1.
Aan de consulaire ambtenaren, bij algemene maatregel van rijksbestuur aan te wijzen, wordt toegekend:
a. de bevoegdheid tot het opmaken van akten van de burgerlijke stand,
b. de bevoegdheid tot het opmaken van andere burgerlijke akten,
c. de bevoegdheid tot het verrichten van bepaalde handelingen van vrijwillige rechtspraak in burgerlijke zaken, in Nederland aan kantonrechters en in de landen Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan leden van het gerecht in eerste aanleg opgedragen.
2.
Evenzo kan bij algemene maatregel van rijksbestuur een bepaalde onder a of b begrepen bevoegdheid afzonderlijk aan consulaire ambtenaren worden verleend.
3.
Rechtspraak bij andere wetten aan diplomatieke en consulaire ambtenaren opgedragen, wordt uitgeoefend overeenkomstig de regelen van deze wet.
4.
De consulaire ambtenaren oefenen een hun toegekende bevoegdheid uit binnen het ressort dat Onze Minister van Buitenlandse Zaken voor de consulaire post waaraan zij verbonden zijn, heeft vastgesteld, en slechts ten behoeve van daarin aanwezige Nederlanders.
5.
Een consulaire ambtenaar mag scheidsman zijn.
Artikel 2
Onder consulaire ambtenaren verstaat deze wet de aan het hoofd van consulaire posten gestelde diplomatieke en consulaire ambtenaren en de verdere leden van het personeel van de buitenlandse dienst, die aan een consulaire post een consulaire betrekking bekleden.
Artikel 3
Bij afwezigheid of verhindering van de, ingevolge art. 1 aangewezen, consulaire ambtenaar, wordt deze vervangen door de ter plaatse zijner vestiging aanwezige consulaire ambtenaar van mindere rang, en, bij ontstentenis van zodanige ambtenaar, door de persoon, die tot het waarnemen zijner betrekking aangewezen is.
Artikel 4
Ter vervulling van zijn in artikel 1 genoemde bevoegdheden kan een consulaire ambtenaar een tolk benoemen of, bij voorkomende omstandigheden, een persoon tijdelijk met de betrekking van tolk belasten.
Artikel 5
De tolk, krachtens het voorgaande artikel benoemd of aangewezen, legt, alvorens zijn betrekking te aanvaarden, in handen van de consulaire ambtenaar de eed (de belofte) af, dat hij die betrekking getrouw zal waarnemen.
1.
Grossen van overeenkomstig artikel 17 opgemaakte akten voeren aan het hoofd de woorden "In naam des Konings".
2.
Deze grossen en grossen van uit kracht van de wet door een consulaire ambtenaar gedane uitspraken zijn in het Koninkrijk uitvoerbaar, mits in behoorlijke vorm opgemaakt.
3.
Na het wijzen van een scheidsrechterlijke uitspraak zendt de consulaire ambtenaar deze uitspraak, met een afschrift van zijn schriftelijke benoeming als scheidsman door de partijen of met een authentiek afschrift daarvan, aan de president van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage die daarop een bevelschrift stelt als bedoeld in artikel 642 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dan wel een overeenkomstige regeling in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 8
Voor alle uitspraken en akten, uit kracht van de wet door consulaire ambtenaren opgemaakt of verleden, is het gebruik van elke levende taal geoorloofd, mits de gebezigde taal wordt verstaan door de partijen en door allen die bij het opmaken of verlijden der akten verschijnen ofwel de inhoud aan hen die de gebezigde taal niet verstaan, wordt vertolkt door een volgens artikel 5 beëdigde tolk.
Artikel 9
Bij de uitoefening van rechtspraak en het verrichten van andere handelingen van rechters neemt de consulaire ambtenaar zoveel mogelijk de voorschriften in acht die in de twaalfde titel van het Eerste Boek van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan rechters en griffiers zijn gegeven, dan wel een overeenkomstige regeling in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
1.
Door een consulaire ambtenaar als getuige opgeroepen binnen het consulaire ressort aanwezige Nederlanders die geen geldige reden van verschoning hebben, moeten verschijnen en onder ede (belofte) de gehele waarheid en niets dan de waarheid zeggen.
2.
Een door een consulaire ambtenaar benoemde deskundige die zijn benoeming aanneemt moet, onder ede (belofte) de hem toevertrouwde last naar geweten vervullen.
3.
De consulaire ambtenaar is bevoegd binnen het consulaire ressort aanwezige Nederlanders op te roepen die echtgenoot, bloed- of aanverwant, voogd, toeziende voogd, curator, bijzondere curator of toeziende curator zijn van degene over wiens rechten een zaak behandeld wordt. De opgeroepene die geen geldige reden van verschoning heeft, is verplicht in persoon of, waar de wet zulks toelaat, bij gemachtigde te verschijnen.
1.
Een consulaire ambtenaar kan worden gewraakt op een of meer der in artikel 30 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoemde gronden, dan wel een overeenkomstige regeling in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
2.
Op de wraking beslist de onmiddellijk boven hem gestelde ambtenaar of bij gebreke daarvan de secretaris-generaal van het Departement van Buitenlandse Zaken, zonder mogelijkheid van beroep.
3.
Indien een consulaire ambtenaar zich verschoont of indien zijn wraking gegrond bevonden wordt, voorziet de onmiddellijk boven hem gestelde ambtenaar of bij gebreke daarvan de secretaris-generaal van het Departement van Buitenlandse Zaken in zijn vervanging door een andere consulaire ambtenaar die niet aan de eerstgenoemde ondergeschikt mag zijn.
1.
Alle vonnissen en beschikkingen van een consulaire ambtenaar zijn bij voorraad uitvoerbaar, voor zover hij niet anders bepaalt.
2.
Van de einduitspraken van een consulaire ambtenaar kan gedurende drie maanden na de uitspraak bij beroepschrift hoger beroep worden ingesteld bij de arrondissements-rechtbank te ’s-Gravenhage of, indien het recht van Aruba, Curaçao of Sint Maarten of van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is toegepast, bij het gerecht in eerste aanleg in het betrokken rijksdeel. Tegen einduitspaken die een voorlopige beslissing behelzen, staat geen rechtsmiddel open.
Inhoudsopgave
- Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
+ Tweede hoofdstuk. Het opmaken van burgerlijke akten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken