Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Circulaire Spaarloonregeling

Uitgebreide informatie
Circulaire Spaarloonregeling
Inleiding
Een van de in de Nota Vernieuwing Rijksdienst genoemde doelen is dat in de toekomst rijksambtenaren in dienst zijn van ‘het Rijk als geheel’.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft eind 2007 besloten dat, als eerste stap op weg naar dit doel, de administratieve lasten bij rijksbrede mobiliteit moeten worden verminderd. In een interdepartementaal project is aan dit besluit uitvoering gegeven. Allereerst zijn de administratieve lasten die voortvloeien uit fiscale wetgeving aangepakt.
Dit heeft geleid tot een overeenkomst met de Fiscus waarin, conform artikel 27e, van de Wet op de Loonbelasting is vastgelegd dat de meer dan 20 werkgevers binnen de sector Rijk worden aangemerkt als een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen (SGI). Aanmerking als SGI levert een aantal faciliteiten op bij interdepartementale mobiliteit.
In deze circulaire informeer ik u over de SGI faciliteit die het mogelijk maakt bij rijksbrede mobiliteit het spaarloon te laten doorlopen. In een afzonderlijke circulaire ‘SGI faciliteiten’ (zie ‘relaties met andere circulaires’) informeer ik u over de wijze waarop de overige SGI faciliteiten worden uitgevoerd.
Bestaande situatie: stoppen van het spaarloon
Deelname aan een spaarloonregeling kan thans slechts bij de werkgever, waar het personeelslid op 1 januari van het betreffende kalenderjaar in dienst is, mits die werkgever voor het personeelslid de algemene heffingskorting toepast. Deze fiscale voorwaarden zijn overgenomen in de Spaarloonregeling rijkspersoneel .
Wordt een aan de spaarloonregeling deelnemende ambtenaar in de loop van het jaar bijvoorbeeld overgeplaatst van ministerie X naar ministerie Y, dan kan de deelname aan de spaarloonregeling bij ministerie Y pas weer aanvangen op 1 januari daarna. In de praktijk wordt voorafgaande aan een dergelijke overplaatsing vaak alsnog op verzoek van de ambtenaar in één keer een bedrag aan spaarloon ingehouden door ministerie X om daarmee het maximale te sparen bedrag van dat kalenderjaar te bereiken.
Nieuwe situatie: voortzetten sparen
Ambtenaren met een dienstverband bij één van de aan de SGI deelnemende werkgevers, die in de loop van het jaar binnen de SGI van werkgever wisselen mogen hun deelname aan de spaarloonregeling voortzetten. Vanaf 1 januari 2010 zal de Spaarloonregeling rijkspersoneel hieraan worden aangepast.
De voorwaarde, dat het personeelslid op 1 januari bij de werkgever in dienst is zal worden aangepast in die zin, dat het personeelslid op 1 januari bij één van de tot de SGI behorende werkgevers in dienst dient te zijn.
De voorwaarde voor het toepassen van de algemene heffingskorting, zal dienovereenkomstig worden aangepast.
De aan de spaarloonregeling deelnemende ambtenaar, die in de loop van het jaar overgeplaatst wordt van ministerie X naar ministerie Y kan de deelname aan de spaarloonregeling bij ministerie Y gewoon voortzetten.
Voor de ambtenaar die van werkgever wisselt, waarbij een niet tot de SGI behorende werkgever is betrokken verandert er in dit opzicht niets.
Maximaal te sparen bedrag
Het bedrag, dat maximaal in een kalenderjaar volgens de spaarloonregeling gespaard kan worden is op grond van de Wet op de loonbelasting gemaximeerd, tot thans € 613,00. Dit maximaal te sparen bedrag geldt in de nieuwe situatie binnen de SGI. Ambtenaren die het maximale bedrag al gespaard hebben op het moment van overplaatsing kunnen bij de nieuwe werkgever binnen de SGI ook pas weer sparen vanaf 1 januari daarna.
Procedure
De ambtenaar die in de loop van het jaar wordt overgeplaatst bij een andere werkgever binnen de SGI bevestigt bij de ‘ontvangende’ werkgever dat hij het sparen volgens de spaarloonregeling rijkspersoneel wil voortzetten. De ‘vorige’ werkgever overlegt aan de ‘ontvangende’ werkgever de spaarloongegevens.
De ambtenaar zorgt voor de noodzakelijke wijzigingen bij zijn spaarlooninstelling en voor een geactualiseerde verklaring, als bedoeld in artikel 3 van de Spaarloonregeling rijkspersoneel. Sommige spaarlooninstellingen verlangen bijvoorbeeld, dat een nieuwe rekening geopend wordt.
Ik verzoek u de nodige voorbereidingen te treffen om uitvoering te geven aan de inhoud van deze circulaire.
De
Minister
directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Inleiding
Bestaande situatie: stoppen van het spaarloon
Nieuwe situatie: voortzetten sparen
Maximaal te sparen bedrag
Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht