Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2008
Inleiding
Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over wijzigingen van de financiële arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de sector Rijk. U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:
1 Reisregeling binnenland
2 Belastingvrije vergoeding voor reiskosten
3 Te werken uren op jaarbasis
4 Eindejaarsuitkering
5 Salarisverhoging met ingang van 1 april 2008
6 Maximum spaarloonbedrag
7 Vakbondsfaciliteiten
8 Inhoudingen en afdrachten van premies
9 Bedrag ouderschapsverlofkorting
10 Bedrag levensloopverlofkorting
11 Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
12 Wetsvoorstel(len) Belastingen 2008
13 Verhaal WGA-lasten op de werknemer
14 Teruggave van werknemerspremies
15 Regelgeving en circulaires
Voorzover de wijzigingen niet automatisch in uw salaris- of personeelssysteem worden aangebracht zal uw eigen personeels- of salarisadministratie de wijzigingen dienen aan te brengen.
1. Reisregeling binnenland
Met ingang van 1 januari 2008 wijzigt in de Reisregeling binnenland :
het bedrag voor kleine uitgaven overdag van € 3,71 in € 3,84;
het bedrag voor kleine uitgaven ’s avonds van € 11,11 in € 11,48;
het bedrag voor een lunch van € 11,69 in € 12,04;
het bedrag voor een avondmaaltijd van € 17,69 in € 18,22;
het bedrag voor logies van € 71,14 in € 74,70;
het bedrag voor een ontbijt van € 6,95 in € 7,30.
De bedragen van de vergoedingen per kilometer van € 0,37 en € 0,09 voor het gebruik van een privé-vervoermiddel blijven ongewijzigd.
De ministeriële regeling met de wijzigingen is gepubliceerd in de Staatscourant van 3 december 2007, nr. 234.
2. Belastingvrije vergoeding voor reiskosten
De Belastingdienst handhaaft de belastingvrije vergoeding voor reiskosten op € 0,19 per kilometer.
3. Te werken uren op jaarbasis
Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2008 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1829 uren.
Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening
4. Eindejaarsuitkering
De ambtenaar heeft vanaf 1 december 2007 recht heeft op een eindejaarsuitkering van 4% (was 2,8%) van het door hem genoten salaris.
De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand november 2008 en wordt berekend over de periode van twaalf maanden, aanvangende met de maand december 2007.
5. Salarisverhoging met ingang van 1 april 2008
Zoals overeengekomen in de http://wetten.overheid.nl/BWBR0022086/geldigheidsdatum_01-01-2008
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010 worden de salarisbedragen van het BBRA 1984 met ingang van 1 april 2008 verhoogd met 2%.
6. Maximum spaarloonbedrag
Het bedrag dat in 2008 maximaal belastingvrij kan worden gespaard blijft gehandhaafd op € 613,00.
7. Vakbondsfaciliteiten
Partijen in de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel hebben afgesproken dat de Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten, voor het eerst overeengekomen in 1995 in de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk, niet meer jaarlijks wordt verlengd, maar wordt voortgezet totdat een van beide partijen de regeling weer ter discussie stelt.
8. Inhoudingen en afdrachten van premies
De informatie over de inhouding en afdracht van pensioenpremies en de daarbij behorende franchisebedragen per 1 januari 2008 wordt door het ABP aan de werkgevers bekendgemaakt.
De informatie over de inhouding en afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, sociale werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekering) kunt u vinden via de internetsite van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/loonheffingen.html
9. Bedrag ouderschapsverlofkorting
De ambtenaar heeft over de uren waarop hem ouderschapsverlof is verleend, recht op 75% van zijn bezoldiging, verminderd met een inhouding die gelijk is aan de ouderschapsverlofkorting waarop over die uren op grond van artikel 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001 maximaal recht kan bestaan.
Als gevolg van de wijziging van het bedrag van het minimumloon, wijzigt het bedrag van de ouderschapsverlofkorting per uur met ingang van 1 januari 2008 van € 3,76 in € 3,86.
10. Bedrag levensloopverlofkorting
De Belastingdienst heeft bekend gemaakt, dat het bedrag van de levensloopverlofkorting met ingang van 1 januari 2008 wijzigt van € 188,00 in € 191,00 per gespaard kalenderjaar.
11. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage wordt een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de op basis van artikel 7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijs.
Per 1 januari 2008 bedraagt deze maximale uurprijs € 6,10. (Regeling indexering kinderopvang 2008, gepubliceerd in Staatscourant 2007, 167)
Met ingang van 1 januari 2008 is er één maximum uurprijs voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen onderscheid meer in uurprijs op basis van de leeftijd van de kinderen.
(Was voor dagopvang en gastouderopvang: € 5,86 en voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor kinderen in de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan € 6,02).
12. Wetsvoorstel(len) Belastingen 2008
Naar verwachting neemt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen ‘Belastingplan 2008’ (kamerstuk 31 205) en ‘Overige fiscale maatregelen 2008’ (kamerstuk 31 206) in december aan. Behoudens de jaarlijkse aanpassing van tarieven bevatten de wetsvoorstellen een aantal maatregelen, waarop ik uw aandacht vestig. Sommige maatregelen gaan overigens pas op 1 januari 2009 in.
Het percentage van de minimale bijtelling voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto wordt met ingang van 1 januari 2008 verhoogd van 22% naar 25%. Nieuw is, dat voor een ter beschikking gestelde ‘schone’ auto (afhankelijk van de CO 2 -uitstoot) een bijtelling van 14% van toepassing is.
De in 2007 door de Belastingdienst geaccepteerde wijze waarop loon in de salarisadministratie met terugwerkende kracht aan verstreken loontijdvakken wordt toegerekend, de zogenaamde ‘loon over’ methode, wordt ook in 2008 toegestaan, als de inhoudingsplichtige daarin een bestendige gedragslijn volgt.
Vanaf 1 januari 2009 vervalt de mogelijkheid om een belastingvrije vergoeding te verstrekken voor de kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling.
De inkomensafhankelijkheid van de arbeidskorting wordt vanaf 1 januari 2009 versterkt door vanaf circa € 40.000,– een (gemaximeerde) korting toe te passen.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de documentatie behorend bij de wetsvoorstellen (kamerstuk 31 205 en 31 206) en naar de Belastingdienst.
13. Verhaal WGA-lasten op de werknemer
De WGA-lasten (premie of eigen risico) van de werkgever mogen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) voor maximaal de helft verhaald worden op de werknemer. Deze verdeling benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer tot het voorkomen en ‘oplossen’ van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarmee verband houdende werkloosheid.
De Sector Rijk past een uniform verhaal van de WGA-lasten toe bij alle werknemers. De inhouding wordt gebaseerd op de lasten van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA-kosten. Voor het jaar 2008 is het op de werknemers te verhalen premiepercentage vastgesteld op 0,02% (was 0,05%). Het verhaal dient ook toegepast te worden door werkgevers, die gekozen hebben voor het eigenrisicodragerschap.
Het verhaal wordt door de Belastingdienst niet aangemerkt als een aftrekbare premie voor de loonbelasting. De inhouding dient op het netto loon plaats te vinden.
14. Teruggave van werknemerspremies
In mededeling nummer 7 heeft de Belastingdienst bekend gemaakt, dat in december overgegaan wordt tot terugbetaling aan de werkgevers van teveel afgedragen inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen over het jaar 2006.
Van terugbetaling kan sprake zijn, als een werknemer twee of meer werkgevers heeft of naast loon ook een uitkering ontvangt. In die situaties kan het totale premieloon boven het maximumpremieloon uitkomen, omdat iedere werkgever of uitkeringsinstantie tot het maximumpremieloon de premies heeft berekend. De teruggave heeft uitsluitend betrekking op aan de Belastingdienst afgedragen premies. Het betreft dan de bijdrage ZVW, de premie WW, de UFO-premie, de basispremie WAO/IVA/WGA en de gedifferentieerde premie WAO/WGA.
De pseudo-premie WW wordt niet afgedragen en maakt dan ook geen deel uit van deze teruggave. Uiteraard kan bij werknemers met meer werkgevers ook voor de pseudo-premie WW sprake zijn van een totaal premieloon boven het maximumpremieloon. Met de vertegenwoordigers van de salarisverwerkende systemen zal binnenkort overlegd worden om na te gaan hoe de teveel ingehouden pseudo-premie WW kan worden vastgesteld en aan de ambtenaar teruggegeven. U ontvangt hierover een afzonderlijke circulaire.
15. Regelgeving en circulaires
In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb’s, ministeriële regelingen en circulaires.
Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.
De
Minister
directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Reisregeling binnenland
2. Belastingvrije vergoeding voor reiskosten
3. Te werken uren op jaarbasis
4. Eindejaarsuitkering
5. Salarisverhoging met ingang van 1 april 2008
6. Maximum spaarloonbedrag
7. Vakbondsfaciliteiten
8. Inhoudingen en afdrachten van premies
9. Bedrag ouderschapsverlofkorting
10. Bedrag levensloopverlofkorting
11. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
12. Wetsvoorstel(len) Belastingen 2008
13. Verhaal WGA-lasten op de werknemer
14. Teruggave van werknemerspremies
15. Regelgeving en circulaires
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht