Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Deelregeling kunstbeurzen

Uitgebreide informatie
Deelregeling kunstbeurzen
Het bestuur van het Mondriaan Fonds
Gelet op artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid
Besluit:
Artikel 1. Doel
Deze regeling is bedoeld om bij te dragen aan de internationale positie van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland door galeries en kunstbeurzen te stimuleren werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland te tonen op kunstbeurzen van internationaal belang. De bijdrage kan worden gegeven voor bestaand werk of speciaal voor de beurs vervaardigd werk. Deze stimulans moet leiden tot een versterking van de bekendheid van en de internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland.
1.
Een bijdrage kan worden verstrekt aan buitenlandse kunstbeurzen van internationaal belang en aan Nederlandse en aan buitenlandse galeries. Onder galerie wordt verstaan een professionele, economisch zelfstandig functionerende en voor publiek vrij toegankelijke ruimte waar permanent (wisselende) tentoonstellingen plaatsvinden, met als doel werk van levende beeldend kunstenaars te verkopen.
2.
Een bijdrage kan worden aangevraagd voor een beurspresentatie in het buitenland van bestaand werk en/of voor de productie van voor de beurs vervaardigd werk.
3.
Voor de presentatie van bestaand werk geldt:
Galeries kunnen een bijdrage aanvragen voor de standhuur. Inrichtingskosten, BTW en andere kosten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
Bij een zichtbare standpresentatie van 60% of meer werk van Nederlandse beeldend kunstenaars bedraagt de maximale financiële ondersteuning 80% van de kale standhuur.
Bij een zichtbare standpresentatie van tussen de 33% en 60% werk van Nederlandse beeldende kunstenaars bedraagt de maximale financiële ondersteuning 50%.
Bij een zichtbare standpresentatie van minder dan 33% werk van Nederlandse kunstenaars is geen bijdrage mogelijk.
In de toelichting bij het aanvraagformulier is de maximale hoogte van de bijdrage genoemd.
4.
Indien op uitnodiging van de kunstbeurs een tweede stand in een aparte sectie van de beurs wordt georganiseerd met presentatie van bestaand werk van Nederlandse kunstenaars kan een bijdrage worden aangevraagd voor kosten voor transport en voor verzekering tijdens transport van het werk dat getoond zal worden en voor reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid gewenst is om de zichtbaarheid te vergroten. Standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
5.
In de toelichting bij het aanvraagformulier staat het maximale aantal te ontvangen bijdrages voor beursdeelnames.
6.
Indien op uitnodiging van de kunstbeurs nieuw werk door een kunstenaar wordt vervaardigd voor een presentatie op de beurs kan door de kunstbeurs of galerie een bijdrage voor de productie van nieuw werk worden aangevraagd onder de volgende voorwaarden:
De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief in de beeldende kunsten en in die hoedanigheid geïntegreerd in de professionele praktijk van beeldende kunst in Nederland.
De kunstenaar is ten minste vier jaar professioneel werkzaam als beeldend kunstenaar dan wel heeft ten minste drie jaar een hbo-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten gevolgd en is ten minste één jaar professioneel werkzaam geweest als beeldend kunstenaar.
Maximaal 50% van de met de productie van nieuw werk gemoeide kosten komen in aanmerking voor een bijdrage. In de begroting dient een reële vergoeding van de aanvrager voor de kunstenaar te zijn opgenomen.
1.
Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor de standhuur vergezeld te gaan van:
Een motivering voor deelname aan deze beurs.
Een kopie van het toelatings- dan wel aanvraagbewijs voor de beurs met vermelding van standoppervlak,
Een presentatieplan dat ten minste een schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand bevat, met namen van kunstenaars, aantallen werken, afmetingen en een opgave van het percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar).
Een motivering voor deelname aan deze beurs.
Een kopie van de offerte van de beursorganisatie waaruit blijkt wat de kale huurprijs per vierkante meter bedraagt.
2.
Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor een presentatie als bedoeld in artikel 2 lid 3 vergezeld te gaan van:
Een kopie van de toezegging van de beurs.
Een cv van de curator.
Een presentatieplan dat ten minste een schetsmatig ingevulde plattegrond van de stand bevat, met namen van kunstenaars, aantallen werken, afmetingen en een opgave van het percentage werk van in Nederland levende kunstenaars (met vermelding van hun woonplaats en geboortejaar).
3.
Naast de bepalingen vastgesteld in het Algemeen reglement, in het aanvraagformulier en in de toelichting daarop, dient de aanvraag voor productie van nieuw werk als bedoeld in artikel 2 lid 4 vergezeld te gaan van:
Een kopie van de toezegging van de beurs.
Een cv van de curator.
Visueel documentatiemateriaal van werk van de kunstenaar.
Een toelichting op het werk.
Een cv van de kunstenaar.
Een presentatieplan.
Een dekkende begroting, inclusief een, voor zover mogelijk, reëel honorarium voor de kunstenaar.
1.
Bij de beoordeling van aanvragen voor een bijdrage in de standhuur, zoals bedoeld in artikel 2 derde lid, stelt het Mondriaan Fonds na advies van het bevoegd adviesorgaan een lijst kunstbeurzen met internationale uitstraling vast.
Indien een galerie is toegelaten voor deelname aan één van deze beurzen wordt de aanvraag toegekend, mits deze voldoet aan de overige voorwaarden van deze regeling en aan het Algemeen Reglement.
2.
Indien een galerie een aanvraag indient voor deelname aan een beurs die niet op de in het eerste lid bedoelde lijst staat, dient de aanvrager het belang van deelname aan deze beurs specifiek te onderbouwen.
1.
Het bevoegd adviesorgaan adviseert het Mondriaan Fonds bij de vaststelling van de lijst, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1.
2.
Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4 lid 1 worden aanvragen ter advisering voorgelegd aan een adviescommissie.
3.
Bij de beoordeling van een in het tweede lid bedoelde aanvraag, waarbij het de presentatie van bestaand werk betreft, als bedoeld in artikel 2 derde en vierde lid, geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd in onderlinge samenhang:
Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals die tot uitdrukking komt in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht), de reputatie van de beurs; de mate van aandacht in relevante aandacht in media.
De motivatie voor deelname aan deze beurs.
De kwaliteit van het presentatieplan.
De kwaliteit van het te tonen werk.
Het belang en de reputatie van de galerie dan wel de curator.
4.
Bij de beoordeling van een in het tweede lid bedoelde aanvraag, waarbij het de productie van nieuw werk betreft, als bedoeld in artikel 2 vijfde lid geeft het bevoegd adviesorgaan een oordeel over het belang van het voorstel voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Daarbij worden de volgende criteria gehanteerd in onderlinge samenhang:
Het belang en de internationale reputatie van de beurs zoals die tot uitdrukking komt in de kwaliteit van de programmering, het publieksbereik (zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht), de reputatie van de beurs; de mate van aandacht in relevante aandacht in media.
De reputatie van de curator.
De kwaliteit van het werkplan.
De kwaliteit van het tot het moment van de aanvraag door de kunstenaar opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan.
Het werkplan en het presentatieplan en het oordeel over aspecten van het cultureel ondernemerschap zoals de onderzoekende houding van de kunstenaar en diens capaciteit verbindingen met derden aan te gaan.
5.
Indien de bijdrage de productie van nieuw werk betreft, telt dit in principe in positieve zin mee.
6.
Indien het bevoegd adviesorgaan de in het eerste lid en voorzover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten niet van voldoende belang acht, komt het tot een negatief advies over de aanvraag.
7.
Indien het bevoegd adviesorgaan het in het in het eerste lid en voorzover van toepassing het in het tweede lid van dit artikel bedoelde aspecten wel van voldoende belang acht, komt het tot een positief advies over de aanvraag.
8.
Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen bijdrage alsmede de periode waarover de financiële bijdrage verstrekt wordt.
9.
Het bestuur kan het bevoegd adviesorgaan verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken op basis van het oordeel zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. Alsdan onderbouwt het die prioritering.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst wordt uitgegeven na 1 oktober 2013, treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 oktober 2013.
Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Deelregeling Kunstbeurzen.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Mondriaan Fonds,
(directeur-bestuurder)
Inhoudsopgave
Artikel 1. Doel
Artikel 2. Vereisten
Artikel 3. De aanvraag
Artikel 4. Beoordeling.
Artikel 5. Inhoudelijke beoordeling
Artikel 6. Inwerkingtreding
Artikel 7. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht