Circulaire verhogen pensioengerechtigde leeftijd van commissarissen van de Koningin
1. Inleiding
Recent is o.a. het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning gewijzigd.
De wijziging betreft het verhogen van de leeftijd waarop commissarissen worden ontslagen.
Deze wijziging van het Rechtspositiebesluit Commissarissen van de Koning is gepubliceerd in Staatsblad 2007, nummer 99.
De wijziging is in werking getreden op 11 mei 2007.
Zowel de wijziging van als de toelichting op die wijziging van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning heb ik voor uw informatie bij deze circulaire gevoegd.
De integrale tekst van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning kunt u vinden op de internetsite www.overheid.nl, onder wet- en regelgeving.
2. Wijziging van de regelgeving
Op grond van de tot voor kort geldende tekst van artikel 19, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning werd aan commissarissen met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op die waarin hij de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, eervol ontslag verleend.
Deze wijziging brengt daar verandering in en verhoogt voor de commissarissen van de Koningin de ontslagleeftijd tot 70 jaar. In artikel 19, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning wordt ‘vijfenzestig jaar’ dan ook gewijzigd in ‘70 jaar’.
In de praktijk houdt deze wijziging in dat de commissaris geen actie hoeft te nemen als hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en wil doorwerken. Wel is het aan te bevelen ruim voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd contact op te nemen met het ABP (zie voor verdere informatie het gestelde onder punt 3 van deze circulaire). Uiteraard is het wel aan te bevelen dat de commissaris binnen het provinciebestuur kenbaar maakt dat hij wil doorwerken na het bereiken van zijn 65 e jaar.
Wil de commissaris eerder dan zijn 70 ste jaar met pensioen, dan dient hij dit door middel van een ontslagbrief kenbaar te maken en deze te sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna het ontslag door middel van een Koninklijk besluit aan de Koningin ter bekrachtiging wordt voorgelegd.
Voor verdere inhoudelijke informatie over de wijziging verwijs ik u naar bijgevoegd besluit en de nota van toelichting.
3. Financiële gevolgen verhogen leeftijdontslag
De commissarissen houden de mogelijkheid om te allen tijde om ontslag te verzoeken op een door hen gewenst tijdstip.
Als een commissaris in de nieuwe systematiek besluit om door te werken na zijn 65 e jaar, dan ontvangt hij salaris en bouwt hij ook verder ABP-pensioen op.
Het ABP-pensioen gaat dan na ontslag in. Dit pensioen die bij het ABP te worden aangevraagd.
Het doorwerken na 65 jaar heeft geen invloed op de aanspraak op AOW. Deze aanspraak staat los van de vraag of men werk verricht en wordt ook niet beïnvloed door (bij)verdiensten.
Op een werkloosheidsuitkering en de daarbij voorziene aanvullende uitkeringen bestaat na 65-jarige leeftijd geen aanspraak meer.
Ik breng het volgende nog nadrukkelijk onder uw aandacht.
Het verdient aanbeveling om in geval van (voorgenomen) doorwerken na de leeftijd van 65 jaar ruim van te voren contact op te nemen met het ABP voor nadere informatie over de gevolgen voor de pensioenopbouw.
Contactpersonen bij het ABP zijn: Nico van Es, tel. 045-5795235, Ton Plummen, tel. 045-5793645 en Martin van Zanen, tel. 045-5793474.
4. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
De
Minister
wnd. directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wijziging van de regelgeving
3. Financiële gevolgen verhogen leeftijdontslag
4. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht