2.2. Grensdoorlaatpost
Grensbewaking wordt uitgeoefend in verband met het in en uit de openbare lichamen reizen van personen. Iedereen is in principe verplicht bij grensoverschrijding een grensdoorlaatpost te passeren (zie artikel 2m WTU-BES) en zich daar te melden bij een ambtenaar belast met de grensbewaking. In de regel worden de grensdoorlaatposten bediend door ambtenaren van de KMar.
In de openbare lichamen fungeren alleen zee- en luchthavens als grensdoorlaatpost. In artikel 6.2 BTU-BES staan de grensdoorlaatposten opgesomd:
a. in het openbaar lichaam Bonaire: de rede van Kralendijk, Blauwe Pan en Brazil en de Flamingo luchthaven;
b. in het openbaar lichaam Sint Eustatius: de Oranjebaai en de luchthaven van Sint Eustatius;
c. in het openbaar lichaam Saba: de Fortbaai en de luchthaven van Saba.
Melden bij de hierboven genoemde grensdoorlaatposten kan alleen binnen de tijd dat de desbetreffende doorlaatpost is opengesteld. Voor de openingstijden van de grensdoorlaatposten wordt verwezen naar de RTU-BES .
Tijdelijke grensdoorlaatposten worden ingesteld met het oog op bijzondere omstandigheden en zijn gedurende de tijd dat zij zijn opengesteld te beschouwen als gewone grensdoorlaatposten.
Bovenstaande verdeling laat onverlet dat de uitvoerende diensten elkaar, indien nodig, kunnen bijstaan in de uitoefening van de grensbewakingstaken.
Op grond van artikel 6.4 BTU-BES moet iedereen, die zich op of nabij een plaats bevindt waar een grensdoorlaatpost is gevestigd, zich houden aan de daar door de ambtenaren belast met grensbewaking gegeven aanwijzingen.
Bij een grensdoorlaatpost wordt aan een vreemdeling toegang verleend, dan wel geweigerd. Aan de vreemdeling die om toegang verzoekt, kan de toegang worden geweigerd op de gronden bedoeld in artikel 2r WTU-BES.
Op grond van artikel 3.1, eerste lid, BTU-BES vindt een weigering van de toegang altijd schriftelijk plaats.
Als de toegang wordt geweigerd, moet de vreemdeling onmiddellijk de openbare lichamen verlaten, waarbij de aanwijzingen van de ambtenaar belast met de grensbewaking, op grond van artikel 6.4 BTU-BES, moeten worden opgevolgd.
Inhoudsopgave
Afkortingenlijst CTU-BES
Hoofdstuk 1. Toegang
1. Begrippen
2. Grensbewaking
2.1. Toepassing van bevoegdheden van ambtenaren
2.2. Grensdoorlaatpost
2.3. Toegangsvoorwaarden
2.3.1. Geldig document voor grensoverschrijding
2.3.2. Visum voor kort verblijf, terugkeervisum, machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
2.3.3. Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf
2.3.4. Voldoende middelen van bestaan
2.3.5. Geen gevaar voor de openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen
2.3.6. Signalering ter fine van weigering
3. Toezicht aan de buitengrens, toegangsverlening en toegangsweigering
3.1. Algemeen
3.2. Minimumcontrole en grondige controle
3.3. Stempel
3.4. Versoepeling grenscontroles
3.5. Toegangsverlening onder voorwaarden
3.6. Toegangsweigering
3.6.1. Algemeen
3.6.2. Procedure voor weigering toegang aan de grens
3.6.3. Weigering toegang gevaar openbare orde en nationale veiligheid
3.6.4. Aanwenden rechtsmiddelen
3.6.5. De toegang blijft geweigerd
3.6.6. Verplichtingen voor geweigerde
3.6.7. Verplichtingen voor vervoerder
4. Verplichtingen in het kader van toezicht
4.1. Algemeen
4.2. De verplichting tot opgave van verhuizing
4.3. De verplichting tot het verstrekken van gegevens
4.3.1. Algemeen
4.3.2. Op vordering verstrekken van gegevens
4.3.3. Melding door de vreemdeling zonder rechtmatig verblijf
4.3.4. Kennis geven van het verschaffen van nachtverblijf
4.3.5. Verstrekken van gegevens over (vroegere) buitenlandse werknemers
4.3.6. Mededeling over het zoeken of gaan verrichten van arbeid
4.3.7. Mededeling over vervallen verblijf van rechtswege dan wel verblijfsdoel
4.4. Verlenen van medewerking aan identificatie
4.4.1. Foto en vingerafdrukken
4.5. Verlenen van medewerking aan onderzoek naar tuberculose
4.6. Aanmelding na binnenkomst in de openbare lichamen
4.6.1. Verblijf langer dan drie maanden
4.6.2. Verblijf korter dan drie maanden
4.7. Periodieke aanmelding
4.7.1. Periodieke aanmelding ex artikel 6.47 BTU-BES
4.7.2. Individuele verplichting tot periodieke aanmelding
4.8. Inleveren van het document waaruit het rechtmatige verblijf blijkt
4.9. Toezicht op documenten
4.9.1. Aangifte van vermissing van documenten
4.9.2. Vervanging van identiteitspapieren
4.9.3. Gedragslijn bij vreemdelingen zonder documenten
5. Verplichtingen vervoerders, en gezagvoerders
5.1. Verplichtingen voor vervoerders
5.1.1. De zorgplicht
5.1.2. De afschriftplicht
5.1.3. De passagiersinformatieplicht
5.1.4. De terugvoerplicht
5.1.5. Strafrechtelijke aansprakelijkheid
5.1.6. Aansprakelijkheid voor uitzetting- en verblijfskosten
5.2. Verplichtingen voor gezagvoerders
6. Terugkeervisum
6.1. Algemeen
6.2. Vereiste bescheiden
6.3. Criteria
6.4. Geldigheidsduur
6.5. Kosten
6.6. Wijzigen
6.7. Intrekking
7. Specifieke voorschriften voor grenscontroles en categorieën vreemdelingen
7.1. Specifieke voorschriften voor categorieën vreemdelingen
7.1.1. Vreemdelingen die van rechtswege toelating tot verblijf hebben
7.1.2. Toeristen
7.1.3. Piloten en andere bemanningsleden van luchtvaartuigen
7.1.4. Transitpassagiers van vliegtuigen
7.1.5. Zeelieden
Hoofdstuk 2. Toelating van rechtswege
1. Inleiding
2. Nederlanders
2.1. Algemeen
2.2. Uitleg artikel 1a WTU-BES
2.3. Toelating van rechtswege
2.3.1. Toepassing van artikel 5a WTU-BES
2.3.2. Toelating van rechtswege op grond van artikel 3, vijfde en zesde lid, WTU-BES
3. Bijzondere categorieën
3.1. Bijzondere categorieën
3.2. De toekenning van de toelating van rechtswege
3.2.1. Indiening van de aanvraag
3.2.2. Vereiste bescheiden
3.2.3. Verklaring
3.2.4. Einde toelating van rechtswege
4. Verblijf in de vrije termijn
4.1. Algemeen
4.2. Categorieën
4.2.1. Toeristen
4.2.2. Bemanningsleden van schepen en luchtvaartuigen
4.3. Verklaring
4.4. Uitzondering op de termijn
Hoofdstuk 3. Toelating bij vergunning verleend
1. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
1.1. Inleiding
1.2. Beperking
1.3. Ingangsdatum
1.4. Arbeidsmarktaantekening
1.5. Aantekening tijdelijk verblijfsrecht
1.6. Aantekening omtrent beroep op de publieke middelen
1.7. Voorschriften
1.8. De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
1.9. Afwijzingsgronden van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
1.9.1. Mvv-vereiste
1.9.1.1. Vrijstellingen
1.9.1.2. Toetsing van de vrijstellingscategorie
1.9.1.3. Hardheidsclausule
1.9.2. Geldig document voor grensoverschrijding
1.9.3. Middelen van bestaan
1.9.3.1. Zelfstandige middelen van bestaan
1.9.3.2. Duurzaamheid middelen van bestaan
1.9.3.3. Voldoende middelen van bestaan
1.9.4. Openbare orde en nationale veiligheid
1.9.4.1. Eerste verblijfsaanvaarding
1.9.5. Medisch onderzoek
1.9.6. Niet voldoen aan de beperking
1.10. Gevolgen van de afwijzing
1.11. Vertrektermijn
1.12. Verlenging en intrekking van de verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd
1.12.1. Verlengen van de vergunning
1.12.2. Wijzigen van de vergunning
1.12.3. Gronden intrekking
1.12.3.1. Besluit tot intrekking
1.12.3.2. Voortzetting verblijf na intrekking verblijfsvergunning
2. De verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
2.1. Algemeen
2.2. Systematiek
2.3. Intrekking van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
3. Procedurele bepalingen
3.1. De mvv-aanvraag
3.1.1. Aanvraagprocedure mvv ingediend door de vreemdeling
3.1.2. Aanvraagprocedure mvv ingediend door de referent
3.1.3. Afgifte mvv
3.1.4. Samenloop aanvraagprocedures
3.1.5. Mvv en verlening verblijfsvergunning bepaalde tijd
3.2. De aanvraag om een verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd
3.2.1. De vereisten voor het indienen van de aanvraag
3.3. Aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd
3.4. Onderbouwende gegevens en bescheiden
3.5. Specifieke bepalingen procedure verblijfsvergunning (on)bepaalde tijd
3.6. Leges
3.6.1. Restitutie leges
3.7. Behandeling van de aanvraag
3.7.1. Herstel verzuim
3.7.2. Beslistermijn
3.7.3. Rechtmatig verblijf hangende besluitvorming
3.7.4. Bevoegdheid
3.7.5. Bekendmaking
3.7.5.1. Algemene regels
3.7.5.2. Weigering verlenging en wijziging beperking
3.8. Overgangsrecht
3.8.1. Geldige verblijfstitels, verklaringen van verblijf van rechtswege en nvt-verklaringen
3.8.2. In behandeling zijnde verzoeken
3.8.3. Voortgezet verblijf na vijf jaar
3.8.4. Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd na vijf jaar
Hoofdstuk 4. Arbeid in loondienst
1. Inleiding
1.1. Samenhang tussen de WTU-BES en de Wav BES
1.2. Meerdere werkgevers
2. Buitenlandse werknemers voor wie een TWV is vereist
2.1. Verblijfsvoorwaarden
2.2. Vereiste bescheiden
2.3. Procedure bij het loket van IND-BES (1-loket procedure)
2.3.1. 1-loket procedure
2.3.2. Procedure gezinsleden bij het loket van IND-BES
2.4. Samenhang beslissing aanvraag TWV en verblijfsvergunning
2.5. Geldigheidsduur: relatie met de TWV
2.6. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
2.6.1. Beperking
2.6.2. Arbeidsmarktaantekening
2.6.3. Voorschrift
3. Buitenlandse werknemers voor wie een TWV niet is vereist
3.1. Verblijfsvoorwaarden
3.2. Vrijgestelde categorieën vreemdelingen
3.2.1. Vreemdelingen met aantekening ‘arbeid vrij toegestaan’
4. Bijzondere categorieën vreemdelingen
4.1. Nederlandse zeeschepen
4.2. Internationale luchtvaart en scheepvaart
4.3. Stagiaires en praktikanten
4.3.1. Inleiding
4.3.2. Verblijfsvoorwaarden
4.3.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
4.3.3.1. Beperking
4.3.3.2. Arbeidsmarktaantekening
4.3.3.3. Voorschriften
4.3.4. Geldigheidsduur
4.3.5. Voortzetting van verblijf
4.4. Kortdurende arbeid (maximaal drie maanden)
4.4.1. Inleiding
4.4.2. Meldplicht
4.4.3. Arbeidsovereenkomst of stage voor maximaal drie maanden
4.4.4. Grensarbeiders
4.4.4.1. Verblijfsvoorwaarden
4.5. Van rechtswege toegelaten vreemdelingen
4.6. Directeuren-(groot)aandeelhouders
4.7. Dienstverrichters
5. Voortzetting van verblijf
5.1. Inleiding
5.2. Ongeoorloofde tewerkstelling
5.3. Werkloosheid
5.3.1. Houders van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
5.3.2. Houders van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
5.4. Arbeidsongeschiktheid
5.5. Samenwerking met de arbeidsbemiddelingsorganisatie en SZW-BES
6. Strafbepalingen in de WTU-BES
Hoofdstuk 5. Arbeid als zelfstandige
1. Inleiding
2. Verblijfsvoorwaarden
3. Vereiste bescheiden
4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
4.1. Beperking
4.2. Arbeidsmarktaantekening
4.3. Voorschriften
5. Geldigheidsduur
Hoofdstuk 6. Het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag
1. Inleiding
2. Voorwaarden
2.1. Verblijfsvoorwaarden
2.2. Vereiste bescheiden arbeid als zelfstandige op grond van het Verdrag
2.3. Vereiste bescheiden arbeid in loondienst als sleutelpersoneel op grond van het Verdrag
3. Arbeid in loondienst
4. Gezinshereniging
5. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
5.1. Beperking en arbeidsmarktaantekening
5.2. Voorschrift
6. Geldigheidsduur
Hoofdstuk 7. Studie
1. Inleiding
2. Studenten die al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor een ander doel
3. Aanvraag gedurende verblijf in de vrije termijn
4. Verblijfsvoorwaarden
5. Vereiste bescheiden
6. Beperkingen, arbeidsmarktaantekeningen en voorschrift
6.1. Beperking
6.2. Arbeidsmarktaantekening
6.3. Voorschriften
7. Het verrichten van arbeid
8. Gezinshereniging
9. Verandering van opleiding of onderwijsinstelling
Hoofdstuk 8. Gepensioneerden en renteniers
1. Inleiding
2. Vreemdelingen die een beroep doen op de penshonado/rentenierswetgeving
3. Reguliere gepensioneerden en renteniers
3.1. Inleiding
3.2. Verblijfsvoorwaarden
3.3. Vereiste bescheiden
4. Overwinteraars
4.1. Inleiding
4.2. Verblijfsvoorwaarden
4.3. Vereiste bescheiden
5. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
5.1. Beperking
5.2. Geldigheidsduur
5.3. Arbeidsmarktaantekening
5.4. Voorschriften
Hoofdstuk 9. Investeerders
1. Inleiding
2. Verblijfsvoorwaarden
3. Vereiste bescheiden
4. Gezinshereniging
5. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
5.1. Beperking
5.2. Arbeidsmarktaantekening
5.3. Voorschriften
Hoofdstuk 10. Vrijwilligers
1. Inleiding
2. Verblijfsvoorwaarden
3. Vereiste bescheiden
4. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
4.1. Beperking
4.2. Arbeidsmarktaantekening
4.3. Voorschriften
5. Geldigheidsduur
6. Gezinshereniging
Hoofdstuk 11. Gezinshereniging en gezinsvorming
1. Algemeen
1.1. Inleiding
1.2. Beleid gezinshereniging
1.3. Beleid gezinsvorming
2. Huwelijk en geregistreerd partnerschap
2.1. Verblijfsvoorwaarden
2.2. Vereiste bescheiden
2.3. Beperkingen, arbeidsmarktaantekeningen en voorschrift
2.3.1. Beperking
2.3.2. Arbeidsmarktaantekening
2.3.3. Voorschrift
2.4. Geldigheidsduur
3. Schijnhuwelijk
4. Relatie
4.1. Verblijfsvoorwaarden
4.2. Vereiste bescheiden
4.3. Beperkingen, arbeidsmarktaantekeningen en voorschrift
4.3.1. Beperking
4.3.2. Arbeidsmarktaantekening
4.3.3. Voorschrift
4.4. Geldigheidsduur
5. Minderjarige kinderen
5.1. Verblijfsvoorwaarden
5.2. Vereiste bescheiden
5.3. Kinderen geboren uit rechtmatig verblijvende ouders
5.3.1. In de openbare lichamen geboren kinderen
5.3.2. Vereiste bescheiden
5.4. Beperkingen, arbeidsmarktaantekeningen en voorschrift
5.4.1. Beperking
5.4.2. Arbeidsmarktaantekening
5.4.3. Voorschrift
5.5. Geldigheidsduur
6. Verruimde gezinshereniging
6.1. Bijzondere vereisten voor toelating
6.2. Vereiste bescheiden
6.3. Beperkingen, arbeidsmarktaantekeningen en voorschrift
6.3.1. Beperking
6.3.2. Arbeidsmarktaantekening
6.3.3. Voorschrift
6.4. Geldigheidsduur
7. Artikel 8 EVRM
7.1. Familie- of gezinsleven
7.2. Inmenging
7.3. Belangenafweging
7.4. Beperkingen, arbeidsmarktaantekeningen en voorschrift
7.4.1. Beperking
7.4.2. Arbeidsmarktaantekening
7.5. Geldigheidsduur
Hoofdstuk 12. Buitenlandse adoptiekinderen en buitenlandse pleegkinderen
1. Inleiding
2. Adoptiekinderen
3. Buitenlandse pleegkinderen
3.1. Verblijfsvoorwaarden
3.2. Vereiste bescheiden
3.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
3.3.1. Beperking
3.3.2. Arbeidsmarktaantekening
3.3.3. Voorschrift
3.4. Geldigheidsduur
Hoofdstuk 13. Wedertoelating
1. Inleiding
2. Oud-Nederlanders
2.1. Algemeen
2.2. Oud-Nederlanders die geboren en getogen zijn in de openbare lichamen
2.2.1. Verblijfsvoorwaarden
2.2.2. Vereiste bescheiden
2.3. Oud-Nederlanders die geboren en getogen zijn buiten de openbare lichamen
2.3.1. Algemeen
2.3.2. Verblijfsvoorwaarden
2.3.3. Vereiste bescheiden
3. Oud-Nederlanders ( artikel 15, eerste lid, aanhef onder d of f, RWN)
3.1. Algemeen
3.2. Verblijfsvoorwaarden voor een vergunning voor bepaalde tijd
3.3. Verblijfsvoorwaarden voor een vergunning voor onbepaalde tijd
3.4. Vereiste bescheiden
4. Oud-Nederlanders ( artikel 15, eerste lid, aanhef onder b, RWN)
4.1. Verblijfsvoorwaarden
4.2. Vereiste bescheiden
5. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
5.1. Beperking
5.2. Arbeidsmarktaantekening
5.3. Voorschrift
6. Geldigheidsduur
7. Verlenging en intrekking van de verblijfsvergunning
7.1. Verlenging
7.2. Intrekking
8. Verblijfsvergunning in afwachting van verzoek ex artikel 17 RWN
8.1. Verblijfsvoorwaarden
8.2. Vereiste bescheiden
8.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
8.3.1. Beperking
8.3.2. Arbeidsmarktaantekening
8.3.3. Voorschrift
8.4. Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
8.5. Aard van het verblijfsrecht
8.6. Verlenging geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
8.6.1. Verblijfsvoorwaarden
8.6.2. Vereiste bescheiden
8.6.3. Geldigheidsduur
Hoofdstuk 14. Mensenhandel
1. Inleiding
2. Slachtoffer mensenhandel
2.1. Verblijfsvoorwaarden slachtoffer mensenhandel
2.2. Vereiste bescheiden
3. Getuige-aangever
3.1. Verblijfsvoorwaarden getuige-aangever
3.2. Vereiste bescheiden
4. De beslissing
4.1. Beslissing op de aanvraag
4.2. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
4.2.1. Beperking
4.2.2. Arbeidsmarktaantekening
4.2.3. Voorschrift
5. Geldigheidsduur
5.1. Slachtoffer
5.2. Getuige-aangever
6. Verlenging
6.1. Verblijfsvoorwaarden slachtoffermensenhandel
6.2. Verblijfsvoorwaarden getuige-aangever
6.3. Vereiste bescheiden
6.4. Leges
7. Gezinshereniging
7.1. Algemeen
Hoofdstuk 15. Voortgezet verblijf
1. Inleiding
2. Voortgezet verblijf na verblijf als minderjarige in het kader van gezinshereniging
2.1. Verblijfsvoorwaarden
2.2. Vereiste bescheiden
2.3. Beperkingen, arbeidsmarktaantekeningen en voorschrift
2.3.1. Beperking
2.3.2. Arbeidsmarktaantekening
2.3.3. Voorschriften
2.4. Geldigheidsduur
3. Voortgezet verblijf voor de overige gezinsleden
3.1. Verblijfsvoorwaarden
3.2. Vereiste bescheiden
3.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
3.3.1. Beperking
3.3.2. Arbeidsmarktaantekening
3.3.3. Voorschrift
3.4. Geldigheidsduur van de verblijfsvergunning
4. Voortgezet verblijf na overlijden van (huwelijks) partner
4.1. Verblijfsvoorwaarden
4.2. Vereiste bescheiden
4.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
4.3.1. Beperking
4.3.2. Arbeidsmarktaantekening
4.3.3. Voorschrift
4.4. Geldigheidsduur
5. Voortgezet verblijf wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden
5.1. Verblijfsvoorwaarden
5.2. Vereiste bescheiden
5.3. Beperking, arbeidsmarktaantekening en voorschrift
5.3.1. Beperking
5.3.2. Arbeidsmarktaantekening
5.3.3. Voorschrift
5.4. Geldigheidsduur
Hoofdstuk 16. Aanvragen om bescherming tegen terugzending
1. Inleiding
2. Bescherming op grond van het Vluchtelingenverdrag
2.1. De vreemdeling is verdragsvluchteling op grond van artikel 1A
2.2. Vervolgingsgronden
2.2.1. Discriminatie als daad van vervolging
2.2.2. Vervolging vanwege godsdienst
2.2.3. Vervolging vanwege politieke overtuiging
2.2.4. Vervolging vanwege nationaliteit en ras
2.2.5. Vervolging vanwege het behoren tot een sociale groep
2.3. Politieke en commune delicten en discriminatoire of onevenredige bestraffing
2.4. Vervolging wegens dienstweigering of desertie
2.5. Bijzondere situaties
2.5.1. Refugiés sur place
2.5.2. Als de UNHCR de vreemdeling heeft erkend als vluchteling
2.5.3. Minderjarige vreemdelingen
2.6. Artikelen 1B tot en met 1F Vluchtelingenverdrag
2.6.1. Algemeen
2.6.2. Artikel 1B
2.6.3. Artikel 1C
2.6.4. Artikel 1D
2.6.5. Artikel 1E
2.6.6. Artikel 1F
2.7. Terugzending (refoulement)
3. Bescherming in het EVRM tegen foltering of onmenselijke behandeling
3.1. Foltering of onmenselijke behandeling
3.2. Individualiseringsvereiste in de jurisprudentie
3.2.1. Uitzonderlijke situatie
3.2.2. De mensenrechten van een bevolkingsgroep worden systematisch geschonden
3.2.3. Kwetsbare minderheidsgroep
3.2.4. Individuele indicaties in de persoonlijke omstandigheden
3.3. Het verbod op uitzetting heeft een absoluut karakter
4. De beoordeling van aanvragen om bescherming
4.1. Afwijzing zonder statusbepaling
4.2. Toetsingsvolgorde
4.2.1. Algemeen
4.2.2. Toetsingsvolgorde bij toetsing aan het Vluchtelingenverdrag
4.2.3. Toetsingsvolgorde bij toetsing aan artikel 3 EVRM
4.3. Bewijslast en geloofwaardigheid
4.4. Openbare orde en nationale veiligheid
4.4.1. Algemeen
4.4.2. Openbare orde en het Vluchtelingenverdrag
4.4.3. Openbare orde en artikel 3 EVRM
5. De procedure van verzoeken om bescherming
5.1. Start van de procedure
5.2. Situatie in bewaring
5.3. Handelingen in het kader van het toezicht
5.4. Geen aantekeningen in documenten
5.5. Aanmelding en meldplicht
5.6. Voorbereidende handelingen van de IND unit Caribisch Nederland
5.7. Melding op afspraak en het indienen van de aanvraag bij de IND unit Caribisch Nederland
5.8. Het horen van de vreemdeling en de beslissing
5.9. Mededelingen omtrent wijziging van de situatie
5.10. De strekking van de beslissing
5.10.1. Inwilligende beslissing
5.10.2. Ingangsdatum
5.10.3. Afwijzende beslissing met de beslissing dat de vreemdeling mag worden uitgezet
5.10.4. Bijzondere situatie: de vreemdeling krijgt geen verblijfsvergunning maar mag niet worden uitgezet
5.11. Kennisgeving van beslissingen en aanzegging van vertrek
5.12. Vertrek van de vreemdeling
5.13. Rechtsmiddelen na afwijzing van de aanvraag
5.14. Regeling van het verblijf na inwilliging van de aanvraag
5.15. Doormigratie
6. Afgeleide status voor gezinsleden en nareizende gezinsleden
7. Herhaalde aanvraag
8. Verlenging van de verblijfstitel
9. Verblijfsbeëindiging
9.1. Verblijfsbeëindiging omdat de grond voor bescherming is vervallen
9.2. Verblijfsbeëindiging in verband met onjuiste gegevens
9.3. Verblijfsbeëindiging in verband met een strafbaar feit
Hoofdstuk 17. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring
1. Inleiding
2. Vertrek
2.1. Het vorderen van medewerking aan de voorbereiding van vertrek
2.2. Vertrek naar een ander land dan het land van herkomst
2.3. Vertrektermijnen
2.3.1. De algemene termijn van vier weken
2.3.2. In mindering brengen van beroepstermijn op de vertrektermijn
2.3.3. Verkorten van de vertrektermijn
2.3.4. Onthouden van een vertrektermijn
2.4. Reisdocumenten
2.4.1. Het stellen van aantekeningen in reisdocumenten
3. Uitzetting
3.1. Inleiding
3.2. Geen uitzetting ondanks de vertrekplicht
3.3. Verantwoordelijkheid voor maatregelen uitzetting
3.4. Informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitzetting
3.5. Hulpmiddelen ten behoeve van uitzetting
3.6. Geen uitzetting om gezondheidsredenen
3.7. Uitzetting via aanvoerende vervoersonderneming
4. Bericht van vertrek of uitzetting
5. Vreemdelingen in de strafrechtketen
6. Ongewenstverklaring
6.1. Inleiding
6.2. Gronden voor ongewenstverklaring
6.3. Procedurele aspecten
6.4. Opheffing van de ongewenstverklaring
6.4.1. Inleiding
6.4.2. Aanvraag
6.4.3. Termijnen
6.4.4. De inhoud van de aanvraag
6.5. Tijdelijke opheffing van de ongewenstverklaring
6.5.1. Inleiding
6.5.2. Inhoud van het verzoek
6.5.3. Voorwaarden aan de tijdelijke opheffing
Hoofdstuk 18. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen
1. Inleiding
2. Maatregelen
2.1. Vrijheidsbeperkende maatregelen
2.2. Vrijheidsontnemende maatregelen
2.2.1. Mededeling van vrijheidsontnemende maatregelen
2.2.2. Aanmelding vreemdeling
2.2.3. Het lichten van vreemdelingen
3. Beroep
Hoofdstuk 19. Rechtsmiddelen
1. Inleiding
2. Bezwaar en beroep algemeen
2.1. Vereisten voor de indiening van bezwaar
2.2. Opschorting van de werking van het (afwijzende) besluit
2.3. Het verzoek om een voorlopige voorziening
2.4. Beroep
2.5. Hoger beroep
3. Bijzondere rechtsmiddelen in de situatie van vrijheidsontneming
4. Klachten
Modellen CTU-BES
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht