Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

Uitgebreide informatie
Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk
Op 24 april 2015 hebben de minister van Wonen en Rijksdienst en de vier in het sectoroverleg vertegenwoordigde vakbonden het Uitvoeringsakkoord sector Rijk gesloten. In deze circulaire wordt aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met de in het Uitvoeringsakkoord gemaakte afspraken over de verhoging van de salarissen vanwege de vrijval van werkgeverspremies van de pensioenen. Het Uitvoeringsakkoord is als bijlage bij deze circulaire gevoegd.Verhoging van de salarisbedragen
In het Uitvoeringsakkoord is afgesproken de verlaging van de werkgeverspremie van de pensioenen vanwege het Pensioenakkoord Pensioenkamer Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid van 13 november 2014, in te zetten voor een salarisverhoging met ingang van 1 januari 2015. Daarnaast is afgesproken dat de vrijval van de werkgeverspremies vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een inkomen van € 100.000 aan de salarisbedragen wordt toegevoegd naar de mate waarin de vrijval daar optreedt.
Ter invulling van deze afspraak wordt het jaarinkomen (voltijd, inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) tot en met € 100.000 verhoogd met 0,8% en wordt het gedeelte van het jaarinkomen boven de € 100.000 in verband met de vrijval van de werkgeverspremies verhoogd met het betreffende premiepercentage (13,405%).
Dit leidt ertoe dat de bestaande salarisbedragen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA) tot het maximum van schaal 16 (ofwel tot en met salarisregel 52) worden verhoogd met 0,8%. Voor de salarisbedragen vanaf het maximum van schaal 16 geldt een gedifferentieerde verhoging. Het overzicht van de salarisbedragen met ingang van 1 januari 2015 is onderdeel van het Uitvoeringsakkoord .Aanpassing van toelagen en vergoedingen
Toelagen die zijn toegekend met toepassing van het BBRA dienen in het algemeen in verband met de algemene salarisverhoging te worden aangepast. Voor de salarisbedragen tot het maximum van schaal 16 betreft dit 0,8% en voor de salarisbedragen vanaf het maximum van schaal 16 de bij de betreffende salarisregel behorende gedifferentieerde verhoging.
Veelal vindt de verhoging automatisch plaats doordat de toelagen gerelateerd zijn aan de (verhoogde) salarisbedragen, bijvoorbeeld de overwerkvergoeding, de toelage onregelmatige dienst en de incidentele toelagen op basis van artikel 22a BBRA die als percentage van het maandsalaris zijn uitgedrukt.
Automatische aanpassing vindt niet plaats bij nominale toelagen, zoals bij nominale toelagen op basis van artikel 22a BBRA of een vastgestelde stimuleringspremie. Indien toelagen wel in aanmerking komen voor aanpassing met de algemene salarisherziening, bijvoorbeeld omdat het nominale bedrag is afgeleid van een salarisbedrag of dit is afgesproken bij de toekenning, dan dient het bevoegd gezag daartoe opdracht te geven aan P-Direkt. Zonder opdracht tot het verhogen van nominale toelagen laat P-Direkt de nominale toelagen ongewijzigd.
Ten slotte zijn er toelagen die geen aanpassing behoren te ondergaan, bijvoorbeeld op grond van hun aard of op grond van gemaakte afspraken bij de toekenning, en dus ongewijzigd blijven. Het is aan het bevoegd gezag om dit te beoordelen.Aanpassing diverse bedragen
In verband met de algemene salarisverhoging worden de volgende bedragen met ingang van 1 januari 2015 aangepast:artikel 21 BBRA artikel 58a ARAR artikel 7 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten artikel 7 van de Raamregeling Telewerken
Toelagen was wordt
Minimale vakantie-uitkering ( ) € 156,73 € 157,98
Bedragen bedrijfshulpverlening ( ) € 220,00 € 440,00 € 660,00 € 360,00 € 440,00 € 525,00 € 221,76 € 443,52 € 665,28 € 362,88 € 443,52 € 529,20
Vaste toelage onregelmatige dienst ( ) € 151,23 € 152,44
Stagevergoeding ( ) € 550,00 € 400,00 € 554,00 € 403,00
Vergoeding privé-ruimte ( ) € 71,66 € 72,23
Uitbetaling
De genoemde inkomensmaatregelen worden door P-Direkt in juni in het salarissysteem verwerkt.Doorwerking naar uitkeringen
De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werkt daarom vanaf 1 januari 2015 door naar alle ontslaggebonden uitkeringen, zoals de uitkeringen op basis van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk en de wachtgelden op basis van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 . Met Loyalis Maatwerkadministraties (de uitvoerder van de regelingen) vindt overleg plaats over de precieze uitvoering van de aan te passen uitkeringen.Doorwerking naar pensioenen
Partijen hebben afgesproken dat de salarisverhoging van 1 januari 2015 pensioengevend is. Het pensioengevend inkomen wordt volgens de zogenoemde “peildatumsystematiek” berekend op basis van het vaste inkomen, zoals dat op 1 januari van elk kalenderjaar bekend is, verhoogd met de variabele pensioengevende inkomensbestanddelen van het voorgaande jaar. Het is vanwege de peildatumsystematiek niet mogelijk het pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht te wijzigen. De verhoging van het salaris in verband met de wijziging van de salarisbedragen wordt daarom pas pensioengevend in 2016. Om de verhoging over 2015 ook te laten meetellen wordt berekend wat het ABP-jaarinkomen zou zijn geweest als de salarisverhoging per 1 januari 2015 was doorgevoerd. Het verschil tussen het daadwerkelijke ABP-jaarinkomen 2015 en het herberekende jaarinkomen 2015 wordt als variabel inkomensbestanddeel toegevoegd aan het ABP-jaarinkomen2016, zodat daarover in 2016 opbouw en afdracht plaatsvindt.
Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.
De
Minister
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht