Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015-2016)

Uitgebreide informatie
Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016)
Op 2 oktober jl. hebben de minister voor Wonen en Rijksdienst en het Ambtenarencentrum, CNV en CMHF de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) gesloten. In deze circulaire wordt aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met daarin gemaakte afspraken over de verhoging van de salarissen, de eenmalige uitkering en de tegemoetkoming vanwege de invoering van de mobiliteitskaart. De overeenkomst is als bijlage bij deze circulaire gevoegd.
Verhoging van de salarisbedragen
De salarisbedragen van bijlagen A en B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) worden met ingang van 1 september 2015 met 1,25% verhoogd en met ingang van 1 januari 2016 met 3% verhoogd.
Aanpassing van toelagen en vergoedingen
Toelagen die zijn toegekend met toepassing van het BBRA 1984 dienen over het algemeen in verband met algemene salarisverhogingen te worden aangepast. Veelal vindt de verhoging automatisch plaats doordat de toelagen gerelateerd zijn aan de (verhoogde) salarisbedragen, bijvoorbeeld de overwerkvergoeding, de toelage onregelmatige dienst en de incidentele toelagen op basis van artikel 22a BBRA 1984 die als percentage van het maandsalaris zijn uitgedrukt.
Automatische aanpassing vindt niet plaats bij nominale toelagen, zoals bij nominale toelagen op basis van artikel 22a BBRA 1984 of een vastgestelde stimuleringspremie. Indien toelagen niet in aanmerking komen voor aanpassing met de algemene salarisherziening, bijvoorbeeld op grond van hun aard of op grond van gemaakte afspraken bij de toekenning, dan dient het bevoegd gezag daartoe opdracht te geven aan P-Direkt. Zonder opdracht tot het niet verhogen van nominale toelagen laat P-Direkt de nominale toelagen meestijgen met de algemene salarisverhogingen.
Aanpassing diverse bedragen
In verband met de algemene salarisverhogingen worden de volgende bedragen aangepast:artikel 21 BBRA 1984 artikel 58a ARAR artikel 7 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en model- stageovereenkomsten artikel 7 van de Raamregeling Telewerken artikel 2, derde lid, van de Regeling oudedagsvergoeding partners uitgezonden ambtenaren BZ
  was 1-9-2015 1-1-2016
Minimale vakantie-uitkering ( ) € 157,98 € 159,95 € 164,75
Bedragen bedrijfshulpverlening ( ) € 221,76 € 224,53 € 231,27
€ 443,52 € 449,06 € 462,53
€ 665,28 € 673,60 € 693,81
€ 362,88 € 367,42 € 378,44
€ 443,52 € 449,06 € 462,53
€ 529,20 € 535,82 € 551,89
Vaste toelage onregelmatige dienst ( ) € 152,44 € 154,35 € 158,98
Stagevergoeding en ( ) € 554,00 € 561,00 € 578,00
€ 403,00 € 408,00 € 420,00
Vergoeding privé-ruimte ( ) € 72,23 € 73,13 € 75,32
Maximale tegemoetkoming in de kosten van partnerpensioen ( ) € 2.097 € 2.123 € 2.187

De vergoedingen voor de bedrijfshulpverlening zijn bedragen per kalenderjaar, die na afloop van het kalenderjaar worden verstrekt en zijn gebaseerd op de geldende bedragen op 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. De wijziging van de BHV-vergoedingen per 1 september 2015 heeft daarom geen invloed op de toe te kennen jaarbedragen over 2015.
Eenmalige uitkering van € 500
Ambtenaren die op 1 september 2015 in dienst waren ontvangen in geval van een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week een eenmalige uitkering van € 500. Ambtenaren met een andere arbeidsduur ontvangen de uitkering naar rato. De eenmalige uitkering kan daardoor zowel hoger als lager zijn dan € 500.
In geval van PAS en SBF-verlof en omstandigheden zoals ziekte en ouderschapsverlof waarbij sprake is van gedeeltelijke doorbetaling van de bezoldiging, hebben geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering. Ambtenaren die op 1 september 2015 geen bezoldiging ontvingen, hebben geen aanspraak op de eenmalige uitkering, tenzij er sprake is van buitengewoon verlof van maximaal zes weken.
Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat de eenmalige uitkering een bruto bedrag is en maakt geen onderdeel uit van de berekeningsgrondslag voor vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.
Tegemoetkoming invoering mobiliteitskaart
Alle ambtenaren die op 1 september 2015 in dienst waren en ook in de maand juni 2014 in dienst waren en in de maand juni 2014 geen tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer ontvingen, ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 50, tenzij geen tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer werd ontvangen vanwege het ter beschikking hebben van een dienstauto die is aangemerkt als vervoer vanwege de werkgever. Ook de ambtenaar die een abonnement hadden en tevens een vergoeding kregen voor het voor en/of natraject van het OV, komen voor deze eenmalige tegemoetkoming in aanmerking.
De tegemoetkoming wordt verstrekt omdat voor de invoering van de mobiliteitskaart ambtenaren een abonnement konden gebruiken voor privé-reizen.
Ook de eenmalige tegemoetkoming betreft een bruto bedrag en maakt geen onderdeel uit van de berekeningsgrondslag voor vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. De tegemoetkoming is daarnaast niet afhankelijk van de arbeidsduur.
Uitbetaling
De eenmalige uitkering en de salarisverhoging per 1 september 2015 komen in oktober tot uitbetaling. Voor de salarisverhoging per 1 september 2015 gebeurt dit met terugwerkende kracht, ook voor degenen die sinds 1 september 2015 uit dienst zijn getreden. De compensatie vanwege de invoering van de mobiliteitskaart wordt in november door P-Direkt uitbetaald. De salarisverhoging per 1 januari 2016 zal tijdig door P-Direkt in het salarissysteem worden verwerkt.
Doorwerking naar uitkeringen
De salarisverhogingen hebben een algemeen karakter en werken daarom door naar alle ontslaggebonden uitkeringen, zoals de uitkeringen op basis van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk , de wachtgelden op basis van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de SBF-ontslaguitkeringen. De eenmalige uitkering en de eenmalige tegemoetkoming vanwege de invoering van de mobiliteitskaart werken niet door naar de uitkeringen omdat de regelgeving alleen voorziet in doorwerking van structurele inkomenscomponenten. Met APG Service Partners B.V. (de uitvoerder van de regelingen) vindt overleg plaats over de precieze uitvoering van de aan te passen uitkeringen.
Doorwerking naar pensioenen
De salarisverhogingen, de eenmalige uitkering en de eenmalige tegemoetkoming voor de invoering van de mobiliteitskaart zijn op de reguliere wijze pensioengevend. Dat houdt vanwege de peildatumsystematiek in dat de salarisverhogingen per 1 september 2015 en per 1 januari 2016 vanaf 2016 onderdeel worden van het ABP-jaarinkomen 2016. De eenmalige uitkering en de eenmalige tegemoetkoming voor de invoering van de mobiliteitskaart worden als variabel inkomensbestanddeel in 2016 eenmalig aan het het ABP-jaarinkomen 2016 toegevoegd.
Formaliseren in regelgeving
De afspraken die zijn opgenomen in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) zullen voor zover van toepassing worden geformaliseerd in regelgeving. Dat geldt ook voor het verlengen en aanpassen van het Van Werk Naar Werk beleid tot en met 31 december 2016. Berichtgeving over geformaliseerde regelgeving vindt zoals gebruikelijk plaats via de nieuwsbrief Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk. Aanmelding hiervoor is mogelijk via https://abonneren.rijksoverheid.nl.
Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.
De
Minister
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Verhoging van de salarisbedragen
Aanpassing van toelagen en vergoedingen
Aanpassing diverse bedragen
Eenmalige uitkering van € 500
Tegemoetkoming invoering mobiliteitskaart
Uitbetaling
Doorwerking naar uitkeringen
Doorwerking naar pensioenen
Formaliseren in regelgeving
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht