Circulaire wijziging van de vergoeding van een lid van het algemeen bestuur, informatie over bezoldiging en eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur en informatie over de bezoldiging, de ambtstoelage en de eindejaarsuitkering van een voorzitter
Algemene informatie
Door middel van deze circulaire wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap, genoemd onder artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit. Daarnaast informeer ik u over de bezoldiging en de eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur en over de bezoldiging, de ambtstoelage en de eindejaarsuitkering van de voorzitter.
In deze circulaire wordt ook gesproken over de werkkostenregeling. Over de toepassing van de werkkostenregeling bent u eerder geïnformeerd bij circulaire van 8 maart 2011 , nr. 2011-2000024839.
1. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur van een waterschap
Het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een waterschap wordt op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van elk jaar herzien door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.
Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen geldend voor de maand september 2011 is niet bekend, omdat er bij het CBS onvoldoende informatie is om daar cijfers over te publiceren. Dit houdt in dat het bedrag van de vergoeding voor werkzaamheden voor statenleden per 1 januari 2012 vooralsnog niet wordt aangepast, maar gelijk blijft aan het bedrag dat geldt per 1 januari 2011. Mocht er in de loop van 2012 informatie bekend worden die er toe leidt dat het genoemde indexcijfer wijzigt, dan informeer ik u daarover.
Het bedrag genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit voor de vergoeding van de werkzaamheden bedraagt dus per 1 januari 2012 € 442,68.
2. Bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
In artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit is bepaald op welke wijze de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap wordt berekend. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat die bezoldiging wordt bepaald op de helft van het salaris van een wethouder in de inwonersklasse 60.001 tot 100.000 inwoners. In het derde lid van artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit is geregeld dat deze bezoldiging wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel is overeengekomen voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2010. Op dit moment is er nog geen uitkomst bekend van het overleg over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt dus nog. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap.
U bent over de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur geïnformeerd bij circulaire van 21 december 2009, kenmerk 2009-726924. Vooralsnog kunt u uitgaan van de bezoldiging die in die circulaire is opgenomen en die geldt per 1 april 2009, namelijk € 3.557,60.
3. Eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
Gelet op artikel 3.13, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt een lid van het dagelijks bestuur een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
Zoals onder 2 is aangegeven, is er nog geen uitkomst bekend van het overleg over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt dus nog. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de eindejaarsuitkering voor een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap.
Voor uw informatie meld ik dat voor leden van het dagelijks bestuur vanaf 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.
4. Bezoldiging en ambtstoelage van een voorzitter van een waterschap
Zowel de bezoldiging als de ambtstoelage van de voorzitter van een waterschap zijn gerelateerd aan het maximum van schaal 18. Dit is bepaald in artikel 3.24 resp. 3.26 van het Waterschapsbesluit. Het bij die schaal behorende bedrag wijzigt als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijzigt.
Zoals onder 2 is aangegeven, is er nog geen uitkomst bekend van het overleg over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt dus nog. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging en ambtstoelage van de voorzitter van een waterschap.
Voor uw informatie meld ik u dat de bezoldiging voor een voorzitter van een waterschap per 1 april 2009 is vastgesteld op maximaal € 8.541,18 per maand (maximum schaal 18).
Als uw waterschap wel kiest voor de werkkostenregeling dan geldt wat betreft de ambtstoelage van een voorzitter van een waterschap het volgende.
De ambtstoelage bedraagt op grond van artikel 3.26 juncto 3.26a, aanhef en onder b., van het Waterschapsbesluit per 1 april 2009 maximaal € 256,24 (maximaal 3% van het maximum van schaal 18).
Voor uw informatie meld ik u ook het bedrag van de ambtstoelage als uw waterschap nog niet kiest voor de werkkostenregeling. De ambtstoelage bedraagt voor een voorzitter op grond van artikel 3.26 en met toepassing van artikel 7.6a, onder b, van het Waterschapsbesluit per 1 april 2009 maximaal € 533,82 (maximaal 6,25% van het maximum van schaal 18).
5. Eindejaarsuitkering van een voorzitter van een waterschap
Op grond van artikel 3.41 van het Waterschapsbesluitontvangt de voorzitter van een waterschap een eindejaarsuitkering, zoals omschreven in artikel 3.13 van het Waterschapsbesluit. Dat houdt in dat de voorzitter een eindejaarsuitkering ontvangt overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld.
Zoals onder 2 is aangegeven, is er nog geen uitkomst bekend van het overleg over een nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk. De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt dus nog. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de eindejaarsuitkering voor een voorzitter van een waterschap.
Voor uw informatie meld ik u dat voor een voorzitter van een waterschap vanaf 1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,3%.
6. Extra arbeidsongeschiktheidsverzekering voor voorzitter waterschap niet nodig
Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals de IPAP-verzekering van Loyalis, is een persoonlijke afweging, maar ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om op te merken dat een dergelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering dubbelop lijkt voor voorzitters van waterschappen. De voorzitters vallen namelijk sinds februari 2010 onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) . Alleen wat betreft het pensioen blijven zij vallen onder de werkingssfeer van het ABP. Op grond van de Appa bestaat voor voorzitters recht op een uitkering indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Dit recht bestaat zowel als een voorzitters vanwege arbeidsongeschiktheid moet aftreden als wanneer arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens de Appa-uitkering.
De
minister
de directeur Arbeidszaken Publieke Sector,
Inhoudsopgave
Algemene informatie
1. Vergoeding van een lid van het algemeen bestuur van een waterschap
2. Bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
3. Eindejaarsuitkering van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap
4. Bezoldiging en ambtstoelage van een voorzitter van een waterschap
5. Eindejaarsuitkering van een voorzitter van een waterschap
6. Extra arbeidsongeschiktheidsverzekering voor voorzitter waterschap niet nodig
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht