1.
De door de consulaire ambtenaren opgemaakte akten van de burgerlijke stand worden in één of meer registers ingeschreven.
2.
De voorschriften, bij of krachtens het Burgerlijk Wetboek vastgesteld voor het houden van registers van de burgerlijke stand, daaronder begrepen het afgeven van afschriften of uittreksels, zijn - zoveel als dit, gelet op het toepasselijke materiële recht, mogelijk is - van toepassing. De registers worden gewaarmerkt en gekanttekend door een daartoe door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen ambtenaar van dat Departement.
3.
Een der dubbelen wordt bewaard in de archieven van het consulaire post; het andere aan Onze voornoemde Minister opgezonden, door wiens tussenkomst het ter griffie van de arrondissements-rechtbank te ’s-Gravenhage wordt overgebracht.
Inhoudsopgave
+ Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
- Tweede hoofdstuk. Het opmaken van burgerlijke akten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken