Circulaire ter bekendmaking van de wijze van verkrijging van een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds ten behoeve van projecten van gemeenten tot opheffen of verminderen van knelpunten rondom het spoor (Circulaire spoorse doorsnijdingen 2 e tranche)
Aan de colleges van burgemeester en wethouders,
Geachte colleges,
Met deze circulaire wil ik u informeren over een onderdeel van mijn beleid, gericht op het verminderen of opheffen van de barrièrewerking van hoofdspoorwegen (verder: spoor) in stedelijk gebied.
1. Aanleiding en doelstelling
Uit de evaluatie van de eerste tranche spoorse doorsnijdingen, de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen  van 2006, blijkt dat de regeling een succes is geweest. De regeling had een subsidieplafond van € 300 miljoen (prijspeil 2006). De aanvragen die voor 1 juni 2006 zijn ingediend zijn alle beoordeeld. Diverse projecten zijn afgewezen. Geen enkele aanvraag is afgewezen wegens het bereiken van het subsidieplafond, maar omdat niet voldaan werd aan de in de regeling gestelde criteria (inhoudelijk en/of financieel). Aan meer dan 60 projecten is in totaal ruim 240 miljoen euro uitgekeerd. Mede door dit succes heeft het kabinet, via de Begroting 2009, voor een tweede tranche spoorse doorsnijdingen 141 miljoen euro ter beschikking gesteld. Ook met deze tweede tranche wordt beoogd gemeenten te helpen met een financiële bijdrage om de barrièrewerking van hoofdspoorwegen in stedelijk gebied te verminderen of op te heffen. Op veel plekken in Nederland doorsnijdt het spoor stedelijk gebied. Deze circulaire geeft de wijze van verkrijging weer van een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds aan gemeenten die aan het spoor liggen, op een of andere manier hinder van het spoor ondervinden en bestaande, vergevorderde plannen hebben om de hinder te verminderen maar hier nog niet voldoende financiële middelen voor hebben.
Enkel gemeenten die om of aan het spoor gelokaliseerd zijn en hier hinder van ondervinden komen in aanmerking voor een decentralisatie-uitkering. Het project moet gericht zijn op het opheffen of verminderen van de barrièrewerking die wordt veroorzaakt door het spoor. Een project moet altijd een bijdrage leveren aan stedelijke bereikbaarheid. Daarnaast moet het project in ieder geval nog een bijdrage leveren aan kwaliteit van leefomgeving, veiligheid of spoorgebruik.
2. Opzet van de decentralisatie-uitkering
Bij de opzet van de wijze van verkrijging is zoveel mogelijk aangesloten bij de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen . Belangrijkste wijziging is dat de verdeling van de gelden niet op basis van een rangorde geschiedt doch op basis van volgorde van binnenkomst. Eveneens is het maximale bedrag dat per project beschikbaar is gewijzigd. Dat is op basis van deze circulaire € 15 miljoen per project.
De decentralisatie-uitkering bedraagt ten hoogste 25% van de voor een decentralisatie-uitkering in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project. Dit betekent dat het project aantoonbaar voor 100% financieel gedekt moet zijn, inclusief de decentralisatie-uitkering. De financiering kan door een eigen gemeentelijke bijdrage, een bijdrage van provincie, andere overheden of private partijen.
Anders dan bij de Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen worden de gelden thans uitgekeerd via het Gemeentefonds. Bij de keuze voor een decentralisatie-uitkering binnen het Gemeentefonds, vertrouw ik erop dat de gemeenten de decentralisatie-uitkering besteden aan het uitvoeren van het project gericht op het opheffen of verminderen van de barrièrewerking rondom het spoor. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het kabinetsbeleid om het aantal specifieke uitkeringen te halveren.
Op basis van de beoordeling van de aanvragen door mij, bepaalt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de verdeling van de uitkering.
De verdeling van de gelden wordt ook bekend gemaakt via de circulaires gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook de uitbetaling gebeurt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verdeling wordt geformaliseerd in een beschikking op basis van een algemene maatregel van bestuur ( artikel 5, tweede lid Financiële-verhoudingswet).
Bezwaar en beroep tegen een afwijzing van de aanvraag wordt behandeld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
3. Uitvoering van de decentralisatie-uitkering
Een aanvraag voor een decentralisatie-uitkering ingevolge de onderhavige circulaire kan vanaf 27 november 2008. In bijlage 2 bij deze circulaire is het aanvraagformulier opgenomen.
Gemeenten zijn ten aanzien van de criteria zelf verantwoordelijk voor een volledige aanvraag. ProRail, beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur, adviseert de Minister van Verkeer en Waterstaat bij de aanvragen voor wat betreft het criterium Spoorgebruik. Betrokkenheid van ProRail bij het opstellen van een aanvraag is geen voorwaarde vooraf. Wanneer uiteindelijk door gemeenten wordt besloten om een plan ten uitvoer te brengen, kunnen zij het onderdeel van het project dat zich richt op de spoorweginfrastructuur alleen realiseren met de medewerking van ProRail.
Voor de beoordeling van de projecten en de plannen wordt gekeken naar vier criteria: stedelijke bereikbaarheid, kwaliteit leefomgeving, veiligheid en spoorgebruik. Een project moet in ieder geval op het gebied van stedelijke bereikbaarheid een bijdrage leveren. Daarnaast dient aan nog één van deze criteria een bijdrage te worden geleverd. Tevens wordt gekeken of het project aantoonbaar voor honderd procent financieel gedekt is, inclusief de decentralisatie-uitkering.
4. Voorwaarden om in aanmerking te komen
In bijlage 1 bij deze circulaire staan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een decentralisatie-uitkering.
De
Minister
Inhoudsopgave
1. Aanleiding en doelstelling
2. Opzet van de decentralisatie-uitkering
3. Uitvoering van de decentralisatie-uitkering
4. Voorwaarden om in aanmerking te komen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht