Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling BES, mandaatverlening
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit betreft het verlenen van mandaat voor het nemen van besluiten op basis van de artikelen 8.125 en 8.127 van de Belastingwet BES. Deze besluiten hebben betrekking op het op verzoek en spontaan verstrekken van fiscale inlichtingen aan het buitenland over Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Besluit ondermandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling van 31 maart 2010, nr. CPP2010/1439M in te trekken.
1. Mandaatverlening ter uitvoering van de Belastingwet BES
De directeur-generaal Belastingdienst, de directeur van de Belastingdienst/Oost en de door hen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst zijn binnen het kader van hun taken gemandateerd besluiten te nemen ingevolge de artikelen 8.125 en 8.127 van de Belastingwet BES .
2. Toelichting
Op 10 oktober 2010 hebben zich binnen het Koninkrijk der Nederlanden constitutionele veranderingen voltrokken. Op die datum is onder andere het land Nederlandse Antillen opgeheven en zijn twee nieuwe landen binnen het Koninkrijk gevormd: Curaçao en St. Maarten. De eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES) zijn als openbare lichamen deel gaan uitmaken van Nederland en vormen samen een regio binnen de Nederlandse Belastingdienst: Belastingdienst/Caribisch Nederland. Op deze regio is sinds 1 januari 2011 de Belastingwet BES van toepassing. In de artikelen 8.125 en 8.127 van die wet zijn bepalingen opgenomen over het op verzoek en spontaan verstrekken van fiscale inlichtingen aan het buitenland die betrekking hebben op genoemde regio. Van deze besluiten worden kennisgevingen gezonden aan degenen van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die op de BES-eilanden wonen of zijn gevestigd. Het nemen van deze besluiten is gemandateerd aan de directeur-generaal Belastingdienst en aan de directeur van de Belastingdienst/Oost, waaronder de centrale bevoegde autoriteit voor Nederland (de Central Liaison Office te Almelo) ressorteert. Zij kunnen hun bevoegdheid doormandateren aan door hen aangewezen medewerkers. Genoemde directeur en de door hem aangewezen medewerkers behandelen ook de bezwaar- en beroepschriften die uit bedoelde besluiten kunnen voortvloeien. Zij kunnen van deze bevoegdheden slechts gebruik maken indien en voor zover deze passen binnen het kader van de hen toegewezen taken.
3. Ingetrokken besluit
Het volgende besluit is met terugwerkende kracht ingetrokken per 1 januari 2011:
Het besluit van 31 maart 2010 , nr. CPP2010/1439M
Per abuis is dit besluit niet ingetrokken in het Besluit ondermandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling van 4 april 2011, nr. DGBel2011/1728M. Het laatstgenoemde besluit geldt overigens alleen voor het Europese deel van Nederland en niet voor Belastingdienst/Caribisch Nederland.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 8 juni 2011
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Mandaatverlening ter uitvoering van de Belastingwet BES
2. Toelichting
3. Ingetrokken besluit
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht