Circulaire wijziging aantal rechtspositieregelingen die verband houden met de reiskostenvergoeding en de verhuiskostenvergoeding
1. Inleiding
Recent zijn de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning , de Regeling rechtspositie gedeputeerden , de Regeling rechtspositie burgemeesters en de Regeling rechtspositie wethouders gewijzigd. De wijzigingen betreffen de reiskostenvergoeding en de verhuiskostenvergoeding.
Zowel de wijzigingen van als de toelichting op die wijzigingen van de regelingen rechtspositie heb ik voor uw informatie bij deze circulaire gevoegd.
Wat betreft de inwerkingtreding van de verschillende wijzigingen verwijs ik u naar artikel V van het genoemde wijzigingsbesluit.
De integrale tekst van de genoemde regelingen kunt u vinden op de internetsite www.overheid.nl, onder wet- en regelgeving.
2. Wijzigingen in de regelgeving
De aanpassingen van de bovengenoemde regelingen betreffen onder meer het volgende.
A. Reiskostenvergoeding
Als gevolg van een afspraak in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2005–2006 in het Sectoroverleg Rijk tussen de centrales van overheidspersoneel en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de vergoeding voor dienstreizen die niet of niet doelmatig per openbaar vervoer bereikbaar zijn, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2006 verhoogd van € 0,28 naar € 0,37.
Gevolg daarvan is dat ook de kilometervergoeding in de bovengenoemde rechtspositieregelingen voor commissarissen, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders wordt gewijzigd.
B. Verhuiskosten
De bepalingen over verhuiskosten in de bovengenoemde rechtspositieregelingen voor commissarissen, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders zijn gewijzigd, in die zin dat de kosten van het in- en uitpakken behoren tot de verhuiskosten.
Ook wordt in de toelichting bij deze wijziging opgemerkt dat eventuele tussentijdse opslagkosten worden geacht te vallen onder de ‘andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten’.
Fiscaal is een vrijgestelde vergoeding mogelijk voor de kosten van het overbrengen van de inboedel, ongeacht het bedrag van die kosten, als de verhuizing verband heeft met de dienstbetrekking. De overige kosten, inclusief herinrichtingskosten, kunnen vrij worden vergoed tot maximaal 12% van het jaarloon, met een maximum van € 5.445,–.
C. Kilometervergoeding waarnemend burgemeester
De kilometervergoeding voor de waarnemend burgemeester was bij de laatste wijziging van de Regeling rechtspositie burgemeesters (gepubliceerd in de Staatscourant van 2 februari 2006, nr. 24) onbedoeld geschrapt. Het nieuwe tweede lid van artikel 5 herstelt dit en bovendien wordt daarin het tarief van de kilometervergoeding verhoogd naar € 0,37. Door de terugwerkende kracht is er nu geen sprake meer van een periode waarvoor de waarnemer geen vergoeding zou krijgen.
D. Doorwerking salarisverhoging en eindejaarsuitkering naar uitkeringen
In de circulaires van 19 juni 2007, nr. 2007-182147 (voor commissarissen en gedeputeerden), en 19 juni 2007, nr. 2007-181639 (voor burgemeester en wethouders) is o.a. vermeld dat zowel de salarisverhoging als de verhoging van de eindejaarsuitkering een algemeen karakter hebben en doorwerken naar alle voor 1 januari 2007 ingegane (ontslaggebonden) uitkeringen.
Uit telefonisch gestelde vragen blijkt dat op dit punt enige onduidelijkheid bestaat. Ik benadruk hierbij dat de genoemde salarisverhoging en eindejaarsuitkering ook doorwerken naar de (ontslaggebonden) uitkeringen die al waren ingegaan vóór 1 januari 2007.
E. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers, circulaires.
Hoogachtend,
De
Minister
wnd. directeur-generaal Bestuur
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wijzigingen in de regelgeving
A. Reiskostenvergoeding
B. Verhuiskosten
C. Kilometervergoeding waarnemend burgemeester
D. Doorwerking salarisverhoging en eindejaarsuitkering naar uitkeringen
E. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht