Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk
Inleiding
Zoals te doen gebruikelijk ontvangt u aan het einde van het kalenderjaar een circulaire over de wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk. U treft in deze circulaire informatie aan over de volgende onderwerpen:
1. Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen
2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer
3. Verhuisvoorzieningen Sociaal flankerend beleid
4. Te werken uren op jaarbasis
5. Inhoudingen en afdrachten van premies
6. Ouderschapsverlofkorting
7. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
8. Belastingpakket 2012
9. Werkkostenregeling
10. Verhaal van WGA-lasten op de werknemer
11. Verlenging afspraken arbeidsongeschikten (AO lager dan 35%)
12. Regelgeving en circulaires
13. Inlichtingen.
1. Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen
De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden geïndexeerd met 2,7%, de gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en diner. De bedragen voor lunch en diner worden geïndexeerd met 3,1%, de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants, fastfood en afhaalservice en cafés. De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met 1,3% van de consumentenprijsindex voor accommodaties.
De vergoedingen voor verblijfkosten tijdens dienstreizen worden aldus aangepast met ingang van 1 januari 2012:
? het bedrag voor kleine uitgaven overdag: € 4,33 (was € 4,22).
? het bedrag voor kleine uitgaven ‘s avonds: € 12,95 (was € 12,61).
? het bedrag voor een lunch: € 13,63 (was € 13,22).
? het bedrag voor een avondmaaltijd: € 20,62 (was € 20,00).
? het bedrag voor logies: € 83,42 (was € 82,35).
? het bedrag voor een ontbijt: € 8,15 (was € 8,05).
De vergoedingsbedragen voor het gebruik van een privé vervoermiddel, € 0,37 en € 0,09 per kilometer, wijzigen niet.
NB: De Belastingdienst handhaaft het bedrag per kilometer dat maximaal onbelast mag worden vergoed op € 0,19.
2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer
Het maximumbedrag per maand van de hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld op een twaalfde deel van de grootverbruikcontractprijs van een OV jaarkaart 2 e klasse per 1 januari 2012. Deze grootverbruikcontractprijs bedraagt op 1 januari 2012 € 4097,40.
Het maximumbedrag per maand van de lage tegemoetkoming per kilometer wordt geïndexeerd met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2e klasse. Deze prijsstijging bedraagt 2,6%.
De bedragen per dag worden vastgesteld door de betreffende maandbedragen te vermenigvuldigen met twaalf (maanden) en te delen door 214 (het reguliere aantal reisdagen per jaar, zoals opgenomen in de formule in artikel 12 van de Verplaatsingskostenregeling 1989).
De hoge tegemoetkoming per kilometer wordt vastgesteld, door het niet afgeronde bedrag van 1 januari 2011 (16,66 eurocent) te indexeren met de prijsstijging van een OV jaarkaart 2 e klasse van 2,6% en de uitkomst (17,09 eurocent) rekenkundig af te ronden op hele eurocenten (17 eurocent).
De lage tegemoetkoming wordt vastgesteld, op een derde deel van de niet afgeronde hoge tegemoetkoming per kilometer, dat resulteert in een bedrag van 5,57 eurocent, en wordt rekenkundig afgerond op hele eurocenten (6 eurocent).
Samenvattend wijzigen met ingang van 1 januari 2012 de bedragen die in het kader van het woon-werkverkeer als tegemoetkoming voor het gebruik van eigen vervoer kunnen worden verstrekt als volgt:
? het bedrag van de hoge kilometervergoeding blijft € 0,17;
? het bedrag van de lage kilometervergoeding blijft € 0,06;
? het maximum bedrag per maand voor de hoge kilometervergoeding wijzigt van € 332,74 in € 341,42 en per dag van € 18,66 in € 19,15;
? het maximumbedrag per maand van de lage kilometervergoeding wijzigt van € 49,98 in € 51,28 en per dag van € 2,80 in € 2,88.
3. Verhuisvoorzieningen Sociaal flankerend beleid
In het Besluit Sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012 (Besluit SFB, Staatsblad 2010, 233) zijn twee voorzieningen opgenomen die betrekking hebben op verhuizing (voorziening 11 en 12). De voorzieningen zijn opgenomen in artikel 11 van het Besluit SFB. Conform afspraak uit 2008 worden deze voorzieningen vanwege het aflopen van het Besluit SFB met ingang van 1 januari 2012 opgenomen in de vaste rechtspositie.
Dit houdt in dat de verhuiskostenvergoeding zoals opgenomen in artikel 8 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 wijzigt van € 5.445,00 in € 5.818,46 . De verhuiskostenvergoeding bij herplaatsing over grote afstand zoals opgenomen in artikel 49n van het ARAR wijzigt van € 10.890,73 in € 11.637,69. Het formaliseren van de verhuiskostenvergoeding in het ARAR zal vanwege het niveau van regelgeving nog enige tijd op zich laten wachten en derhalve met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 worden ingevoerd.
4. Te werken uren op jaarbasis
Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2012 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1836 uren.
Dit aantal is het resultaat van de volgende berekening
Aantal dagen 2012   366
Aantal zaterdagen 52  
Aantal zondagen 53  
Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 0  
Tweede paasdag, maandag 9 april 1  
Koninginnedag, maandag 30 april 1  
Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei 0  
Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei 1  
Tweede Pinksterdag, maandag 28 mei 1  
Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december 1  
Tweede Kerstdag, woensdag 26 december 1  
Totaal zaterdag, zondag en feestdagen 111  
Totaal aantal te werken dagen 2012   255
Aantal te werken hele uren (255 x 7,2)   1836

In 2011 heeft de ICOP de blokdagen voor 2012 en 2013 reeds rijksbreed afgesproken, voor zover dit de Haagse kern betreft ofwel de delen waarvoor ministeries voorheen allen afzonderlijk blokdagen vaststelden. Dit betreft in 2012 de vrijdag na Hemelvaart (18 mei), de maandag voorafgaand aan Kerst (24 december) en de maandag voorafgaand aan 1 januari 2013 (31 december).
In 2013 zijn dit de maandag voorafgaand aan Koninginnedag (29 april), de vrijdag na Hemelvaart (10 mei) en de vrijdag na Kerst (27 december).
5. Inhoudingen en afdrachten van premies
De informatie over de inhouding en afdracht van pensioenpremies en de daarbij behorende franchisebedragen per 1 januari 2012 wordt door het ABP aan de werkgevers bekendgemaakt. De informatie over de APPA pensioenen wordt afzonderlijk beschikbaar gesteld.
De informatie over de inhouding en afdracht van loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering) kunt u vinden via de internetsite van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/personeel_loon.html
6. Ouderschapsverlofkorting
De ambtenaar waarvan het ouderschapsverlof voor het desbetreffende kind is aangevangen op of na 1 januari 2011, heeft over de uren waarop hem voor dat kind betaald ouderschapsverlof is verleend recht op maximaal 55% van zijn bezoldiging. Daarnaast ontvangt de ambtenaar op grond van artikel 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001 via zijn aangifte voor de inkomstenbelasting over alle uren ouderschapsverlof (betaald en onbetaald) de ouderschapsverlofkorting.
De ambtenaar waarvan het ouderschapsverlof voor het desbetreffende kind is aangevangen voor 1 januari 2011 heeft over de uren waarop hem voor dat kind betaald ouderschapsverlof is verleend recht op 75% van zijn bezoldiging, verminderd met een inhouding die gelijk is aan de ouderschapsverlofkorting waarop over die uren maximaal recht kan bestaan. Ook in deze situatie moet de ouderschapsverlofkorting via de aangifte voor de inkomstenbelasting worden aangevraagd.
Als gevolg van de wijziging van het bedrag van het minimumloon, wijzigt het bedrag van de ouderschapsverlofkorting per uur met ingang van 1 januari 2012 van € 4,11 in € 4,18.
Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel van Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk">
7. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
In deze regeling wordt bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage een uurprijs in aanmerking genomen die niet hoger is dan de op basis van artikel 7 van de Wet kinderopvang vastgestelde uurprijs.
De uurprijzen worden voor 1 januari 2012 niet geïndexeerd (vlg. Staatsblad 424, 2011) en bedragen:
a. dagopvang: een bedrag van maximaal € 6,36;
b. buitenschoolse opvang: een bedrag van maximaal € 5,93;
c. gastouderopvang: een bedrag van maximaal € 5,09.
8. Belastingpakket 2012
De op 1 januari 2012 in werking tredende belastingmaatregelen zijn opgenomen in twee wetsvoorstellen, namelijk ‘Belastingplan 2012’ (kamerstuk 33003 ) en ‘Overige fiscale maatregelen 2012’ (kamerstuk 33004 ). In de loop van 2011 is ook nog het wetsvoorstel ‘ Fiscale verzamelwet 2011 ’ (kamerstuk 32810 ) ingediend, dat tevens op 1 januari 2012 in werking treedt en een aantal technische wijzigingen bevat.
De voorstellen in het Belastingplan 2012 bevatten, behoudens de gebruikelijke aanpassingen van tarieven, voor de personeel- en salarisadministratie het kabinetsbesluit inzake het vitaliteitspakket dat in 2012 en 2013 gefaseerd wordt ingevoerd. Vanwege het vitaliteitspakket worden vier bestaande fiscale regelingen afgeschaft:
? De arbeidskorting voor ouderen (per 1 januari 2012);
? De doorwerkbonus (per 1 januari 2013);
? De spaarloonregeling (per 1 januari 2012);
? De Levensloopregeling (per 1 januari 2012, met overgangsmaatregel).
Daarvoor in de plaats komen:
? De werkbonus voor 61-plussers (per 1 januari 2013);
? Vitaliteitssparen (per 1 januari 2013);
? Extra stimulering scholing (per 1 januari 2013).
Het via de spaarloonregeling opgebouwde vermogen komt in principe vrij in 2012 maar de deelnemers kunnen hun tegoed ook laten staan. De tegoeden worden dan jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven.
De levensloopregeling blijft vanaf 2012 alleen mogelijk voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000,00 of meer op hun levensloopregeling hebben staan maar er wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Deelnemers met minder dan € 3.000,00 aan levenslooptegoed, kunnen het tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof. Ze kunnen niet meer bijstorten in de levensloopregeling. Alle deelnemers aan de levensloopregeling kunnen in het jaar 2013 hun levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitssparen.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de documentatie behorend bij de wetsvoorstellen en naar de informatie van de Belastingdienst en van het ministerie van SZW.
9. Werkkostenregeling
Met de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (Staatsblad 611) zijn met ingang van 1 januari 2011 vereenvoudigingen in de Wet op de loonbelasting doorgevoerd die als doel hebben een verdere vermindering van de administratieve lasten te realiseren. Dit nieuwe stelsel wordt aangeduid met de term ‘werkkostenregeling’. De werkkostenregeling wordt vanaf het jaar 2014 voor alle werkgevers verplicht. Telkens in de jaren 2011, 2012 en 2013 kan worden gekozen voor het nieuwe stelsel of kan nog gebruik worden gemaakt van het regime zoals dat op 31 december 2010 gold.
Het invoeren van de werkkostenregeling bij het Rijk leidt naar verwachting tot aanpassing van financiële administratie en aanpassingen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Door de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering rijk (ICBR) is een projectplan over de invoering van de werkkostenregeling vastgesteld. Het projectplan wordt uitgevoerd binnen het Programma Compacte Rijksdienst, project ‘Een (administratieve) werkgever rijk’. Het behelst een rijksbrede aanpak om een inventarisatie te doen van juridische, organisatorische, administratieve en financiële aspecten van de werkkostenregeling en om (uitvoerings)maatregelen voor te bereiden voor de invoering van de werkkostenregeling bij het Rijk. In het projectplan is invoering per 1 januari 2013 beoogd.
10. Verhaal van WGA-lasten op de werknemer
De WGA-lasten (premie of eigen risico) van de werkgever mogen op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) voor maximaal de helft verhaald worden op de werknemer. Deze verdeling benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer tot het voorkomen en ‘oplossen’ van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarmee verband houdende werkloosheid.
De Sector Rijk past een uniform verhaal van de WGA-lasten toe bij alle werknemers. De inhouding wordt gebaseerd op de lasten van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA-kosten. De afgelopen jaren is het verhaal minimaal geweest of in de loop van het jaar op nihil gesteld terwijl het verhaal wel zorgt voor een uitvoeringslast. Om die reden wordt in 2012, net als in 2011 afgezien van verhaal. Eind volgend jaar zal worden bezien of in 2013 wel verhaal van WGA-lasten op de werknemer zal plaatsvinden.
11. Verlenging afspraken arbeidsongeschikten (AO lager dan 35%)
Met de Sectorcommisie overleg rijkspersoneel is in november 2011 afgesproken de voorzieningen voor ambtenaren die door het UWV in het kader van de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard met een jaar te verlengen; dit in afwachting van voortzetting van de CAO-onderhandelingen. De compensatie uit de artikelen 37b ARAR, 72b ARSG en 54ab RDBZ gold indien er een herplaatsing heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2012. Afgesproken is deze periode te verlengen tot 1 januari 2013, hetgeen nog geformaliseerd wordt via wijziging van het ARAR .
12. Regelgeving en circulaires
In de bijlage vindt u een overzicht van de in 2011 tot stand gekomen (wijzigingen van) algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en circulaires.
13. Inlichtingen
Gewijzigde vergoedingen en bedragen, te werken uren op jaarbasis en blokdagen: Albert de Boer (albert.boer@minbzk.nl)
Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.
De
minister
Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk.
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Vergoeding van verblijfkosten bij dienstreizen
2. Tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer
3. Verhuisvoorzieningen Sociaal flankerend beleid
4. Te werken uren op jaarbasis
5. Inhoudingen en afdrachten van premies
6. Ouderschapsverlofkorting
7. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
8. Belastingpakket 2012
9. Werkkostenregeling
10. Verhaal van WGA-lasten op de werknemer
11. Verlenging afspraken arbeidsongeschikten (AO lager dan 35%)
12. Regelgeving en circulaires
13. Inlichtingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht