Circulaire van 2 november 2009, nr. DGM/K&L 2009060686, ter bekendmaking van de wijze van verkrijging van een bijdrage uit het Gemeentefonds voor planstudies op grond van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) Aan de colleges van burgemeester en wethouders, Geachte colleges,
Met deze circulaire informeer ik u over de uitvoering van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS). Het IKS is een onderdeel van de Innovatieagenda Energie, een van de pijlers van ‘Nieuwe Energie voor het Klimaat. Werkprogramma Schoon en Zuinig’. Voor dit programma ben ik op zoek naar gemeenten die voor zichzelf een koploperpositie zien weggelegd en mee willen doen in een gezamenlijk kennistraject. De beschikbare middelen kunnen door gemeenten worden ingezet voor de uitvoering van planstudies en voor de uitvoering van praktijkproeven.
Deze circulaire heeft alleen betrekking op de uitvoering van planstudies. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar. De eerste gemeenten die zich aanmelden en die voldoen aan de onderstaande voorwaarden komen voor een bijdrage in aanmerking.De bijdragen worden in het eerste kwartaal van 2010 beschikbaar gesteld.
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf het moment van inwerkingtreding van deze circulaire tot en met 15 december 2009.
1. Het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden
Bij ongewijzigd beleid bereiken de steden de doelstelling klimaatneutraal pas in 2080. In de praktijk blijkt dat aanzienlijke doorbraken – die nodig zijn om de status klimaatneutraal te bereiken – alleen mogelijk zijn door over de grenzen van sectoren, beleidsterreinen en specifieke technologieën heen te kijken. Op langere termijn is klimaatneutraliteit uitsluitend te bereiken door een integrale en verbindende aanpak over de energietransitiethema’s heen. Het IKS stimuleert gemeenten om integrale gebiedsgerichte projecten uit te voeren en faciliteert gemeenten met (proces)innovaties, kennis en handreikingen richting klimaatneutraliteit. Het langetermijn-perspectief van het IKS is dat steden de doelstelling klimaatneutraal minstens dertig jaar eerder bereiken.
De ambitie van het IKS is dat in 2012 honderd gemeenten serieus de weg naar klimaatneutraliteit zijn ingeslagen en beleids- en uitvoeringsplannen hebben aangenomen. Een deel van deze gemeenten, gedacht wordt aan circa twintig, voert daadwerkelijk onderdelen van deze uitvoeringsprogramma’s uit, vertoont innovatief gedrag en realiseert een hoger tempo met betrekking tot besparing en duurzame energieproductie dan het landelijk gemiddelde.
Met het IKS is gekozen voor het leren in de praktijk. Het IKS is verdeeld in drie programmalijnen:
1. het doen van specifiek onderzoek en het ontsluiten van specifieke kennis voor de gemeenten;
2. het realiseren en evalueren van concrete proefprojecten rond integrale gebiedsontwikkeling, procesinnovaties op het gebied van organisatievormen, samenwerking, participatie en draagvlak en
3. het organiseren van kennisoverdracht met betrekking tot leerervaringen, (proces)innovaties, ontwikkelde instrumenten, nieuwe vaardigheden naar alle gemeenten, steden, regio’s en andere geïnteresseerden.
2. Doel van de bijdrage
De onderhavige bijdrage dient ter uitvoering van programmalijn 1 en heeft tot doel gemeenten te stimuleren om concrete projecten (programmalijn 2) gericht op de klimaatneutrale stad verder uit te werken.
3. Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage
Planstudies die zich richten op de volgende procesinnovaties (of een combinatie van procesinnovaties) komen in aanmerking voor een bijdrage:
? een combinatie en integratie van innovaties uit de thematische innovatieprogramma’s en/of
? het ontwikkelen of implementeren van nieuwe organisatievormen (waaronder financiële en juridische arrangementen) en/of
? procesinnovaties die zorgen voor meer draagvlak en betrokkenheid bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
4. Aanvraag van de bijdrage
Voor het indienen van een aanvraag is een aanvraagformulier ontwikkeld. In de bijlage bij deze circulaire is beschreven welke gegevens minimaal moeten worden bijgevoegd om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Het aanvraagformulier is te vinden op de site van SenterNovem (www.senternovem.nl/klimaatneutralesteden).
De aanvragen moet ook worden ingediend bij SenterNovem.
5. Beslissing op de aanvraag
Aanvragen moeten voldoen aan de in de bijlage van deze circulaire opgenomen criteria en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
6. Ingangsdatum
Deze circulaire treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze circulaire wordt geplaatst.
De
minister
Inhoudsopgave
1. Het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden
2. Doel van de bijdrage
3. Activiteiten die in aanmerking komen voor een bijdrage
4. Aanvraag van de bijdrage
5. Beslissing op de aanvraag
6. Ingangsdatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht