Wet van 16 december 2010 tot derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is overeengekomen dat zij een staatsrechtelijke positie krijgen binnen het Nederlandse staatsbestel en het in verband hiermee wenselijk is wetten en de Nederlands-Antilliaanse regelingen, die ingevolge de Invoeringswet BES als wet van toepassing blijven in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die nog niet zijn meegenomen in het voorstel voor de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstukken II, 2008/09, 31 959, nr. 2), aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]
Artikel II
[Wijzigt de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.]
Artikel V
[Wijzigt de Veiligheidswet BES.]
Artikel VI
[Wijzigt de Kieswet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet privatisering ABP.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet merken BES.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet post BES.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheid bestuurders, rijbevoegdheid en rijvaardigheid BES.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES.]
1.
Geneesmiddelen welke zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van deze wet en die niet zijn vermeld in het register, bedoeld in artikel 53 van de Geneesmiddelenwet, zijn uitgezonderd van het verbod in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES, zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze wet.
2.
De uitzondering bedoeld in het eerste lid geldt tot het moment waarop de inschrijving zou moeten worden verlengd, maar maximaal tot vijf jaar na inwerkingtreding van het verbod in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES, zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze wet.
3.
Geneesmiddelen als bedoeld in het eerste lid en die ingevolge het tweede lid van artikel 16 van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES zijn aangewezen, mogen niet anders dan op recept worden afgeleverd.
1.
Dit artikel is van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en verstaat onder:
b. het tijdstip van inwerkingtreding: het tijdstip waarop artikel 18.4.1 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt;
c. overgangsperiode: de periode vanaf het tijdstip van transitie tot het tijdstip van inwerkingtreding.
2.
Tijdens de overgangsperiode worden de volgende wetten en daarop berustende bepalingen, zonodig in afwijking van wat op dat punt in die wetten en bepalingen is geregeld, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
a. de Wet ongevallenverzekering BES , voor zover het betreft de bepalingen inzake geneeskundige behandeling en verpleging;
b. de Wet ziekteverzekering BES , voor zover het betreft de bepalingen inzake geneeskundige behandeling en verpleging;
c. de Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES .
3.
Voor de toepassing van het tweede lid worden in de in dat lid genoemde wetten tijdens de overgangsperiode voor «de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne» gelezen «Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport».
4.
Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de in het tweede lid genoemde wetten tijdens de overgangsperiode, wordt de tekst daarvan gelezen in het licht van de tekst van het Besluit zorgverzekering BES die genoemde wetten zal vervangen. De toepassing van de eerste zin leidt niet tot een uitkomst ten nadele van de belanghebbende.
5.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld.
1.
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
3.
Deze wet wordt aangehaald als: Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 16 december 2010
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de vierentwintigste december 2010
De Minister van Veiligheid en Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht