Circulaire wijziging van verschillende provinciale rechtspositiebesluiten en -regelingen
1. Inleiding
Recentelijk zijn diverse rechtspositiebesluiten c.q. -regelingen voor provinciebestuurders gewijzigd. Het betreft wijzigingen in onder meer
het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning ,
het Rechtspositiebesluit gedeputeerden ,
het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden ,
de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning en
de Regeling rechtspositie gedeputeerden .
De wijzigingen van de rechtspositiebesluiten zijn gepubliceerd in het Staatsblad 2006, nummer 8. De wijzigingen van de rechtspositieregelingen zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 2 februari 2006, nr. 24.
Het besluit met betrekking tot de wijzigingen van de rechtspositiebesluiten en van de rechtspositieregelingen treedt in werking op 1 maart 2006. Verschillende wijzigingen hebben echter terugwerkende kracht tot een datum die voor 1 maart 2006 ligt. De redenen daarvoor vindt u in de toelichting bij het besluit.
Zowel de wijzigingen van als de toelichting op deze wijzigingen van de verschillende rechtspositiebesluiten en rechtspositieregelingen heb ik voor uw informatie als bijlage bij deze circulaire gevoegd.
De integrale tekst van de verschillende rechtspositiebesluiten en -regelingen kunt u vinden op de internetsite www.overheid.nl, onder wet- en regelgeving.
2. Wijzigingen in de regelgeving
De aanpassingen in de bovengenoemde regelingen betreffen onder meer het volgende.
A. Computer- en communicatieapparatuur
Artikel 7 van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, artikel 22a van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, artikel 6a van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en artikel 1 van de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning zijn aangepast, in die zin dat (onder meer) de mogelijkheid is opgenomen om een tegemoetkoming te verstrekken voor de belastingheffing over ter beschikking gestelde computerapparatuur. Een en ander is het gevolg van het vervallen van de zogenoemde PC-privéregeling en de wijziging van de fiscale regels ten aanzien van de door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde PC-apparatuur.
Verder wordt in verschillende artikelen ingegaan op het ter beschikking stellen van communicatieapparatuur.
Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant, waarin de genoemde wijzigingen zijn opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijzigingen.
Voor het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning : Staatsblad artikel I, onderdeel B.
Voor het Rechtspositiebesluit gedeputeerden : Staatsblad artikel II, onderdeel H.
Voor het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden : Staatsblad artikel III, onderdeel C.
Voor de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning : Staatscourant artikel I, onderdeel A.
B. Arbeidsongeschiktheidsuitkering lid provinciale staten in relatie met vergoeding
In artikel 11 van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden wordt een derde lid toegevoegd, waarin wordt bepaald dat een statenlid die een uitkering ontvangt vanwege arbeidsongeschiktheid, geen nadeel ondervindt van zijn inkomsten als statenlid. Door de inwerkingtreding van dit artikellid kan op verzoek van een statenlid met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij verordening de eigen vergoeding worden verlaagd.
Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in het Staatsblad, waarin de genoemde wijziging is opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijziging.
Voor het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden : Staatsblad artikel III, onderdeel F.
C. Wijziging fiscale positie gedeputeerden
Als gevolg van de dualisering van het provinciebestuur is de gedeputeerde geen lid meer van provinciale staten. De gedeputeerde heeft nu uitsluitend de status van een benoemde bestuurder en is aangesteld in openbare dienst. Fiscaal gezien betekent dit dat deze direct onder de werking van de Wet op de loonbelasting valt. Dit heeft gevolgen voor de regeling van de onkostenvergoeding.
Artikel 21 van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is op dit punt aangepast.
Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in het Staatsblad, waarin de genoemde wijziging is opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijziging.
Voor het Rechtspositiebesluit gedeputeerden : Staatsblad artikel II, onderdeel F.
D. Saldering reiskosten
In artikel 6a van de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning en in artikel 4a van de Regeling rechtspositie gedeputeerden worden bepalingen ingevoerd, waardoor aanspraak op saldering van de reiskosten voor zakelijk reizen mogelijk wordt gemaakt.
In de toelichting op dit artikel wordt uitvoerig en met een voorbeeld ingegaan op de toepassing van dit artikel.
Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in de Staatscourant, waarin de genoemde wijzigingen zijn opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijzigingen.
Voor de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning : Staatscourant artikel I, onderdeel C.
Voor de Regeling rechtspositie gedeputeerden : Staatscourant artikel II, onderdeel B.
E. Wijziging reisafstand woon-werkverkeer
In artikel 3 van de Regeling rechtspositie gedeputeerden wordt een wijziging doorgevoerd waardoor reiskosten voor woon-werkverkeer bij een enkele reisafstand van minder dan 10 kilometer kunnen worden vergoed.
Voor verdere inhoudelijke informatie verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten gepubliceerd in de Staatscourant, waarin de genoemde wijziging is opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijziging.
Voor de Regeling rechtspositie gedeputeerden : Staatscourant artikel II, onderdeel A.
F. Verdere aanpassingen in de regelgeving
Verder zijn in de verschillende rechtspositiebesluiten en -regelingen een aantal (technische) aanpassingen doorgevoerd, zoals gratificatie bij een dienstjubileum van de commissaris, het vervallen van de compensatieregeling voor de belastingheffing van de dienstauto voor woon-werkverkeer voor de commissaris en de gedeputeerde, etc.
Voor verdere inhoudelijke informatie daarover verwijs ik u naar bijgevoegde besluiten, waarin de genoemde wijzigingen zijn opgenomen en naar de nota van toelichting op die wijzigingen.
G. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
Hoogachtend, de van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
namens deze:
de ,
Directeur-Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wijzigingen in de regelgeving
A. Computer- en communicatieapparatuur
B. Arbeidsongeschiktheidsuitkering lid provinciale staten in relatie met vergoeding
C. Wijziging fiscale positie gedeputeerden
D. Saldering reiskosten
E. Wijziging reisafstand woon-werkverkeer
F. Verdere aanpassingen in de regelgeving
G. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht