Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters
Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters
De rechtspositie van politieke ambtsdragers is digitaal ontsloten op: www.politiekeambtsdragers.nl . U kunt zich op deze website aanmelden als u digitaal op de hoogte wilt blijven van nieuwe documenten en publicaties (per e-mail of RSS-feed).
I. Inleiding
Burgemeesters die te maken krijgen met een herindeling kunnen rekenen op bijzondere aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de commissarissen van de Koning. Dit Sociaal Beleidskader is van toepassing op door de Kroon benoemde burgemeesters van gemeenten die volgens een herindelingsplan, neergelegd in een wettelijke regeling, worden opgeheven.
Burgemeesters vallen onder de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) in geval van aftreden vóór de pensioengerechtigde leeftijd. De Appa regelt de uitkering. Het pensioen van burgemeesters is ondergebracht bij het ABP.
Dit beleidskader geeft een beeld op hoofdlijnen van de werking van de Appa . Daarnaast regelt het Rechtspositiebesluit burgemeesters enkele bijzondere voorzieningen. Het Sociaal Beleidskader geeft verder een beeld van faciliteiten voor de door herindeling werkloze oud-burgemeesters. Het Sociaal Beleidskader schept geen zelfstandige aanspraken. De wettelijke regelingen zijn bepalend.
Informatie over de hoogte en duur van de uitkering en pensioenaanspraken in het individuele geval kan worden verkregen bij de contactpersonen vermeld onder II.5.
Dit geactualiseerde Sociaal Beleidskader geldt tot nader order. De circulaire van 20 september 2013, nr. 2013-0000450157, wordt ingetrokken.
II.1. Appa-uitkering
Duur en hoogte van de uitkering
De burgemeester die als gevolg van gemeentelijke herindeling werkloos wordt en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een Appa-uitkering. De hoogte bedraagt gedurende het eerste jaar 80% van de laatstgenoten bezoldiging, daarna 70%.
Deze uitkering wordt vanaf de datum van ontslag ambtshalve toegekend; een aanvraag is niet nodig.
De uitkeringsduur is maximaal drie jaar en twee maanden.
Dit is alleen anders als er aanspraak bestaat op een voortgezette Appa-uitkering tot de pensioengerechtigde leeftijd. Er bestaat recht op een voortgezette uitkering bij een ambtstermijn van tien jaar in de twaalf jaar voor het aftreden. Bij aftreden dient de burgemeester ook een bepaalde minimum leeftijd te hebben bereikt. 1
Met ingang van 1 januari 2016 wordt het ingangsmoment voor de voortgezette uitkering verhoogd naar vijf jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd. Voor deze aanpassing van de maximale uitkeringsduur bestaat specifiek overgangsrecht.
Informatie over de hoogte en duur van de uitkering kan worden verkregen bij de contactpersonen vermeld onder II.5.Re-integratie en sollicitatieplicht
Voor gewezen burgemeesters die een Appa-uitkering ontvangen, geldt in principe een sollicitatieplicht zolang een Appa-uitkering wordt ontvangen. Deze gaat in drie maanden na aanvang van de Appa-uitkering en geldt zolang aanspraak bestaat op een Appa-uitkering, dus maximaal tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Indien de uitkeringsgerechtigde in de eerste drie maanden na aftreden een verzoek indient om planmatige begeleiding (zie II.3) kan met het gehele re-integratietraject eerder worden begonnen.
Indien de nieuwe inkomsten niet voortkomen uit een politiek ambt, geldt de sollicitatieplicht zolang de nieuwe inkomsten niet 100% of meer bedragen van de bezoldiging waarvan de Appa-uitkering is afgeleid. Met andere woorden: alleen zodra en zolang de Appa-uitkering vanwege de nieuwe inkomsten tot nihil is gekort, geldt de sollicitatieplicht voor betrokkene niet (meer). Een uitzondering hierop is de situatie waarin de uitkeringsgerechtigde nieuwe inkomsten uit een politiek ambt verwerft van 70% of meer van de oorspronkelijke bezoldiging.
Zodra en zolang hiervan sprake is geldt de sollicitatieplicht niet. Deze plicht geldt ook niet als betrokkene na afloop van de reguliere Appa-uitkering een voortgezette uitkering ontvangt wegens invaliditeit van meer dan 25%.Verrekening inkomsten met de Appa-uitkering
Inkomsten worden in principe met de Appa-uitkering verrekend. Met inkomsten wordt bedoeld belastbaar loon uit of in verband met arbeid, winst uit onderneming en/of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden.
De verrekensystematiek is als volgt: de nieuwe inkomsten en de uitkering worden bij elkaar opgeteld. Wanneer de som daarvan hoger is dan de bezoldiging waarvan de Appa-uitkering is afgeleid, wordt het meerdere op de uitkering in mindering gebracht. Zijn de nieuwe inkomsten hoger dan de vroegere bezoldiging dan wordt de gehele uitkering tot nihil gekort. Zijn ze lager dan resteert een gedeelte van de uitkering.
Voor de Appa is niet relevant hoeveel uren de uitkeringsgerechtigde werkt in een nieuwe functie, maar wat de hoogte is van de inkomsten uit dat nieuwe werk.
De gewezen burgemeester ontvangt maandelijks een inkomstenformulier. Op basis hiervan wordt bepaald of die inkomsten al dan niet leiden tot een aangepast bedrag aan uitkering. Bij het niet inzenden van het inkomstenformulier kan de uitkering worden stop gezet.Pensioenopbouw
Gedurende de Appa-uitkering wordt de pensioenopbouw voor 50% voortgezet. Dit is de reguliere pensioenopbouw volgens het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP. Voor het pensioen valt de burgemeester niet onder het regime van de Appa , maar onder dat van het ABP.
De burgemeester kan bij ABP voor eigen rekening bijsparen tot 100%. Het verzoek voor bijsparen moet schriftelijk binnen drie maanden na ontslag aan het ABP worden gedaan. De premie komt volledig voor rekening van de gewezen burgemeester.
II.2. Bemiddeling, begeleiding, aanvullende oriëntatie en/of scholing vooruitlopend op herindelingsontslag
Bij het vinden van een passende functie buiten de sfeer van het ambt kunnen vooruitlopend op de herindeling en in overleg met de commissaris van de Koning bemiddeling, begeleiding en advisering worden ingeschakeld. Indien de commissaris van de Koning en de betreffende burgemeester gezamenlijk tot de conclusie komen dat vooruitlopend op de herindeling externe begeleiding bij het vinden van een andere werkkring aangewezen is, legt de commissaris van de Koning een voorstel daartoe ter beoordeling voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De kosten van het voorstel komen ten laste van het Rijk, moeten redelijk zijn en worden op declaratiebasis vergoed tot een maximum van € 5.000,–.
Een burgemeester voor wie vooruitlopend op de herindeling een aanvullende oriëntatie dan wel het volgen van een studie naar eigen oordeel en naar het oordeel van de commissaris van de Koning in de rede ligt in verband met het vinden van een andere werkkring, wordt daartoe na instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de gelegenheid gesteld. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van het Rijk.
II.3. Begeleiding en ondersteuning (outplacement) na ontslag
Planmatige begeleiding ná het ontslag en vóór de pensioengerechtigde leeftijd vindt plaats op basis van de Appa , in het kader van de sollicitatieplicht. Zie ook II.1. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar bijgevoegde brochure ‘Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers’ Deze brochure is ook te vinden op www.politiekeambtsdragers.nl.
De uitvoering vindt namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties plaats door een uitvoeringsorganisatie en een re-integratiebureau.
II.4. Pensioen
De burgemeester die bij zijn ontslag de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op pensioen 2 . Over het al dan niet laten ingaan van het ABP KeuzePensioen op eerdere datum dan de pensioengerechtigde leeftijd (bijvoorbeeld als de Appa-uitkering eindigt voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd), kunnen de onder II.5 genoemde contactpersonen u adviseren.
II.5. Contact
Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan het ontslag met recht op Appa-uitkering contact op te nemen voor nadere informatie over uitkering en pensioen(opbouw). Contactpersonen hiervoor bij de Algemene Pensioen Groep (APG) zijn: Nico van Es (045-5795235), Ton Plummen (045-5793645), Roy Erkens (045-5791000) en Martin van Zanen (045-5793474).
Deze contactpersonen kunnen ook informatie geven over ABP KeuzePensioen.
III.1. Ambtstoelage
De burgemeester ontvangt nog drie maanden na zijn ontslag de helft van de ambtstoelage waarop deze voorheen aanspraak kon maken ( artikel 16, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters). Het bedrag wordt in één keer door de nieuwgevormde gemeente, die als rechtsopvolger van de opgeheven gemeente geldt, aan de burgemeester uitgekeerd.
III.2. Verhuiskostenregeling
Indien de burgemeester geen aanspraak kan maken op enig andere verhuiskostenvergoeding, geniet hij ten laste van de nieuw gevormde gemeente een tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing ( artikel 31 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters en artikel 3 van de Regeling rechtspositie burgemeesters).
De tegemoetkoming bestaat uit:
a. de kosten voor het transport van de bagage en de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van bagage en inboedel en
b. andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de kosten van inrichting van de woning en tijdelijke opslag, tot een maximum van € 5.818,46.
Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet de verhuizing plaatsvinden uiterlijk binnen één jaar na het ontslag.
III.3. Ziektekostenvoorziening
De ziektekostenverzekering bestaat uit een nominale premie (het bedrag dat wordt betaald aan de eigen zorgverzekeraar) en een werkgeversheffing Zvw . Het Rijk betaalt een bepaald percentage over de uitkering van de gewezen burgemeester. Het Rijk draagt de werkgeversheffing Zvw rechtstreeks af aan de Belastingdienst.
IV. Hulp bij het vinden van een nieuwe baan
Vacatures voor burgemeestersposten
De commissarissen van de Koning plegen met de betrokken burgemeesters in een zo vroeg mogelijk stadium overleg over mogelijkheden en toekomst-verwachtingen. Bij vacatures wordt door de commissarissen van de Koning bijzondere aandacht geschonken aan de sollicitaties van uit een herindelingsgebied afkomstige, zittende en oud-burgemeesters. De commissarissen van de Koning onderhouden hierover onderling en met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties contact en stemmen hun beleid op elkaar af.
Vacatures voor burgemeestersposten zijn te vinden op www.politiekeambtsdragers.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op deze site is ook een overzicht opgenomen van toekomstige, nog niet opengestelde burgemeestersvacatures.
V. Waarnemerschap
Vacatures voor burgemeestersposten
De commissarissen van de Koning houden bij de aanstelling van waarnemend burgemeesters op grond van artikel 78 van de Gemeentewet nadrukkelijk rekening met burgemeesters die als gevolg van gemeentelijke herindeling een uitkering ontvangen. Door de commissarissen van de Koning wordt daartoe een lijst bijgehouden van potentiële waarnemers.Duur van de Appa-uitkering
Rechtspositionele voorzieningen bij waarneming zijn geregeld in artikel 17 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters. Na de waarneming bestaat aanspraak op een Appa-uitkering (mits het aftreden plaatsvindt vóór de pensioengerechtigde leeftijd). De duur van de uitkering is in beginsel even lang als de duur van het waarnemerschap.
Informatie over de Appa-uitkering op grond van waarnemerschap en een eventuele samenloop van Appa-uitkeringen kan worden verkregen bij de contactpersonen vermeld onder II.5.Waarneming na pensioen
Van degene die waarnemend burgemeester wordt terwijl het ABP-pensioen al eerder is ingegaan, wordt, naast het salaris dat betrokkene ontvangt als waarnemend burgemeester, het pensioen doorbetaald. Als betrokkene op de ingangsdatum van de waarneming 65 jaar of ouder is, wordt er niet opnieuw pensioen opgebouwd bij het ABP. Aangezien betrokkene al gepensioneerd is bestaat er geen recht op een Appa-uitkering.
VI. Vragen en informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers kunt u vinden op de volgende internetsite: www.politiekeambtsdragers.nl. Op deze site vindt u alle actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers voor het Rijk, de provincie, de gemeente, de waterschappen en ook voor het Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het ministerie van BZK. U vindt hier dus niet de modelverordeningen van de VNG of de gemeentelijke of provinciale verordeningen.
Voor eventuele nadere vragen kunt u ook contact opnemen met het ministerie van BZK via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl. 1
Negen jaar en zeven maanden of minder voor de pensioengerechtigde leeftijd die op dat moment is vastgesteld voor het kalenderjaar vijf jaar na het ontslag. 2
De leeftijd waarop de AOW ingaat is met ingang van 1 januari 2015 65 jaar en drie maanden en met ingang van 1 januari 2016 65 jaar en zes maanden.
Inhoudsopgave
Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters
I. Inleiding
II. Appa-uitkering en pensioen
II.1. Appa-uitkering
II.2. Bemiddeling, begeleiding, aanvullende oriëntatie en/of scholing vooruitlopend op herindelingsontslag
II.3. Begeleiding en ondersteuning (outplacement) na ontslag
II.4. Pensioen
II.5. Contact
III. Aanvullende aanspraken
III.1. Ambtstoelage
III.2. Verhuiskostenregeling
III.3. Ziektekostenvoorziening
IV. Hulp bij het vinden van een nieuwe baan
V. Waarnemerschap
VI. Vragen en informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht