Circulaire uitvoering Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid
Bijgevoegd treft u de Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid – verder de VWNW-overeenkomst genoemd – zoals die op 11 april jl. in het Sectoroverleg Rijk is vastgesteld. In deze circulaire wordt nadere informatie gegeven die van belang is ten behoeve van de uitvoering van de VWNW-overeenkomst.
1. Regelgeving
De VWNW-overeenkomst moet nog geformaliseerd worden in de rechtspositionele besluiten. Voorzien is dat dit in september 2013 wordt gerealiseerd.
Zolang de VWNW-overeenkomst nog niet is geformaliseerd kunnen de nieuwe aanspraken die voor een individuele ambtenaar een verslechtering zijn, niet worden toegepast. Dit betreft de plaatsing in een lagere schaal na plaatsing op een passende functie in een lagere schaal en de vormgeving van de salarisgarantie en salarissuppletie. Ook verplichte plaatsing buiten het Rijk is pas mogelijk na formalisering.
Het toepassen van aanspraken die voor een individuele ambtenaar een verbetering zijn – zoals de stimuleringspremie en de diverse compensatieregelingen – kunnen sinds 15 april 2013 al wel worden toegepast. Dit geldt ook voor het toepassen van het afspiegelingsbeginsel en het daarbij betrekken van alleen de dienstjaren van het Rijk omdat het ARAR nu voorziet in afwijken van ‘last in, first out’.
2. P-Direkt
De dienstverleningsystemen van P-Direkt worden ook aangepast aan de VWNW-overeenkomst. Er worden nieuwe looncomponenten aangemaakt die er tevens voor zullen zorgen dat de ministeries gegevens kunnen krijgen over verstrekte VWNW-voorzieningen. Tevens wordt in het P-Direktportaal een proces ingericht om voorzieningen tot uitbetaling te kunnen laten komen en VWNW-kandidaten te registreren. Daarnaast heeft P-Direkt de informatievoorziening aan medewerkers – via het Contactcenter en via de rubriek Personeel op het Rijksportaal – aangepast aan de gewijzigde situatie.
3. Overgangssituatie
Nog niet alle aspecten uit de VWNW-overeenkomst zijn al volledig uitgewerkt maar dit staat het uitvoering geven aan de VWNW-overeenkomst niet in de weg.
In de VWNW-overeenkomst wordt van een aantal onderwerpen aangegeven dat partijen daar nog nader invulling zullen geven. Dit betreft met name uitwerking en beschrijving van de onafhankelijkheid van de VWNW-begeleiding. Zolang deze nadere invulling nog niet is afgerond kunt u de van werk naar werk begeleiding organiseren met inzet van uw huidige voorzieningen daarvoor. Overigens verwachten de mobiliteitsorganisaties binnen enkele weken een rijksbreed uniform model op te leveren van het VWNW-onderzoek.
Daarnaast is de interdepartementale commissie die een uitspraak moet doen over klachten en geschillen over in de VWNW-overeenkomst benoemde onderwerpen nog niet ingesteld. Zolang deze commissie nog niet is ingesteld kunt u de betreffende klachten en geschillen laten behandelen op de tot nu toe gebruikelijke wijze binnen uw organisatie.
4. Huidige herplaatsingskandidaten
In de VWNW-overeenkomst is opgenomen dat ambtenaren die in de periode van 1 januari 2012 tot 15 april 2013 herplaatsingskandidaat zijn geworden en dat nog steeds zijn, herplaatsingskandidaat blijven tenzij ze voor 1 juli 2013 kenbaar maken gebruik te willen maken van het gehele VWNW-beleid. In dat geval wordt hun resterende herplaatsingstermijn omgezet in een periode van VWNW-begeleiding van dezelfde omvang, die ook kan worden geruild voor een stimuleringspremie.
Ambtenaren die herplaatsingskandidaat zijn geworden met toepassing van het Besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012 hebben deze keuze niet maar kunnen hun resterende herplaatsingstermijn desgewenst ruilen voor een stimuleringspremie. Ik verzoek u om uw herplaatsingskandidaten schriftelijk te informeren over deze keuzemogelijkheden. Tevens verzoek ik u om mij uiterlijk 1 september 2013 te informeren over de keuzes die de herplaatsingskandidaten hebben gemaakt. Modelteksten voor brieven zijn via het Interdepartementaal Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden beschikbaar gesteld.
5. Lopende reorganisaties
Voor reorganisaties die al zijn ingezet, zijn in het Sectoroverleg Rijk afspraken gemaakt. Afgesproken is dat besluiten tot aanwijzing van herplaatsingskandidaten die voor 15 april 2013 zijn genomen niet hoeven worden herzien als de startdatum na 15 april 2013 ligt. Voor lopende reorganisaties waarvoor op 15 april 2013 nog geen herplaatsingskandidaten waren aangewezen kunnen eventueel in overeenstemming met het (departementaal) Georganiseerd Overleg afspraken worden gemaakt over de aanwijzingsvolgorde van VWNW-kandidaten in afwijking van het afspiegelingsbeginsel.
6. Remplaçanten
In de VWNW-overeenkomst is voorzien in een remplaçantenregeling: het VWNW-traject dan wel de VWNW-voorzieningen kunnen door het bevoegd gezag tevens van toepassing worden verklaard op andere ambtenaren, voor zover daarmee de plaatsing van een VWNW-kandidaat wordt gerealiseerd. In aanvulling hierop is in het Sectoroverleg Rijk afgesproken dat remplaceren ook kan zonder plaatsing van een VWNW-kandidaat maar toch krimp wordt gerealiseerd (meestal betreft dit het inleveren van een formatieplaats). Het is wel de bedoeling dat remplaceren op een transparante, navolgbare wijze plaatsvindt.
7. Stimuleringspremie
In de VWNW-overeenkomst is een stimuleringspremie opgenomen. Daarbij is een verwijzing naar het Sociaal Akkoord opgenomen op het punt van de aftopping van de stimuleringspremie. De afspraak is dat de aftopping op € 75.000 geldt totdat er duidelijkheid is over een centraal Sociaal Akkoord en dat partijen dan overleggen over aanpassing van de aftopping. In het Sectoroverleg Rijk is analoog aan de afspraak uit het Sociaal Akkoord afgesproken dat de stimuleringspremie maximaal € 75.000 bedraagt dan wel maximaal twaalf maandsalarissen bedraagt indien het jaarsalaris (= 12 maandsalarissen) hoger is dan €75.000.
In een rekenvoorbeeld: een VWNW-kandidaat met een maandsalaris van € 6500 en 35 dienstjaren heeft bij aanvang van de VWNW-periode aanspraak op een vertrekpremie van € 78.000. De bij 35 dienstjaren passende stimuleringspremie van 24 maanden wordt daarbij dus niet afgetopt op € 75.000 maar in plaats daarvan afgetopt op twaalf maandsalarissen omdat het jaarsalaris hoger is dan € 75.000.
8. Informatievoorziening en voorlichting
Algemene informatievoorziening loopt via de rubriek Personeel van het Rijksportaal. Hier is sinds 15 april 2013 de VWNW-overeenkomst geplaatst met een voorlopige toelichting. Hier is ook het document te vinden met vragen en antwoorden zoals opgesteld in overleg met het Interdepartementaal Platform Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden en dat de komende maanden nog periodiek zal worden aangevuld. Dit ook in afwachting van de volledige aanpassing van de betreffende pagina’s in de rubriek Personeel aan de gewijzigde regelgeving.
Door de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering worden in mei en juni regionale kennisbijeenkomsten georganiseerd voor HRM-adviseurs. Bonden, werkgever en mobiliteitscentra geven hier gezamenlijk voorlichting over de uitvoering van de VWNW-overeenkomst. Aan de orde komen de procesafspraken, de maatwerk mogelijkheden, rechtspositionele afspraken en het beschikbare mobiliteitsinstrumentarium. Nu is gebleken dat de eerste serie van bijeenkomsten geheel is gevuld, worden er voldoende extra bijeenkomsten georganiseerd om in de vraag te voorzien. Het is desgewenst ook mogelijk om met ondersteuning door de Rijksacademie zelf ‘in company’ de voorlichting te organiseren.
9. Vervolgtraject
De implementatiewerkzaamheden vanwege de VWNW-overeenkomst zijn in volle gang. Over de voortgang zal via de reguliere kanalen (Rijksportaal en de nieuwsbrief Bedrijfsvoering) informatie worden verstrekt. Waar de nadere uitwerking leidt tot aanvullende kaderstelling – bijvoorbeeld ten aanzien van de halfjaarlijkse rapportages om uitvoering van het VWNW-beleid te monitoren – zal dat via een circulaire bekend worden gemaakt.
10. Intrekken circulaire
De circulaire ‘ Kader handelwijze vanwege aflopen Besluit Sociaal Flankerend Beleid sector Rijk 2008–2012 ’ van 28 september 2011 met kenmerk 2011-20000427504 wordt per 15 april 2013 ingetrokken. Hierbij wordt opgemerkt dat de hoogte van een schadeloosstelling voor herplaatsingskandidaten bij vrijwillig vertrek – inclusief een eventueel toegekende stimuleringspremie – niet meer mag bedragen dan € 75.000 dan wel niet meer mag bedragen dan twaalf maandsalarissen indien het jaarsalaris (= 12 maandsalarissen) hoger is dan € 75.000.
Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.
De
minister
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
1. Regelgeving
2. P-Direkt
3. Overgangssituatie
4. Huidige herplaatsingskandidaten
5. Lopende reorganisaties
6. Remplaçanten
7. Stimuleringspremie
8. Informatievoorziening en voorlichting
9. Vervolgtraject
10. Intrekken circulaire
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht