Circulaire Wijziging van de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur, informatie over bezoldiging en eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur en informatie over de bezoldiging, de ambtstoelage en de eindejaarsuitkering van een voorzitter
Algemene informatie
Door middel van deze circulaire wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap, genoemd onder artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit. Daarnaast informeer ik u over de bezoldiging en de eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur en over de bezoldiging, de ambtstoelage en de eindejaarsuitkering van de voorzitter.
Voor uw informatie meld ik u bovendien nog het volgende.
Op dit moment is een algemene maatregel van bestuur in voorbereiding waarin een aantal rechtspositiebesluiten van politieke ambtsdragers wordt gewijzigd. Deze wijzigingen hebben te maken met de invoering van de werkkostenregeling die voortvloeit uit de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (Staatsblad 2009, nr. 611) met ingang van 1 januari 2011. Waterschappen kunnen er voor kiezen met ingang van deze datum de werkkostenregeling in te voeren. De wijziging van de rechtspositie-besluiten maakt het voor waterschappen lokaal mogelijk voorzieningen voor politieke ambtsdragers gelijktijdig met de ambtenaren aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel binnen de werkkostenregeling. De keuzemogelijkheid om over te stappen naar de werkkostenregeling eindigt op 1 januari 2014. Met ingang van deze datum dienen alle waterschappen de werkkostenregeling te hebben ingevoerd. De algemene maatregel van bestuur beoogt een beleidsarme omzetting naar de werkkostenregeling. Het aansprakenniveau voor betrokken ambtsdragers verandert niet.
De ministerraad heeft op 5 november 2010 ingestemd met deze algemene maatregel van bestuur waarin bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen.
De volgende stap in de procedure is advisering door de Raad van State.
De wijzigingen die betrekking hebben op dit onderwerp treden naar alle waarschijnlijkheid, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, in werking met ingang van 1 januari 2011 en worden in het Staatsblad gepubliceerd.
Na de publicatie in het Staatsblad informeer ik u zo spoedig mogelijk over de consequenties van deze wijzigingen in het geval uw waterschap besluit om over te stappen op de werkkostenregeling.
1. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur van een waterschap
Het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap wordt op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van elk jaar herzien door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.
Toepassing van het bovenstaande houdt in dat het bedrag van de vergoeding voor werkzaamheden voor leden van het algemeen bestuur per 1 januari 2011 wordt verhoogd met 2,0%. Dit is de procentuele verhoging van het genoemde indexcijfer van 2010 (130,2) ten opzichte van 2009 (127,7).Met ingang van 1 januari 2011 wordt het bedrag genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit voor de vergoeding van de werkzaamheden dan ook gewijzigd in € 442,68 (was € 434,00).
2. Bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
Op grond van artikel 3.11, eerste lid, van het Waterschapbesluit ontvangt een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap een bezoldiging. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat die bezoldiging wordt bepaald op de helft van het salaris van een wethouder in de inwonersklasse 60.001 tot 100.000 inwoners. In het derde lid van artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit is geregeld dat deze bezoldiging wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010. Op dit moment wordt overleg gevoerd over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. Als een dergelijke volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap.
U bent over de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur geïnformeerd bij circulaire van 21 december 2009, kenmerk 2009-726924. Vooralsnog kunt u uitgaan van de bezoldiging die in die circulaire is opgenomen en die geldt per 1 april 2009, namelijk € 3.557,60.
3. Eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
Gelet op artikel 3.13, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt een lid van het dagelijks bestuur een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010. Op dit moment wordt overleg gevoerd over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. Als een dergelijke volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de eindejaarsuitkering voor een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap.
Voor uw informatie meld ik dat voor leden van het dagelijks bestuur vanaf 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.
4. Bezoldiging en ambtstoelage van een voorzitter van een waterschap
Op grond van artikel 3.24 van het Waterschapsbesluit ontvangt een voorzitter van een waterschap een bezoldiging en kan hij op grond van artikel 3.26 van het Waterschapsbesluit een ambtstoelage ontvangen. Zowel de bezoldiging als de ambtstoelage zijn gerelateerd aan het maximum van schaal 18. Het bij die schaal behorende bedrag wijzigt als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijzigt.
De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010. Op dit moment wordt overleg gevoerd over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. Als een dergelijke volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging en ambtstoelage van de voorzitter van een waterschap.
Voor uw informatie meld ik u dat de bezoldiging voor een voorzitter van een waterschap per 1 april 2009 is vastgesteld op maximaal € 8.541,18 per maand (maximum schaal 18). De ambtstoelage van een voorzitter van een waterschap bedraagt per 1 april 2009 maximaal € 533,82 (maximaal 6,25% van het maximum van schaal 18).
5. Eindejaarsuitkering van een voorzitter van een waterschap
Op grond van artikel 3.41 van het Waterschapsbesluit ontvangt de voorzitter van een waterschap een eindejaarsuitkering, zoals omschreven in artikel 3.13 van het Waterschapsbesluit. Dat houdt in dat de voorzitter een eindejaarsuitkering ontvangt overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010. Op dit moment wordt overleg gevoerd over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. Als een dergelijke volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de eindejaarsuitkering voor een voorzitter van een waterschap.
Voor uw informatie meld ik u dat voor een voorzitter van een waterschap vanaf 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.
6. WGA-premie (premie Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
Voor uw informatie merk ik nog op dat voor de voorzitters van de waterschappen niet meer en voor de leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen géén verhaal van de WGA-lasten plaats vindt. De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur vallen onder de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en niet (meer) onder de wettelijke sociale zekerheid, zoals de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Voor de voorzitters en de leden van het dagelijks bestuur vindt op grond van de Appa geen inhouding plaats in verband met arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA.
Ook voor de leden van het algemeen bestuur van een waterschap vindt géén verhaal van de WGA-lasten plaats. De leden van het algemeen bestuur zijn ook uitgezonderd van de wettelijke sociale zekerheid.
De
minister
directeur Arbeidszaken Publieke Sector,
Inhoudsopgave
Algemene informatie
1. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur van een waterschap
2. Bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
3. Eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
4. Bezoldiging en ambtstoelage van een voorzitter van een waterschap
5. Eindejaarsuitkering van een voorzitter van een waterschap
6. WGA-premie (premie Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht