3. Gewijzigde aanvraagprocedure bij deelname aan de levensloopregeling
Ten behoeve van de uitvoering van de Levensloopregeling rijkspersoneel is geprobeerd om met verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen op centraal niveau werkafspraken te maken. Dit is niet gelukt. Gevolg hiervan is dat het wijzigingsformulier vervalt en de banken de in het aanvraagformulier voor deelname aan de levensloopregeling opgenomen verklaring niet meer hoeven te ondertekenen. De deelnemers kunnen het aanvraagformulier direct bij het bevoegd gezag inleveren. In verband daarmee zal worden bezien of de termijn waarbinnen de aanvraagformulieren moeten zijn ingeleverd kan worden verkort. Het aanvraagformulier is op dit punt aangepast en als bijlage 1 bij deze circulaire gevoegd. In dit verband wordt opgemerkt dat het voornemen bestaat het ontwikkelen en wijzigen van formulieren en modellen in de toekomst te beleggen bij P-direkt. Dit past in de lijn waarin onderscheid wordt gemaakt tussen beleid, regelgeving en uitvoering.
Zoals uit het vorenstaande blijkt heeft de werkgever geen bemoeienis meer met de formulieren en voorwaarden van de banken (dit is een zaak tussen de banken en de deelnemers) en wordt geaccepteerd dat de banken geen verzamelopgaven met de saldi van de deelnemers verstrekken. Hierdoor zal elke deelnemer aan het begin van het nieuwe jaar een opgave van zijn/haar spaarsaldo bij de personeels- en salarisadministratie moeten inleveren. Deelnemers die deze opgave niet inleveren zullen niet verder kunnen sparen.
Inhoudsopgave
Inleiding
1. Pensioenopbouw tijdens levensloopverlof
Artikel 3.3.1 van de Levensloopregeling rijkspersoneel
Afspraken CAO Rijk 2005–2006
Afspraken in de Pensioenkamer
Verschillen tussen de sectorale afspraken en de afspraken in de Pensioenkamer
2. Overgeschreven vakantie-uren als bron
3. Gewijzigde aanvraagprocedure bij deelname aan de levensloopregeling
4. Loonbegrip
5. Sparen door ambtenaren in de leeftijd van 51 tot 56 jaar
6. Opbouw levenslooptegoed na het bereiken van de 65-jarige leeftijd
7. Toekennen van levensloopverlof
8. Uitkering levenslooptegoed bij overlijden
9. Ouderschapverlofkorting
10. Bijlagen
11. Slotopmerking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht