Circulaire wijziging paspoortuitvoeringsregelingen Aan: De burgemeester i.a.a. de Hoofden Burgerzaken
Bijgaand treft u een ministeriële regeling aan, waarbij onder andere de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN 2001) wordt gewijzigd. De regeling betreft voornamelijk de wijziging van enkele procedures in het aanvraagproces van reisdocumenten, alsmede enige noodzakelijke redactionele aanpassingen. De regeling is voorzien van een toelichting, waarin nader op de wijzigingen wordt ingegaan. In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor de nieuwe procedure bij het aanvragen van Nederlandse reisdocumenten voor vreemdelingen door in Nederland geboren kinderen van toegelaten vluchtelingen.
Daarnaast wijs ik u gaarne op het feit dat artikel 10 PUN 2001, waarin de territoriale geldigheid van de Nederlandse identiteitskaart (NIK) wordt geregeld, op dit moment nog niet is aangepast aan de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe landen. De acceptatie van de NIK (én van de nog niet verlopen Europese identiteitskaart) als regulier document voor grensoverschrijding is voor drie van de tien nieuwe landen, te weten Letland, Litouwen en Slowakije, namelijk nog niet formeel geregeld.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op dit moment bezig om ook deze drie landen schriftelijk te laten bevestigen, dat zij de genoemde identiteitskaarten als reisdocument erkennen. Het verdient voorshands dan ook aanbeveling om burgers die met een NIK of een Europese identiteitskaart naar een van de drie genoemde landen willen reizen, bij eventuele vragen te verwijzen naar de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van het desbetreffende land. Bij de overige zeven landen (Estland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Malta en Cyprus) is dat niet nodig.
Zodra van alle nieuwe EU-landen de formele bevestiging is ontvangen, zal artikel 10 PUN 2001 worden aangepast. Dan zal tevens de vermelding van de territoriale geldigheid in het huidige model van de NIK worden herzien.
In de tussentijd kan, met inachtneming van hetgeen hiervoor is opgemerkt, voor het reizen naar de nieuwe landen van de EU gebruik worden gemaakt van een NIK van het huidige model of van een nog niet verlopen Europese identiteitskaart.
De bijgevoegde regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Zij treedt in werking met ingang van 15 juni a.s., waarbij aan een aantal wijzigingen terugwerkende kracht wordt verleend.
De voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur agentschap Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht