Deelnemings- en Inschrijvingsverordening registerloodsen 2014
De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie,
Gelet op de artikelen 15, artikelen 16, 22, tweede lid, en 24, eerste lid, onderdeel d, van de Loodsenwet;
Besluit vast te stellen:
Deelnemings- en inschrijvingsverordening registerloodsen 2014
Artikel 1. Definitiebepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. aspirant: degene die de opleiding tot registerloods gaat volgen of volgt gedurende de periode dat hij beschikt over een geldig bewijs tot deelname aan die opleiding, bedoeld in artikel 4;
b. bewijs tot deelname: een bewijs van toelating voor de opleiding, overeenkomstig artikel 7.30b, eerste lid van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;
c. inschrijvingsverklaring: de verklaring als bedoeld in artikel 22, derde lid van de Loodsenwet.
Artikel 2. Inschrijvingsverklaring
Voor de inschrijvingsverklaring wordt het model vastgesteld dat als bijlage I bij deze verordening is gevoegd.
Artikel 3. Doorhaling
De inschrijving in het register, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Loodsenwet wordt doorgehaald op de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin de leeftijd van zestig jaren is bereikt.
1.
De algemene raad draagt er zorg voor dat aan de aspirant onder de voorwaarden genoemd in een geldig bewijs tot deelname, waarvan een model bij deze verordening is toegevoegd in bijlage II , een studievergoeding van € 3.262,92 bruto per maand wordt uitgekeerd. Deze vergoeding wordt door een daartoe door de algemene raad aangewezen organisatie en in overeenstemming met het verantwoordelijke orgaan van die organisatie voor het eind van de maand waarover de betaling verschuldigd is uitgekeerd.
2.
De studievergoeding wordt jaarlijks op de eerste dag van het kalenderjaar, beginnend in 2015 geïndexeerd overeenkomstig de indexering bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit Markttoezicht registerloodsen.
Artikel 5
De Deelnemings- en Inschrijvingsverordening wordt ingetrokken.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 8. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Deelnemings- en Inschrijvingsverordening registerloodsen 2014.
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op
3 juni 2014 te Rotterdam
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemeen
+ Paragraaf 2. Doorhaling van de inschrijving in het Loodsenregister
+ Paragraaf 3. Opleiding tot registerloods
+ Paragraaf 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht