Circulaire vergoeding en onkostenvergoeding statenleden, vergoeding commissieleden en onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
1. Vergoeding werkzaamheden statenleden
In artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat de bedragen van de vergoedingen voor de werkzaamheden van statenleden per 1 januari van elk jaar worden herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Het genoemde indexcijfer voor 2002 is bepaald op 136.8. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 130.0.
Dit houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari 2003 worden verhoogd met 5,2%.
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
Met ingang van 1 januari 2003 wordt het bedrag genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden voor de vergoeding van de werkzaamheden gewijzigd in € 10.889,77.
2. Onkostenvergoeding statenleden
In artikel 2, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden kosten genoemd in de leden drie en vier van artikel 2, per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De genoemde consumenteprijsindex voor 2002 is bepaald op 121.6. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 117.6.
Dit houdt in dat de bedragen van de onkostenvergoeding per 1 januari 2003 worden verhoogd met 3,4%.
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
Met ingang van 1 januari 2003 worden de bedragen genoemd in artikel 2, derde en vierde lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden voor de onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het statenlidmaatschap verbonden gewijzigd in € 76,64 resp. € 159,66 (fictieve dienstbetrekking).
3. Vergoeding commissieleden
In artikel 13 juncto artikel 2, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is het bedrag bepaald van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van het indexcijfer CAO lonen overheid voor volwassenen inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
Het genoemde indexcijfer voor 2002 is bepaald op 136.8. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 130.0.
Dit houdt in dat de bedragen van de vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen per 1 januari 2003 worden verhoogd met 5,2%.
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
Met ingang van 1 januari 2003 wordt het bedrag genoemd in artikel 13 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden gewijzigd in € 87,54.
4. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
In artikel 21, derde lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten (genoemd in artikel 21, eerste en tweede lid) voor een gedeputeerde per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De genoemde consumentenprijsindex voor 2002 is bepaald op 121.6. In 2001 was dat indexcijfer bepaald op 117.6.
Dit houdt in dat de bedragen van de onkostenvergoeding per 1 januari 2003 worden verhoogd met 3,4%.
Voor uw informatie meld ik u dat het indexcijfer is gebaseerd op gegevens van het CBS van medio november 2002.
Met ingang van 1 januari 2003 worden de bedragen genoemd in artikel 21, eerste en tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden gewijzigd in € 282,96 resp. € 590.- (fictieve dienstbetrekking).
5. Bezoldiging commissaris van de Koningin en bezoldiging gedeputeerden
De bezoldiging van commissarissen van de Koningin wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. De bezoldiging van gedeputeerden is gerelateerd aan het maximum van schaal 17 van het BBRA 1984.
Het arbeidsvoorwaardenoverleg sector Rijk 2002 - 2003 is op dit moment nog niet afgerond. Zodra dit overleg is afgerond wordt u geïnformeerd over de bezoldiging van commissarissen van de Koningin en van gedeputeerden.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Openbaar Bestuur
Inhoudsopgave
1. Vergoeding werkzaamheden statenleden
2. Onkostenvergoeding statenleden
3. Vergoeding commissieleden
4. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
5. Bezoldiging commissaris van de Koningin en bezoldiging gedeputeerden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht