2. Overgeschreven vakantie-uren als bron
In de op 18 januari 2006 afgesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006 is afgesproken dat ook de uit voorgaande jaren overgeboekte vakantie-uren mogen worden aangewend voor levensloopsparen. Om die uren in te kunnen zetten is het nodig dat ze op geld worden gewaardeerd. De vergoeding voor ieder overgeboekt uur vakantie waarmee de aanspraak op vakantie wordt verlaagd, is gelijk aan het salaris per uur dat de ambtenaar geniet op de datum die het bevoegd gezag op grond van het veertiende lid van de artikelen 22 ARAR, 35 ARSG en 41 RDBZ heeft vastgesteld. Op dit moment geldt die datum nog als peildatum, ongeacht het moment waarop de ambtenaar kenbaar maakt dat hij zijn overgeboekte vakantie (geheel of gedeeltelijk) wil inzetten als bron om te sparen voor levensloopverlof. Het voornemen bestaat deze peildatumsystematiek te laten vervallen en voor het bepalen van de waarde van de uren waarmee de aanspraak op vakantie wordt verlaagd uit te gaan van de datum waarop de aanvraag daartoe is ingediend (e.e.a. conform de IKAP-regeling rijkspersoneel). Het ARAR zal op dit punt worden aangepast.
Op de overgeboekte vakantie die wordt ingezet als bron voor het sparen van levensloopverlof blijft de in artikel 2.1.2, eerste lid, van de Levensloopregeling rijkspersoneel gestelde grens van 12 procent van het loon van toepassing. Ook zal rekening moeten worden gehouden met de in artikel 2.1.5 van die regeling vermelde grens op grond waarvan het totale levenslooptegoed niet meer mag bedragen dan 2,1 maal het loon over het voorafgaande kalenderjaar. Pas als de ambtenaar zijn aanvraag om te sparen voor levensloopverlof heeft ingediend, kan het bevoegd gezag in redelijkheid beoordelen of de inzet niet bovenmatig is en er niet teveel wordt gespaard. Daarom zal het moment van de aanvraag tot omzetting van de overgeboekte vakantie moeten samenvallen met het moment van de aanvraag om te sparen voor levensloopverlof.
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof
Artikel 3.3.1 van de Levensloopregeling rijkspersoneel
Afspraken CAO Rijk 2005–2006
Afspraken in de Pensioenkamer
Verschillen tussen de sectorale afspraken en de afspraken in de Pensioenkamer
2. Overgeschreven vakantie-uren als bron
3. Gewijzigde aanvraagprocedure bij deelname aan de levensloopregeling
4. Loonbegrip
5. Sparen door ambtenaren in de leeftijd van 51 tot 56 jaar
6. Opbouw levenslooptegoed na het bereiken van de 65-jarige leeftijd
7. Toekennen van levensloopverlof
8. Uitkering levenslooptegoed bij overlijden
9. Ouderschapverlofkorting
10. Bijlagen
11. Slotopmerking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht