Circulaire SGI faciliteiten
Inleiding
Met ingang van 1 juli 2009 zijn de in de bijlage 1 genoemde ministeries en Hoge Colleges van Staat per beschikking door de Inspecteur der Belastingen aangewezen als een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen (SGI). Aanwijzing als SGI heeft tot gevolg dat als een werknemer binnen de SGI overgaat van de ene naar een andere inhoudingsplichtige:
een mogelijke spaarloonregeling van de werknemer kan doorlopen;
niet opnieuw de identiteit van de werknemer hoeft te worden vastgesteld;
niet opnieuw een (loonbelasting)verklaring door de werknemer hoeft te worden ingevuld;
voor de toepassing van de tabel bijzondere beloningen het jaarloon kan worden gesteld op het gezamenlijke bedrag van de verschillende dienstverbanden binnen de SGI;
de beschikking voor de bewijsregel voor extraterritoriale werknemers doorloopt (bij ongewijzigde omstandigheden);
Bovengenoemde SGI-faciliteiten worden gefaseerd geïmplementeerd. Over het kunnen doorlopen van een mogelijke spaarloonregeling bij rijksbrede mobiliteit informeer ik u in de separate circulaire ‘Spaarloonregeling’ (zie ‘relaties met andere circulaires’).
In de onderhavige circulaire wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de overige SGI-faciliteiten zullen worden uitgevoerd.
Nieuwe procedure bij mobiliteit tussen inhoudingsplichtigen
Per 1 januari 2010 is voor een ambtenaar die is aangesteld in algemene dienst van het Rijk en overgaat van de ene naar de andere inhoudingsplichtige binnen de SGI, het volgende van toepassing.
De ‘ontvangende’ inhoudingsplichtige vraagt bij de ‘vorige’ inhoudingsplichtige de volgende gegevens op om deze in de eigen administratie te verwerken:
een kopie van het identiteitsbewijs;
een kopie van de loonbelastingverklaring;
een opgave van het jaarloon voor de bijzondere beloningen;
een kopie van de beschikking bewijsregel extraterritoriale werknemers.
De ‘vorige’ inhoudingsplichtige stelt de gevraagde gegevens binnen 5 werkdagen ter beschikking aan de ‘ontvangende’ inhoudingsplichtige.
De hierboven genoemde SGI-faciliteiten zijn slechts een eerste stap op weg naar het Rijk als één inhoudingsplichtige met één administratief systeem waarin werknemers zonder administratieve last kunnen overstappen van de ene naar de andere organisatie binnen het Rijk. Op weg naar dit einddoel zullen echter nog een aantal tussenstappen moeten worden gemaakt.
Een van de volgende tussenstappen zal het reeds geplande dgOBR-project ‘Ongehinderde Overdracht Persoonsdossier’ gaan opleveren. U wordt over deze volgende tussenstap naar verwachting in 2010 nader geïnformeerd.
Ik verzoek u de nodige voorbereidingen te treffen om uitvoering te geven aan de inhoud van deze circulaire.
De
Minister
directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Inleiding
Nieuwe procedure bij mobiliteit tussen inhoudingsplichtigen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht