dat geldt van 16 februari 2009 t/m 15 maart 2009. Dit rentepercentage is van kracht voor toelatingsbeschikkingen die voor 1 januari 1992 zijn afgegeven. Conform de gehanteerde uitgangspunten in de regeling wordt de contante waarde van de bijdragen in maximaal 30 jaren bereikt.
Indien de ontwikkeling van het rentepercentage zodanig is dat deze termijn zou worden overschreden, wordt de jaarlijkse bijdrage bovenwaarts bijgesteld.
Als gevolg daarvan is de jaarlijkse bijdrage voor die woningen, waarvan de contante waarde is of wordt vastgesteld op € 18.604,99 en waarvoor het transport van de notariële akte zal plaatsvinden in de periode van 16 februari 2009 t/m 15 maart 2009, vastgesteld op € 1.633,61.
Het in artikel 3 van bijgaande beschikking genoemde percentage wordt ook gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de rijksrekenrentetoets.
Vermenigvuldigingsfactoren
Maandelijks wordt een opgave verstrekt van de vermenigvuldigingsfactoren. Behalve voor woningen, gesubsidieerd met de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975 zal ook bij woningen, gebouwd met de Regeling geldelijke steun huurwoningen proefgemeenten normkostensysteem 1986 en de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 een aanpassing van de variabele exploitatiekosten dienen plaats te vinden.
Overeenkomstig artikel 24 van de Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, artikel 25 van de Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986 en artikel 52 van de Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 worden de percentages gegeven, waarmee de onderscheidene variabele exploitatiekosten dienen te worden vermenigvuldigd.
De vermenigvuldigingsfactoren voor de maand januari 2009 zijn vermeld in onderstaand overzicht. Overzicht 2: vermenigvuldigingsfactoren
Aanvang exploitatiejaar 2009 Kosten van onderhoud, algemeen beheer en administratie Belastingen Premie voor de storm- en brandverzekering Huurderving
1 2 3 4 5
januari 2009 1,0219 1,0136 1,0291 1,0160

Voor eventuele nadere informatie of toelichting op de inhoud van de circulaire kunt u contact opnemen met het team ‘Regelingen Wonen’ van de directie Energie en Klimaat, taakveld Klimaat en Gebouwde Omgeving bij SenterNovem Den Haag op het in aanhef vermelde doorkiesnummer.
Hoogachtend,
De
Minister
algemeen directeur van SenterNovem
opdrachtmanager
Inhoudsopgave
Beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975, Regeling geldelijke steun huurwoningen in proefgemeenten normkostensysteem 1986 en Regeling geldelijke steun huurwoningen normkostensysteem 1988 (art. 1 bijgaande beschikking)
Regeling geldelijke steun voorzieningen aan huurwoningen 1987 (art.2 bijgaande beschikking)
Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1984 (art. 3 bijgaande beschikking)
Vermenigvuldigingsfactoren
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht