1.
De consulaire ambtenaren, voor zover zij bevoegd zijn tot het opmaken van:
a. openbare akten bevattende uiterste willen of herroeping van uiterste willen,
b. akten van superscriptie,
c. akten bevattende bewaargeving of teruggave van uiterste willen,
d. akten van giften van de gehele of gedeeltelijke nalatenschap, de gift van een of meer goederen uit de nalatenschap daaronder begrepen,
e. akten van benoeming ingaande bij overlijden, zijn verplicht uiterlijk op de eerste werkdag volgende op die waarop zij zulk een akte hebben opgemaakt aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken op een door Onze Minister van Justitie vastgesteld formulier in tweevoud opgave te doen van de in het volgende lid bedoelde gegevens.
2.
Deze gegevens zijn:
1°. het nummer waaronder de akte in het door de consulaire ambtenaar gehouden repertorium is vermeld,
2°. de datum van de akte en de soort van de akte, naar de onderscheiding van het vorige lid,
3°. de eerste drie voornamen, het aantal van de voornamen, en de naam, geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats van de persoon die de akte deed opmaken, voor zover deze gegevens zijn opgenomen, of een verklaring dat en waarom deze niet kunnen worden opgegeven,
4°. de voorletters, naam, ambtsbetrekking en standplaats van de consulaire ambtenaar die de akte heeft opgemaakt,
5°. indien een openbare akte bevattende een uiterste wil of herroeping van een uiterste wil is opgemaakt, de mededeling of bij deze akte alle vorige uiterste willen al dan niet zijn herroepen.
3.
Onze Minister van Buitenlandse Zaken zendt de ontvangen opgaven onverwijld naar het testamentenregister, dan wel een overeenkomstig register in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
4.
Van een in dit artikel bedoelde opgave wordt op de dag, waarop zij is geschied, in het repertorium aantekening gedaan.
Inhoudsopgave
+ Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
- Tweede hoofdstuk. Het opmaken van burgerlijke akten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken