Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Keizerrijk Iran
(authentiek: nl)
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Keizerlijke Regering van Iran,
De wens koesterende de vriendschapsbanden die de beide Landen zo gelukkig verbinden, nog te versterken door hun verschillende culturele betrekkingen te ontwikkelen,
Hebben besloten te dien einde een overeenkomst te sluiten en hebben hun gevolmachtigden benoemd, te weten
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:
Zijne Excellentie mr. Joseph Marie Antoine Hubert Luns,
De Keizerlijke Regering van Iran:
Zijne Excellentie Ali Asghar Hekmat,
Die, daartoe behoorlijk gemachtigd, als volgt zijn overeengekomen:
Artikel 1
De Overeenkomstsluitende Partijen zullen hun goede betrekkingen op het gebied van het onderwijs en op intellectueel, wetenschappelijk en kunstzinnig gebied zoveel mogelijk ontwikkelen.
Artikel 2
Teneinde de in artikel 1 genoemde doeleinden te bereiken zullen de Overeenkomstsluitende Partijen, zo mogelijk door de verstrekking van beurzen, de uitwisseling begunstigen van hoogleraren van universiteiten en van leden van wetenschappelijke en culturele instellingen. Zij zullen uitingen van kunst, zoals tentoonstellingen, concerten en lezingen, welke betrekking hebben op de cultuur van het andere Land, alsmede culturele uitwisselingen op het gebied van film, radio en sport aanmoedigen.
Artikel 3
Iedere Overeenkomstsluitende Partij is bevoegd wetenschappelijke en culturele instellingen op het gebied van de andere op te richten, mits met inachtneming van de wettelijke bepalingen die de oprichting van dergelijke instellingen in elk Land beheersen.
Artikel 4
De Overeenkomstsluitende Partijen zullen bijzondere aandacht besteden aan het vraagstuk van de herziening van geschiedkundige en aardrijkskundige leerboeken betreffende elk van beide Landen.
Zij zullen met name alle faciliteiten verlenen aan de organen en personen die zich aan deze taak wijden, en zullen alle gegevens die hun van nut kunnen zijn, te hunner beschikking stellen.
Artikel 5
De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen zullen met onderling goedvinden de nadere maatregelen treffen, die nodig zijn ter uitvoering van het bepaalde in de bovenstaande artikelen. Te dien einde zal in elk Land een commissie worden ingesteld, die tot taak heeft aan de Regering voorstellen te doen ter uitvoering van de onderhavige Overeenkomst. De diplomatieke vertegenwoordiger van de andere Overeenkomstsluitende Partij zal worden uitgenodigd aan de beraadslagingen van die commissie deel te nemen.
Artikel 6
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal de onderhavige Overeenkomst van toepassing zijn op het in Europa gelegen gebied.
Artikel 7
De onderhavige Overeenkomst zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te Teheran worden uitgewisseld.
De Overeenkomst zal in werking treden op de datum van de uitwisseling van de akten van bekrachtiging.
Artikel 8
De onderhavige Overeenkomst zal van kracht blijven voor een tijdvak van vijf jaar. Indien zij niet zes maanden voor de datum van haar beëindiging is opgezegd, zal zij stilzwijgend worden verlengd, met dien verstande dat ieder van de Overeenkomstsluitende Partijen zich in dat geval het recht voorbehoudt haar op ieder tijdstip op te zeggen met inachtneming van een termijn van zes maanden.
TEN BLIJKE WAARVAN de onderscheidene gevolmachtigden de onderhavige Overeenkomst hebben ondertekend en van hun zegels voorzien.
GEDAAN te ‘s-Gravenhage, de 22e mei 1959 1) , in tweevoud, in de Nederlandse, de Perzische en de Franse taal, zijnde, in geval van verschil, de Franse tekst doorslaggevend.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:
(w.g.) J. LUNS
Voor de Keizerlijke Regering van Iran:
(w.g.) A. A. HEKMAT
Inhoudsopgave
Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Keizerrijk Iran
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht